Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky o spracúvaní a ochrane osobných údajov

v zmysle čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“)

Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľom na účely výkonu súdnej právomoci v súlade s § 8a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súdoch“) je

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 3
e-mailová adresa: podatelna@nssud.sk
webové sídlo: www.nssud.sk
(ďalej len „Najvyšší správny súd“)

Prevádzkovateľom na účely zabezpečenia plnenia úloh spojených s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho správneho súdu podľa § 24f zákona o súdoch je

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 3
IČO: 53 857 097
e-mailová adresa: kancelaria@nssud.sk
webové sídlo: www.nssud.sk
(ďalej len „Kancelária“)

(spolu ďalej len „Prevádzkovatelia“ alebo samostatne „Prevádzkovateľ“)

Najvyšší správny súd a Kancelária sú každý samostatným Prevádzkovateľom vo vzťahu k jednotlivým účelom a prostriedkom spracúvania osobných údajov, ktoré im prináležia.

Ako môžete kontaktovať zodpovednú osobu?
Prevádzkovatelia majú určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania si svojich práv podľa nariadenia.

Zodpovednú osobu môže dotknutá osoba kontaktovať nasledovne:

  • elektronicky na e-mailovej adrese: gdpr@nssud.sk
  • písomne na adrese:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 3

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvajú Prevádzkovatelia Vaše osobné údaje?
Najvyšší správny súd spracúva osobné údaje, ktoré sú predovšetkým obsahom súdneho spisu v rámci výkonu svojej rozhodovacej právomoci, ako aj pri ďalších činnostiach súdu, napr. pri vybavovaní sťažností a podnetov. Pri spracúvaní osobných údajov sa spolieha najmä na osobitné predpisy a verejný záujem. Kancelária spracúva osobné údaje na zabezpečenie plnenia jej úloh, ktoré sú spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho správneho súdu prevažne na základe osobitných právnych predpisov (napr. vedenie osobného spisu zamestnanca), verejného záujmu (napr. informovanie o činnosti súdu na webe) a zmluvy uzavretou s dotknutou osobu (napr. uzavretie štátnozamestnaneckého vzťahu. Vo výnimočných prípadoch sa spolieha na oprávnený záujem či súhlas dotknutej osoby. Oprávnený záujem Kancelárie sleduje najmä cieľ ochrany majetku, života a zdravia dotknutých osôb (napr. monitorovanie priestorov Prevádzkovateľov, evidencia návštev), pričom dotknutá osoba má právo namietať proti takémuto spracúvaniu.

Ak Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe osobitných právnych predpisov alebo je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou, neposkytnutie osobných údajov, resp. poskytnutie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov dotknutou osobou, by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností Prevádzkovateľov z nich vyplývajúcich. V prípade spracúvania osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu je poskytnutie údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

Bližšie informácie o konkrétnych účeloch a právnych základoch nájdete v Zozname spracovateľských činností Prevádzkovateľov.

Aké osobné údaje Prevádzkovatelia spracúvajú?
Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (teda osôb, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú) vždy v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie konkrétneho účelu. Vzhľadom na rozsiahle úlohy oboch Prevádzkovateľov môžu spracúvať rôzne údaje tak tzv. bežné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, vzdelanie, rodinný stav), údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia) ako aj údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky (napr. výpis z registra trestov).

Prevádzkovatelia získavajú osobné údaje aj z iných zdrojov ako priamo od dotknutých osôb ako napr. prostredníctvom rodinných príslušníkov, blízkych osôb, verejne dostupných evidencií alebo registrov, v závislosti od spracovateľskej činnosti.

Rozsah osobných údajov spracúvaných v rámci jednotlivých spracovateľských činností Prevádzkovateľov nájdete v Zozname spracovateľských činností Prevádzkovateľov.

Ako dlho budú Prevádzkovatelia spracúvať osobné údaje na vymedzené účely?
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených v Zozname spracovateľských činností Prevádzkovateľov. Vo väčšine prípadov spracovateľských činností (napr. evidencia návštev, osobný spis zamestnanca) dochádza
po ukončení pôvodného účelu spracúvania, na ktorý boli osobné údaje získané, k ich archivácii počas doby uloženia určenej v registratúrnom pláne Kancelárie a v súlade so zákonom
č. 395/2002 Z. z. o archívoch, registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade s citovaným zákonom.

Budú Prevádzkovatelia poskytovať Vaše osobné údaje iným príjemcom?
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším príjemcom, najmä súdom zaradeným do sústavy súdov Slovenskej republiky, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, prevádzkovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, Slovenskému národnému archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľom poskytujú služby a s ktorými majú uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 28 ods. 3 nariadenia. Jednotlivé kategórie príjemcov osobných údajov v súvislosti s konkrétnou spracovateľskou činnosťou Prevádzkovateľov sú uvedené v Zozname spracovateľských činností Prevádzkovateľov.

Vykonávajú Prevádzkovatelia automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?
Prevádzkovatelia nevykonávajú spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ani nevykonávajú profilovanie.

Plánujú Prevádzkovatelia prenos osobných údajov do tretích krajín?
Kancelária pri väčšine účelov spracúvania osobných údajov prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňuje. Uskutočňuje ho len v prípadoch, kedy to ustanovuje osobitný právny predpis na presne vymedzený účel. Najvyšší správny súd môže v súvislosti s výkonom svojej súdnej právomoci preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, a to v zmysle osobitných právnych predpisov.

Aké sú práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Dotknutá osoba má podľa čl. 7 ods. 3 a čl. 15 až 22 nariadenia a § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) nasledovné práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

 • Dotknutá osoba má právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, je povinný umožniť jej prístup k týmto osobným údajom a poskytnúť jej informácie uvedené v čl. 15 ods. 1 nariadenia alebo kópiu týchto údajov v závislosti od obsahu žiadosti.
 • V určitých situáciách (napr. žiadosť súvisiaca s prístupom ku kamerovému záznamu), je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať od dotknutej osoby bližšie informácie, ktoré by mu napomohli vybaviť tak žiadosť dotknutej osoby (napr. v prípade kamerového záznamu – dátum a čas zachytenia podobizne, priestor v ktorom mala byť zaznamenaná) .
 • Bližšie k tomuto právu vrátane vzoru žiadosti o jeho uplatnenie tu: Práva dotknutých osôb | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk)

2. Právo na opravu podľa čl. 16 Nariadenia

3. Právo na výmaz podľa čl. 17 Nariadenia

4. Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

 • Dotknutá osoba má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, po nevyhnutnú dobu závisiacu od konkrétnej situácie v prípadoch, ak
  • napadla u Prevádzkovateľa správnosť osobných údajov [dotknutá osoba si uplatnila právo na opravu podľa písm. b) vyššie],
  • je spracúvanie vykonávané Prevádzkovateľom protizákonné a namiesto vymazania dotknutá osoba žiada o obmedzenie ich použitia,
  • ich Prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie jej právnych nárokov,
  • využila právo namietať a osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem.
 • Bližšie k tomuto právu vrátane vzoru žiadosti o jeho uplatnenie tu: Práva dotknutých osôb | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk)

 5. Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

 • Dotknutá osoba môže toto právo uplatniť len v prípade spracúvania založeného na súhlase alebo zmluve / dohode a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. V kontexte tohto práva môže získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti posúdi možnosť prenositeľnosti v každom prípade individuálne s ohľadom na predmet žiadosti dotknutej osoby.
 • Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 • Bližšie k tomuto právu vrátane vzoru žiadosti o jeho uplatnenie tu: Práva dotknutých osôb | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk)

 6. Právo namietať podľa čl. 21 Nariadenia

 • Ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú, na základe oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia alebo verejného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať proti takémuto spracúvaniu.
 • Prevádzkovateľ je povinný každú takúto žiadosť osobitne vyhodnocovať, a v prípade, že sa preukáže, že záujem, práva a slobody dotknutej osoby prevažujú nad záujmom Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade, ukončí spracúvanie takýchto údajov dotknutej osoby.
 • Bližšie k tomuto právu vrátane vzoru žiadosti o jeho uplatnenie nájdete tu: Práva dotknutých osôb | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk)

7.  Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia

 • Toto právo dotknutej osobe prináleží v prípade, že Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe jej súhlasu.
 • Súhlas, ktorý dotknutá osoba udelila v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, môže kedykoľvek odvolať spôsobom, akým súhlas udelila.
 • Bližšie k tomuto právu vrátane vzoru žiadosti o jeho uplatnenie, tu: Práva dotknutých osôb | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk)

 8. Právo podať návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

  • V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je v rozpore s nariadením, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: dozor@pdp.gov.sk.
  • Bližšie informácie k návrhu na začatie konania vrátane vzoru tu: Konanie o ochrane osobných údajov | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk)
  • Ak sú osobné údaje spracúvané súdmi pri výkone ich súdnej právomoci, dozor nad spracovateľskými operáciami podľa § 81 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Žiadosť adresovaná zodpovednej osobe
S výnimkou podania návrhu na začatie konania, si Vaše práva môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom žiadosti adresovanej zodpovednej osobe Prevádzkovateľov nasledovnými spôsobmi:

  • e-mailom na e-mailovú adresu: gdpr@nssud.sk,
  • do elektronickej schránky Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom podanú prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk),
  • osobne v pracovných dňoch a v úradných hodinách do podateľne Najvyššieho správneho súdu, resp. Kancelárie v ich sídle,
  • poštou na adresu:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 3

Žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne, okrem prípadov uvedených nižšie. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, sú Prevádzkovatelia oprávnení od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo uskutočnenie požadovaného opatrenia, príp. odmietnuť konať na základe žiadosti.

Prehľad administratívnych poplatkov je zverejnený tu.

Táto informačná povinnosť bude podľa potreby priebežne aktualizovaná.

Zoznam spracovateľských činností (K)NSS SR
Informačná povinnosť v súvislosti s monitorovaním priestorov (K)NSS SR
Informácie týkajúce sa súborov cookies