Zbierka stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) v súlade s § 24e ods. 3 a 6 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Zbierku stanovísk a rozhodnutí najvyššieho správneho sudu (ďalej len „Zbierka“).

Judikatórna rada
Jednotlivé čísla Zbierky rozhodnutí pripravuje judikatórna rada. Judikatórna rada má najmenej dvoch členov a najviac päť členov. Počet členov judikatórnej rady určuje predseda súdu, ktorý je zároveň jej predsedom. Ďalších členov judikatórnej rady vymenúva a odvoláva predseda súdu spomedzi sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, poradcov predsedu súdu a iných význačných osobností právnej vedy a právnej praxe.

Aktuálne zloženie judikatórnej rady:
Predseda judikatórnej rady:
JUDr. Pavol Naď

Členovia judikatórnej rady:
JUDr. Ida Hanzelová
Mgr. Daniel Staruch
Mgr. Dominik Fabian, PhD.