Oznámenia

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva do pozornosti zverejnenie zoznamu vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal v disciplinárnej agende z disciplinárnych senátov Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj disciplinárnych vecí sudcov a prokurátorov, doručených do 30. novembra 2021.

Dňa 1. augusta 2021 začal činnosť Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Do jeho právomoci od tohto dňa patrí aj rozhodovanie o disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov, a ak tak ustanoví zákon, aj iných osôb.
Dňa 1. decembra 2021 nadobudol účinnosť zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok). Týmto zákonom bola Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky zverená právomoc rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti aj notárov a súdnych exekútorov.
V súlade s prechodnými ustanoveniami zákona č. 432/2021 Z. z. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal právomoc rozhodovať vo všetkých veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov, o ktorých mali právomoc rozhodovať disciplinárne senáty Súdnej rady Slovenskej republiky a neboli ukončené do 31. júla 2021.
V súlade s článkom XIXa ods. 13 Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2021 v znení jeho opatrenia č. 5 sa uverejňuje zoznam vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z disciplinárnych senátov Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj disciplinárnych vecí sudcov a prokurátorov, doručených do 30. novembra 2021.
Samotný zoznam vecí v disciplinárnej agende je dostupný tu.

Informácia pre účastníkov konania vo vzťahu k právnym veciam, ktoré neboli správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do 31. júla 2021 právoplatne rozhodnuté.

Vážení účastníci konania,

dovoľte, aby sme Vám dali do pozornosti, že sme pre Vás zverejnili zoznam spisových značiek nerozhodnutých právnych vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

V súlade s článkom XIX ods. 3 Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, veci predložené senátmi správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do 31. júla 2021, o ktorých nebolo do uvedeného dňa rozhodnuté, boli v súlade s článkom III všeobecnej časti Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2021 senátom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pridelené tak, aby bol zachovaný pôvodný dátum nápadu veci na súd, ako aj ich pôvodná spisová značka.
V zmysle vyššie uvedeného, spisová značka, ktorá bola Vašej právnej veci pridelená na Najvyššom súde Slovenskej republiky zostáva zachovaná, t.j. Vaša právna vec bude aj na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky vedená pod totožnou spisovou značkou. Zároveň Vám sprostredkúvame informáciu o tom, ktorému riadiacemu predsedovi senátu na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky bola vec pridelená. Informáciu o zložení senátu si môžete dohľadať v Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, konkrétne v jeho tabuľkovej časti.
Za účelom prehľadnosti zoznamu preberaných právnych vecí sú jednotlivé spisové značky sú uvedené v vzostupnom poradí podľa príslušných registrov, do ktorých boli na Najvyššom súde Slovenskej republiky zapísané, pričom uvedené súdne registre sú zoradené v abecednom poradí.
Na efektívne vyhľadanie Vašej právnej veci môžete samozrejme využiť štandardné vyhľadávacie funkcie dokumentu (klávesovú skratku CTRL+F, resp. funkciu „hľadať text v dokumente“).