Prvé kroky v novej inštitucionálnej forme správneho súdnictva

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva účinnosťou od 1. januára 2021 ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, so začiatkom výkonu svojej činnosti od 1. augusta 2021.

ZLOŽENIE NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU

Najvyšší správny súd sa aktuálne skladá z 21 sudcov.

Pre najvyšší správny súd je obohatením, že jeho sudcovský základ tvoria tak skúsení sudcovia pôsobiaci v správnom súdnictve predtým na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), resp. na krajských súdoch, ako aj sudcovia, ktorí na najvyšší správny súd prišli z advokácie, štátnej správy či akademickej sféry (dvaja sudcovia na najvyššom správnom súde sú vysokoškolskí profesori).

Rovnakým prispením k pestrosti súdu je aj fakt, že zbor asistentov sudcov ako odborného personálu poskytujúceho potrebnú súčinnosť sudcom je zložený zo skúsených asistentov sudcov, ktorí pôsobili v správnom súdnictve na najvyššom súde, resp. krajských súdoch, ale aj z asistentov sudcov, ktorí pôsobili prípadne v iných právnych oblastiach v sektore orgánov verejnej správy, u verejnej ochrankyne práv či na okresných súdoch.

Vyššie opísaná pestrosť zloženia sudcovského a asistentského základu súdu je na pomery Slovenskej republiky neobvyklá a nepochybne v mnohých ohľadoch aj prínosná.

Na súde tiež pôsobí aktuálne 69 prísediacich sudcov.

Na najvyššom správnom súde je zriadených: 7 trojčlenných senátov v kasačnej agende správneho súdnictva (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov), 3 päťčlenné senáty v prvostupňovej agende správneho súdnictva a volebného súdnictva (napr. agenda rozpustenia politickej strany), 3 päťčlenné prvostupňové disciplinárne senáty zložené z troch sudcov najvyššieho správneho súdu a dvoch prísediacich sudcov najvyššieho správneho súdu, 2 päťčlenné odvolacie disciplinárne senáty a veľký senát najvyššieho správneho súdu zložený zo 7 sudcov, určený na zjednocovanie rozhodovacej činnosti trojčlenných kasačných senátov súdu. Najvyšší správny súd zabezpečuje rovnako i činnosť kompetenčného senátu najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu, do ktorého vysiela svojich 4 sudcov a ktorého predsedom je v súčasnosti predseda najvyššieho správneho súdu. Z uvedeného výpočtu je zrejmé, že každý sudca najvyššieho správneho súdu teda súčasne pôsobí vo viacerých senátoch a v rôznorodej agende.

Je potrebné ešte uviesť, že vedenie súdu sa snaží dopĺňať počet sudcov, v marci 2022 sa uskutočnilo výberové konanie, v ktorom uspeli dvaja kandidáti, a to Michal Dzurdzík, sudca a predseda správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave, a Martin Tiso, doterajší asistent sudcu najvyššieho správneho súdu. Ďalšie výberové konanie na obsadenie dvoch miest sudcov najvyššieho správneho súdu je plánované na záver júna 2022. Rovnako sa v máji 2022 uskutoční výberové konanie na 4 miesta predsedov senátov, víťazi tohto výberového konania doplnia 4 sudcov, ktorí sa stali predsedami senátov v decembri 2021.

MÍĽNIKY

Cieľom činnosti najvyššieho správneho súdu je predovšetkým dosiahnutie vyššieho štandardu prístupu k súdu, rýchlejších konaní, vyššej efektívnosti pri rozhodovaní a taktiež pomoci a priblíženie sa občanom.

Uvedené ciele sa snaží dosahovať prostredníctvom napĺňania míľnikov vo viacerých oblastiach.

Míľnik 1): Transparentnosť a informovanie verejnosti

V rámci informovania širokej verejnosti najvyšší správny súd publikuje a do budúcna bude pokračovať v uverejňovaní aktualít a tlačových správ o rozhodovacej činnosti súdu, a to v podrobnej, ale širokej verejnosti zrozumiteľnej podobe, čo možno považovať za v našich podmienkach nový prístup k mediálnej prezentácii súdnej inštitúcie. Tieto aktuality a tlačové správy obsahujú vždy aj údaj o zložení senátu a sudcovi spravodajcovi.

Na webovom sídle sú tiež zverejňované súdne rozhodnutia v rozsahu širšom, než sa tak deje na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, a to na základe rozhodnutia predsedu súdu.

Najvyšší správny súd aktívne informuje o svojej činnosti aj prostredníctvom uverejňovania právnych viet súdnych rozhodnutí schválených plénom do svojej Zbierky stanovísk a rozhodnutí, a to bezprostredne po ich schválení plénom.

Pri prechode agendy z najvyššieho súdu, resp. z disciplinárnych orgánov sudcov a prokurátorov informoval o novom pridelení každého jedného spisu aj s uvedením spisovej značky.

Najvyššiemu správnemu súdu záleží na posilnení dôvery v justíciu s ľudskou tvárou. Preto na svojom webovom sídle  zverejnil fotografie a životopisy sudcov, čo predstavuje na pomery slovenskej justície inovatívny krok.

Míľnik 2): Vnútorné procesy

Sudcovská rada najvyššieho správneho súdu bola zvolená 3. augusta 2021 a jej členmi sa stali sudkyne Kristína Babiaková, Katarína Benczová, Jana Hatalová a Monika Valašiková, ako aj sudca Juraj Vališ. Za predsedníčku sudcovskej rady bola zvolená sudkyňa Katarína Benczová, za jej podpredsedníčku sudkyňa Monika Valašiková.

Plénum najvyššieho správneho súdu 3. augusta 2021 schválilo svoj rokovací poriadok.

Predseda najvyššieho správneho súdu vydal 5. augusta 2021 rozvrh práce súdu na rok 2021. Tento bol menený celkovo 5-krát, z toho jeho piata zmena bola zásadná a vyžiadala si značnú prácu pri príprave, keďže súvisela so začatím výkonu disciplinárneho súdnictva na najvyššom správnom súde od 1. decembra 2021. Predseda najvyššieho správneho súdu vydal rozvrh práce na rok 2022.

Na súde sa pravidelne uskutočňujú odborné rokovania sudcov a asistentov sudcov pod názvom „fórum“, kde sa diskutuje na vopred avizované témy týkajúce sa právnych otázok rozhodovaných na najvyššom správnom súde. Cieľom uvedeného fóra je okrem plodnej výmeny názorov aj zabezpečiť jednotnosť v rozhodovaní jednotlivých senátov súdu vďaka vzájomnej včasnej informovanosti sudcov a asistentov sudcov o jednotlivých prípadoch.

Pre súd poskytuje svoje služby odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie najvyššieho správneho súdu (ďalej len „Kancelária“), ktorý sa aktívne zapája v medzinárodných a európskych združeniach a asociáciách a odpovedá na právne otázky v dotazníkoch členských štátov. Jeho úlohou je tiež vypracovávať analytické a komparatívne rešerše podľa požiadaviek sudcov. Nemožno opomenúť ani evidenčnú činnosť uvedeného odboru, ktorou je zabezpečené vedenie evidencie rozhodnutí a viacerých zoznamov vo forme tabuliek.

Míľnik 3): Vonkajšie vzťahy

Najvyšší správny súd sa snaží byť plnohodnotnou a prospešnou inštitúciou nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí s cieľom začleniť sa, rozvíjať medzinárodné vzťahy a spoluprácu s dôležitými partnermi v európskych a celosvetových odborných združeniach, ako je Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA-Europe), Medzinárodná asociácia najvyšších správnych súdov (IASAI-AIHJA), ako aj Súdna sieť Európskej únie (JNEU-RJUE) a Sieť najvyšších súdov (SCN-RCS) v rámci Rady Európy. Najvyšší správny súd je členom týchto organizácií a aktívne v ňom poskytuje informácie o právnom poriadku a judikatúre v oblasti správneho práva, napr. prostredníctvom už spomínaných odborných dotazníkov.

Počas svojej krátkej pôsobnosti sa na najvyššom správnom súde uskutočnilo už viacero stretnutí a oficiálnych prijatí. Na jeseň 2021 na súde stážovala portugalská sudkyňa špecializujúca sa na správne súdnictvo. Vedenie súdu prijalo predstaviteľov Benátskej komisie, holandskú ambasádorku v Slovenskej republike a opakovane i verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú.

Predstavitelia súdu uskutočnili aj viaceré zahraničné návštevy. Zúčastnili sa na seminári združenia ACA-Europe v Taliansku, absolvovali pracovnú návštevu Francúzskej republiky, v súvislosti s nadviazaním partnerstva a s posilnením francúzsko-slovenských vzťahov, ako aj v súvislosti s konferenciou pri príležitosti predsedníctva Francúzska v Rade Európskej únie, či  návštevu českého najvyššieho správneho súdu.

Míľnik 4): Administratívne zabezpečenie najvyššieho správneho súdu

Činnosť súdu administratívne zabezpečuje Kancelária.

Kancelária sa snaží aplikovať inovatívne spôsoby personálneho manažovania inštitúcie, čoho dôkazom je napr. aj nedávny anonymný  hĺbkový dotazník zamestnaneckej a sudcovskej spokojnosti. Z tohto dotazníka chce vedenie súdu a kancelária čerpať a pravidelne takúto aktivitu v budúcnosti opakovať.

Vedenie kancelárie prináša sudcom a zamestnancom potrebnú podporu v podobe príjemného a materiálne a technologicky nadštandardného vybavenia sídla súdu, čo bolo popri inom kladne hodnotené opýtanými aj v spomínanom hĺbkovom dotazníku.

VÝHĽADOVÉ CIELE NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU

Najvyšší správny súd pripravuje vydávanie odborného časopisu Žurnál správneho súdnictva. Jeho primárnym zameraním je hlavne oblasť správneho práva, ale aj oblasť ústavného práva, súdnej kontroly volebného procesu, práva Európskej únie, medzinárodného práva verejného a práva disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a prípadne iných právnických povolaní. Štatút tohto odborného časopisu bol už prijatý. Garantom projektu je sudca Peter Potásch, ktorý prišiel na najvyšší správny súd z akademického prostredia.

Najvyšší správny súd taktiež plánuje nadviazať užšiu spoluprácu s akademickou obcou, a to prostredníctvom plánovaného projektu stáží študentov z právnických fakúlt. Uvedený projekt by mohol byť naštartovaný od akademického roku 2022/2023.

Najvyšší správny súd by na svojej pôde v budúcnosti rád privítal odborníkov z praxe, domácich aj zahraničných, ktorí by mohli sudcom a asistentom na pravidelnej báze prednášať na odborné témy. Takto by chcel svojim sudcom a asistentom sudcov prinášať vzdelávanie aj nad rámec poskytovaný Justičnou akadémiou Slovenskej republiky. Samostatne plánuje najvyšší správny súd poskytovať svojim sudcom a asistentom sudcov tiež ďalšie jazykové vzdelávanie.

Najvyšší správny súd má zámer po dobudovaní otvoriť svoju špecializovanú knižnicu odbornej verejnosti.

V blízkej budúcnosti odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie bude pracovať na tom, aby evidencia rozhodnutí bola praktickejšia, a to po zavedení interného evidenčného systému, ktorý bude poskytovať plnohodnotný vyhľadávač rozhodnutí s logickými operátormi. Takisto, podľa vzoru Súdneho dvora Európskej únie, by uvedený odbor rád pripravoval anotácie ku každému spisu.

Rovnako sú v blízkej dobe plánované návštevy spriaznených inštitúcií doma (Ústavný súd Slovenskej republiky), ako aj v zahraničí (Európsky súd pre ľudské práva, Súdny dvor Európskej únie). Plánované je aj prijatie návštev zo zahraničia, a to predstaviteľov českého najvyššieho správneho súdu.

Najvyšší správny súd je síce novovzniknutá inštitúcia, ale o to viac si jej najvyšší predstavitelia uvedomujú svoju zodpovednosť a dôležitosť správneho, volebného a disciplinárneho súdnictva ako troch pilierov najvyššieho správneho súdu pre vládu práva.

Zverejnené dňa: 3. máj 2022