Disciplinárny senát uznal sudcu Okresného súdu Bratislava V za vinného

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol, že disciplinárne obvinený sudca svojim konaním v desiatich právnych veciach viacnásobne porušil svoju povinnosť vyhotoviť rozsudok do 30 dní od jeho vyhlásenia (§ 223 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok). V štyroch preskúmavaných prípadoch disciplinárne obvinený svojím konaním viacnásobne porušil svoju povinnosť vyhotoviť uznesenie do 30 dní od jeho vyhlásenia (§ 223 ods. 3  zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný  sporový poriadok). V šiestich prípadoch svojim konaním viacnásobne porušil povinnosť vyhotoviť rozsudok pred jeho vyhlásením a doručiť ho prítomným stranám na pojednávaní, na ktorom bol vyhlásený, a neprítomným stranám ho odoslať najneskôr do troch dní od jeho vyhlásenia (§ 219 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z.  Civilný  sporový poriadok). Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sudca Okresného súdu Bratislava V viacnásobne zavinene porušil svoju povinnosť v pridelených veciach konať svedomito.

Dnešné rozhodnutie disciplinárneho senátu 31D Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je konečné.

V disciplinárnej veci predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a sudca JUDr. Michal Sobolovský rozhodol senát 31D Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. (sudca spravodajca); Mgr. Michal Novotný a prísediaci sudcovia JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.; JUDr. Lucia Kolníková.