Disciplinárny senát uznal sudcu Mestského súdu Bratislava I za vinného

Podľa členov senátu disciplinárne obvinený JUDr. Roland Kemény ešte ako sudca Okresného súdu Bratislava I nepostupoval v jemu pridelenej trestnej veci svedomito a nekonal bez zbytočných prieťahov, čím spôsobil premlčanie trestného stíhania. Disciplinárny senát mu za to uložil súhrnné disciplinárne opatrenie vo forme zníženia funkčného platu o 30 % na obdobie troch mesiacov, keďže zohľadnil iné jemu uložené disciplinárne opatrenie. Disciplinárny návrh na sudcu JUDr. Rolanda Keményho podala ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (sp. zn. 33 D 7/2023).

Predsedníčka senátu počas vyhlásenia rozhodnutia uviedla, že disciplinárne obvinený sudca svojim zavineným konaním porušil povinnosť, podľa ktorej je sudca povinný vykonávať svoje povinnosti svedomito, v pridelených veciach konať plynulo a bez zbytočných prieťahov. „V súvislosti so skutkom kladeným mu za vinu mali členovia disciplinárneho senátu za preukázané, že disciplinárne obvinený vo veci neurobil za viac ako tri roky žiaden úkon, čo malo významný a nežiaduci následok – premlčanie trestného stíhania a zastavenie konania. Ako už Najvyšší správny súd Slovenskej republiky opakovane uviedol, jednou zo základných povinností sudcu v trestnom konaní je kontrolovať plynutie premlčacej doby,“ uviedla predsedníčka senátu Kristína Babiaková.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu bolo prijaté pomerom hlasov 5:0 a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.

V disciplinárnej veci ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Roland Kemény, sudca rozhodol senát č. 33 Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zložení: predsedníčka senátu Mgr. Kristína Babiaková (sudkyňa spravodajkyňa); sudcovia JUDr. Viola Takáčová, PhD. a prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; prísediaci sudcovia doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. a doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.