Disciplinárny senát uznal za vinného sudcu Mestského súdu Bratislava IV

Disciplinárny senát v predmetnom konaní rozhodoval o odvolaní disciplinárne obvineného sudcu proti disciplinárnemu rozhodnutiu bývalého disciplinárneho senátu z roku 2019. Predmetom prieskumu bolo prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo sudcovi uložené disciplinárne opatrenie v podobe odvolania z funkcie sudcu. Súd v rámci krátkeho odôvodnenia poukázal na to, že v priebehu odvolacieho konania – skôr ako sa vec dostala na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – došlo k zahladeniu skorších disciplinárnych opatrení vydaných proti disciplinárne obvinenému. Disciplinárny senát tak dospel k záveru, že na uvedenú skutočnosť bolo potrebné v odvolacom konaní prihliadať.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu bolo prijaté jednomyseľne a je konečné. Podrobné zdôvodnenie rozhodnutia bude v jeho písomnom vyhotovení.

V disciplinárnej veci ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a sudca JUDr. Marián Kurinec rozhodol senát č. 33 Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zložení: predseda senátu prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. (sudca spravodajca); sudcovia JUDr. Viola Takáčová, PhD. a Mgr. Kristína Babiaková; prísediace sudkyne JUDr. Michaela Kajabová a Mgr. Eva Kováčechová.