Disciplinárny senát uložil sudkyni Špecializovaného trestného súdu disciplinárne opatrenie

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky uznal sudkyňu Mgr. Pamelu Záleskú za vinnú, že v trestnej veci Špecializovaného trestného súdu o obnove konania (sp. zn. 3 Nt 1/2022) vedenej v senáte, ktorému predsedala, členovia senátu rozhodli dňa 23. januára 2023, keď na verejnom zasadnutí predsedníčka senátu vyhlásila uznesenie, avšak v lehote tridsiatich pracovných dní od jeho vyhlásenia rozhodnutie nevypracovala (ustanovenie § 172 ods. 3 Trestného poriadku s poukazom na § 180 Trestného poriadku), ani nepožiadala predsedu súdu o predĺženie tejto lehoty o ďalších 30 pracovných dní. Písomné rozhodnutie aj s odôvodnením predložila kancelárii až dňa 30. mája 2023.

„Disciplinárny senát mal za preukázané, že disciplinárne obvinená si síce predmetnú povinnosť splnila, t. j. rozhodnutie vyhotovila a zabezpečila jeho expedovanie, urobila to však až po uplynutí lehoty, ktorú na to zákon určuje. V kontexte subjektívnej stránky deliktu, disciplinárny senát má za to, že skutku sa disciplinárne obvinená sudkyňa dopustila z nedbanlivosti, keď v priebehu konania nebolo preukázané úmyselné konanie disciplinárne obvinenej,“ uviedla počas verejného vyhlásenia rozhodnutia predsedníčka senátu Viola Takáčová.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu bolo prijaté pomerom hlasov 5:0 a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.

V disciplinárnej veci predseda Špecializovaného trestného súdu c/a sudkyňa Mgr. Pamela Záleská rozhodol senát č. 33 Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Viola Takáčová, PhD. (sudkyňa spravodajkyňa); sudcovia Mgr. Kristína Babiaková a prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; prísediaci sudcovia Mgr. Marcel Drgon a prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.