Začalo sa prípravné vzdelávanie pre sudkyne a sudcov novovznikajúcich správnych súdov

V úvode vzdelávacieho podujatia sa účastníkom prihovorili minister spravodlivosti Slovenskej republiky Viliam Karas, predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď, podpredseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Marián Trenčan, bývala predsedníčka správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a súčasná poradkyňa predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Ida Hanzelová, ako aj riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky Peter Hulla.

„Úprimne ma teší, že Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v týchto dňoch na svojej pôde hostí budúce osobnosti správneho súdnictva na Slovensku. Nejde však iba o symboliku, ale aj o záväzok posilnenia kvalitného správneho súdnictva v našom súdnom systéme. Je mi cťou, že na otvorení tohto vzdelávacieho podujatia tu s nami stojí aj jeho pomyselná ,krstná mama‘,  niekdajšia predsedníčka správneho kolégia, pani Ida Hanzelová, ktorá spolu s tímom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pripravila a zorganizovala toto školenie. Synergia jej skúseností a odhodlanie nových sudkýň a sudcov správnych súdov na Slovensku vo mne vyvoláva pocit spokojnosti,“ povedal predseda súdu Pavol Naď.


„Slovenská justícia prechádza významnými organizačnými reformami, ktoré sú spojené aj s rozsiahlymi investíciami. Máme funkčný Najvyšší správy súd Slovenskej republiky a čoskoro začnú svoju činnosť aj krajské správne súdy. Organizačná a inštitucionálna časť, investície do budov, techniky a zázemia sami o sebe nestačia. Osobne preto za omnoho dôležitejšie považujem to, aby sme v prvom rade investovali do ľudí. Do kvalitnej prípravy súčasných i budúcich sudcov, ktorí budú vďaka odbornosti a charakteru skutočnými nositeľmi potrebných zmien,“ konštatoval minister spravodlivosti Viliam Karas.


Vzdelávacie podujatie je rozdelené do piatich odborných panelov, pričom každý z nich trvá zväčša jeden pracovný deň. Témou prvého školiaceho dňa bol všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a jej orgánov, zásady správneho konania, zákon o správnom konaní, ako aj ďalšie osobitné zákony upravujúce správne konanie. Lektori prvého dňa, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. a Mgr. Monika Hrašnová, budúcim sudkyniam a sudcom správnych súdov ozrejmili tiež ústavné a zákonné východiská výkonu správneho súdnictva a tiež charakteristiku konaní upravených Správnym súdnym poriadkom.

Druhý a tretí deň vzdelávacieho podujatia je venovaný daňovej problematike. Prednášky zahŕňajú okrem iného aj  dôležitú oblasť, a to judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zmieňovanej daňovej oblasti. Prednášky vedú JUDr. Juraj Vališ, LL.M., doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. a JUDr. Petra Príbelská, PhD.

Predposledný a posledný deň školenia sú zamerané na oblasť súdneho prieskumu rozhodnutí v sociálnych veciach a konanie vo veciach služobných pomerov príslušníkov ozbrojených síl a zborov. Počas záverečných dvoch dní prvého bloku prednášok vystúpia s odbornými  prezentáciami JUDr. Viola Takáčová, PhD., JUDr. Zdenka Reisenauerová, JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný a JUDr. Martin Tiso.

Prípravné vzdelávanie nových sudcov správnych súdov a kandidátov na funkciu sudcov správnych súdov pokračuje aj v nasledujúcich mesiacoch s ďalšími témami, ktoré sú naviazané na správne súdnictvo. Ide o oblasti ako stavebné konanie a ochrana životného prostredia, problematika infozákona, konanie o správnych deliktoch, azylu či zaistenia.

Prípravne vzdelávanie, ktoré sa v týchto dňoch uskutočňuje na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky sa koná v spolupráci s Justičnou akadémiou Slovenskej republiky.

Zverejnené dňa: 25. apríl 2023