Zverejnenie zoznamu disciplinárnych vecí

Dňa 1. augusta 2021 začal činnosť Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Do jeho právomoci od tohto dňa patrí aj rozhodovanie o disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov, a ak tak ustanoví zákon, aj iných osôb.

Dňa 1. decembra 2021 nadobudol účinnosť zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok). Týmto zákonom bola Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky zverená právomoc rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti aj notárov a súdnych exekútorov.

V súlade s prechodnými ustanoveniami zákona č. 432/2021 Z. z. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal právomoc rozhodovať vo všetkých veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov, o ktorých mali právomoc rozhodovať disciplinárne senáty Súdnej rady Slovenskej republiky a neboli ukončené do 31. júla 2021.

V súlade s článkom XIXa ods. 13 Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2021 v znení jeho opatrenia č. 5 sa uverejňuje zoznam vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z disciplinárnych senátov Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj disciplinárnych vecí sudcov a prokurátorov, doručených do 30. novembra 2021.

Samotný zoznam vecí v disciplinárnej agende je dostupný tu.

Zverejnené dňa: 25. február 2022