NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosť

Aktuálne informácie týkajúce sa Správneho súdu v Bratislave

Správny súd v Bratislave je súd zriadený na základe § 1 písm. a) zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súčasť sústavy súdov Slovenskej republiky s právomocou pre výkon správneho súdnictva v konaniach podľa § 6 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Svoju činnosť a výkon súdnictva započne dňa 1. januára 2023 (§ 3 ods. 1 a 3 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Rozhodnutie: O nerozhodnutých disciplinárnych veciach sudcu Okresného súdu Bratislava V rozhodne disciplinárny senát 33D v spoločnom konaní

Disciplinárny senát 33D rozhodol uznesením o spojení štyroch disciplinárnych vecí, ktoré sú na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky vedené voči sudcovi Okresného súdu Bratislava V JUDr. Michalovi Sobolovskému, na jedno spoločné konanie. Disciplinárny senát vyhovel požiadavke, ktorú ešte pred začatím októbrového ústneho pojednávania vzniesol disciplinárne obvinený sudca. Predsedníčka senátu zároveň nariadila nový termín ústneho pojednávania na 13. december 2022 so začiatkom o 9:30 hod.

JUDr. Martin Tiso sa stal sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Do sudcovskej funkcie ho vymenovala v pondelok 21. novembra 2022 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. JUDr. Martin Tiso doplní ako člen kasačný senát 6S. Riadiacou predsedníčkou tohto senátu je JUDr. Viola Takáčová, PhD. a ďalším jeho členom JUDr. Michal Matulník, PhD.
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania