NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosťSudca Juraj Vačok diskutoval o postavení najvyšších správnych súdov na konferencii v Poznani

V dňoch 23. a 24. novembra 2023 sa uskutočnila na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani v Poľskej republike konferencia venovaná roli najvyšších správnych súdov z komparatívnej perspektívy.

Rozhodnutie: Odvolací disciplinárny senát rozhodol vo veci trestu za osvedčenie vydržania notárom

Odvolací disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zamietol odvolanie ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu tunajšieho súdu, ktorým bol notár Igor Čabra uznaný za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia (sp. zn. 42 Do 1/2023).

Hľadá sa asistent sudcu

Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania