NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosť

Aktualizovaný zoznam zverejnených anonymizovaných rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vo volebnej agende nájdete tu.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky nemá právomoc rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Kontrolu ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je podľa Ústavy Slovenskej republiky oprávnený realizovať Ústavný súd Slovenskej republiky. Predstavitelia tunajšieho súdu tak reagujú na viaceré medializované informácie, podľa ktorých by prípadnú kontrolu ústavnosti a zákonnosti nadchádzajúcich parlamentných volieb mal zabezpečovať Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Predseda súdu Pavol Naď sa zúčastnil na slávnostnom podujatí, ktoré zorganizovali predstavitelia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku

Na oslave, ktorá sa konala v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky, vystúpil zároveň so slávnostným príhovorom, v ktorom vyjadril túžbu po ešte hlbšom prepojení medzi oboma vrcholnými inštitúciami. Dodal, že toto inštitucionálne prehlbovanie vzájomnej spolupráce zabezpečí, aby Slovenská republika zostala aj naďalej právnym štátom.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 33 uznal za vinného sudcu Mestského súdu Bratislava IV

Členovia disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v odvolacom konaní zmenili rozhodnutie bývalého disciplinárneho senátu tak, že uznali sudcu JUDr. Mariána Kurinca za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil nečinnosťou vo viacerých veciach, v ktorých rozhodoval ako zákonný sudca. Sudcovi Mestského súdu Bratislava IV disciplinárny senát uložil súhrnné disciplinárne opatrenie – zníženie funkčného platu o 70 % na obdobie jedného roka (sp. zn. 33 D 4/2021).
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania