NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosť

Aktualizovaný zoznam zverejnených anonymizovaných rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vo volebnej agende nájdete tu.

Na novovzniknutých správnych súdoch budú ako sudcovia pôsobiť od zajtra viacerí asistenti sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a jeho Kancelárie sa na slávnostných raňajkách rozlúčilo s asistentmi, ktorých vymenuje zajtra prezidentka Slovenskej republiky do funkcie sudcu. Šiesti asistenti sudcov tunajšieho súdu sa od 1. júna stanú sudcami na novovzniknutých prvostupňových správnych súdoch a zároveň jeden ďalší asistent sudcu bol do funkciu sudcu vymenovaný už 11. mája.

Ustanovenia azylového zákona, ktoré cudzincom neumožňujú vyjadriť sa k utajovaným skutočnostiam pri rozhodovaní o azyle a doplnkovej ochrane, sú protiústavné

Ústavný súd Slovenskej republiky na základe návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol, že časti viacerých ustanovení azylového zákona sú protiústavné. Predsedníčka senátu Elena Berthotyová v návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov uvádza, že napadnuté časti zákona o azyle popierajú princíp rovnosti účastníkov súdneho konania, ktorý je nevyhnutnou súčasťou každého právneho štátu.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 32 oslobodil spod disciplinárneho návrhu sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Disciplinárny návrh na predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a prezidenta Združenia sudcov Slovenska JUDr. Františka Moznera podala v danej veci ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky. Navrhovateľka mu kládla za vinu spôsobenie prieťahov v dovolacích konaniach, včasné nevyhotovenie súdnych rozhodnutí a uvedenie nepravdivých informácií o zaslaní súdneho spisu (sp. zn. 32 D 22/2022).
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania