NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde


Aktuálne informácie pre verejnosť

Najvyšší správny súd sa v súvislosti s úsilím poskytnúť čo najviac informácií o svojej činnosti rozhodol pravidelne informovať o rozhodovacej činnosti formou tlačových správ. Aj takýmto spôsobom sa snaží o zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti správneho súdnictva a zabezpečenie kvalitnej informovanosti.


Hľadá sa knihovník

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil pojednávanie so sudcom Michalom Sobolovským na neurčito

Senát 33D najvyššieho správneho súdu tak rozhodol počas dnešného ústneho pojednávania po tom, ako disciplinárne obvinený sudca vzniesol námietku zaujatosti voči dvom členom disciplinárneho senátu. Disciplinárny návrh na sudcu Okresného súdu Bratislava V podala jeho predsedníčka Anna Križáková (sp. zn. 33 D 5/2022).

Prvý rok činnosti najvyššieho správneho súdu

Najvyšší správny súd za prvý rok svojej činnosti rozhodol vo vyše 1700 veciach. V kasačnej agende vydal súd vyše 1600 rozhodnutí a uznesení. V disciplinárnej agende rozhodli senáty najvyššieho správneho súdu od 1. februára 2022 vo vyše 80 disciplinárnych veciach. Na jeseň čaká sudkyne a sudcov najvyššieho správneho súdu taktiež volebná agenda.
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania