NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosťHľadá sa asistent sudcu

Rozhodnutie: Odvolací disciplinárny senát rozhodol prvýkrát o odvolaní v disciplinárnych veciach

Odvolací disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na dnešnom verejnom zasadnutí zamietol odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu tunajšieho súdu, ktorým bol sudca Okresného súdu Zvolen Mgr. Dalibor Miľan uznaný za vinného. Prvostupňový disciplinárny senát mu uložil disciplinárne opatrenie, a to zníženie funkčného platu o 60 % na obdobie jedného roka. Proti rozhodnutiu sa odvolala navrhovateľka, predsedníčka Okresného súdu Zvolen, keďže pre sudcu navrhovala najprísnejšie disciplinárne opatrenie, a to odvolanie z funkcie sudcu (sp. zn. 41 Do 2/2023).

Rozhodnutie: Senát č. 12 zamietol volebnú žalobu z obce Žehra

Volebný senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zamietol volebnú žalobu, ktorú podal po doplňujúcich voľbách neúspešný kandidát na funkciu starostu obce Žehra. Podľa členov senátu nebolo zo strany žalobcu preukázané také ovplyvnenie volieb starostu, ktoré by malo za následok ich nezákonnosť (sp. zn. 12 Svp 2/2023).
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania