O súde

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky je vrcholným súdnym orgánom vo veciach správneho súdnictva, ktorý zabezpečuje jednotu a zákonnosť rozhodovania. Bol zriadený s účinnosťou od 1. januára 2021 ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov so začiatkom výkonu svojej činnosti od 1. augusta 2021. Na čele Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu ako aj podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky. Sídlo Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je v Bratislave.
 
V rámci výkonu svojich právomocí Najvyšší správny súd Slovenskej republiky koná a rozhoduje:

  • o kasačných sťažnostiach účastníkov konania proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov vo veciach správneho súdnictva,
  • o správnych žalobách proti rozhodnutiam výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu,
  • v konaniach vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy,
  • v konaniach o registráciu kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,
  • v konaniach o prijatí návrhu za kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky,
  • v konaniach o žalobách o odmietnutí registrácie politickej strany alebo politického hnutia,
  • v konaniach o žalobách generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie politickej strany,
  • v konaniach o kompetenčných žalobách medzi orgánmi verejnej správy navzájom, prípadne medzi orgánmi verejnej správy a inými od súdov odlišnými subjektami,
  • o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a ak tak ustanoví zákon, aj iných osôb,
  • v iných veciach, ak tak ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veciach správneho súdnictva dbá o jednotný výklad a používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje svoje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Základné zásady činnosti súdov, vrátane Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, sústavu a pôsobnosť súdov, ich vnútornú organizáciu, riadenie a správu upravuje zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie o zložení senátov a ďalšie zákonom ustanovuje náležitosti týkajúce sa Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky určuje Rozvrh práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Podrobnosti o rokovaní pléna a kolégií Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sú obsiahnuté v Rokovacom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.
 
Postavenie sudcov, ich práva a povinnosti, či disciplinárnu zodpovednosť upravuje zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania