Slobodný prístup k informáciám

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ako povinná osoba prijíma a vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií podľa § 14 ods. 1 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Žiadosť o sprístupnenie informácií má povinné zákonné náležitosti, musí byť z nej zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • meno, priezvisko a adresu pobytu, resp. názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje (napríklad ústne, poštou, elektronickou poštou a podobne).


Žiadosť o sprístupnenie informácií môže žiadateľ podať:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: podatelna@nssud.sk
 • do elektronickej schránky Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk)
 • poštou na adresu:
  Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
  Župné námestie č. 13
  P.O.BOX 81290
  814 90 BRATISLAVA
 • osobne v pracovných dňoch a v úradných hodinách v podateľni Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v jej sídle.

Za účelom podania žiadosti o sprístupnenie informácií možno využiť aj formulár pripravený Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o postupe pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií, o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam o nesprístupnení informácií a o nákladoch súvisiacich so sprístupňovaním informácií sú obsiahnuté v:

PREDSEDA

JUDr. Pavol NAĎ


JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.

Rozhodnutia


Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13
P.O.BOX 81290
814 90 BRATISLAVA

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk