Voľné pracovné pozície

 

Sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyhlásil 5. septembra 2022 výberové konanie na päť voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Termín na predkladanie žiadostí je do 21. októbra 2022 (vrátane).
Viac informácií nájdete tu.

Dávame do Vašej pozornosti, že so súhlasom Súdnej rady Slovenskej republiky môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky u toho, kto je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a najmenej 10 rokov je činný v právnickom povolaní. Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 10 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie sudcu sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné (§ 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Postup pri uskutočňovaní tohto výberového konania je upravený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov.

Pozor: Na základe rozhodnutia predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky došlo k zrušeniu termínu výberového konania. O novom termíne výberového konania bude Najvyšší správny súd Slovenskej republiky informovať bezodkladne po jeho určení.
Viac informácií nájdete tu.

Aktualita: Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky určil nový termín výberového konania na obsadenie piatich voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, a to tak, že výberové konanie začne 6. februára 2023 o 8.30 hod.
Viac informácií nájdete tu.

Vyhlásenie výberového konania


Generálna tajomníčka služobného úradu Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje širšie vnútorné výberové konanie na funkciu: hlavný štátny radca – odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník) / špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov. Termín na predkladanie žiadostí je do 1. februára 2023 (vrátane).
Viac informácií nájdete tu.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania