Ochrana osobných údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o ochrane osobných údajov“). Najvyšší správny súd Slovenskej republiky spracúva osobné údaje, ktoré sú obsahom súdneho spisu v rámci výkonu svojej rozhodovacej právomoci, ako aj pri ďalších činnostiach súdu, napr. pri vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií, sťažností a podnetov. Spracúvané sú najmä osobné údaje ako identifikačné údaje (meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého, či iného pobytu), pohlavie, rodinný stav, informácia o vzdelaní, elektronický identifikátor (číslo elektronickej schránky, e-mailová adresa), fotografie, telefónne čísla, podpis, osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 Nariadenia GDPR ako napr. rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, spracúvanie genetických údajov a biometrických údajov, údaje o zdravotnom stave, údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Osobné údaje spracúvané Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky môžu byť poskytnuté iba sudcom, zamestnancom a osobám určeným Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktoré sú na základe svojho organizačného a pracovného zaradenia oprávnené s osobnými údajmi disponovať a spracúvať. Ak to zákon umožňuje, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky môže spracúvané osobné údaje poskytnúť aj iným osobám a štátnym orgánom, najmä orgánom verejnej správy, súdom a prokuratúre Slovenskej republiky.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dodržiava zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti. Informácie sú určené všetkým dotknutým osobám, t. j. sudcom a zamestnancom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, zmluvným dodávateľom a poskytovateľov služieb pre Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, osobám, ktorých osobné údaje sú súčasťou súdnych spisov (najmä účastníkom konania a iným subjektom zúčastňujúcim sa na konaní), ako aj externým osobám, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v súlade s účelom spracúvania osobných údajov (napr. žiadateľom o sprístupnenie informácií). Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané aj v informačných systémoch Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ:
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 3

Účel spracúvania osobných údajov:
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky spracúva osobné údaje za účelom vykonávania rozhodovacej právomoci, poskytovania súdnej ochrany a iných súdnych činností podľa § 8a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj za účelom organizácie a prevádzky súdu Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu. Súčasťou týchto činností je aj poskytovanie informácií, vybavovanie sťažností a podnetov.

Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov je vymedzená osobitným zákonom, na základe ktorého Najvyšší správny súd Slovenskej republiky spracúva osobné údaje.

Právo dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo za podmienok určených Nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov:

 • na prístup k osobným údajom dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov dotknutej osoby,
 • na výmaz osobných údajov dotknutej osoby,
 • odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby,
 • na prenosnosť údajov osobných údajov dotknutej osoby,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby,
 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (sťažnosť) na dozorový orgán, ktorým je:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nie je príslušný pre vykonávanie dozoru nad spracovateľskými operáciami na súdoch pri výkone ich súdnej právomoci (čl. 55 ods. 3 Nariadenia GDPR). Žiadosti dotknutej osoby na odvolanie súhlasu, na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a namietanie spracúvania údajov je možné doručiť:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: podatelna@nssud.sk,
 • do elektronickej schránky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky podpísané zaručeným elektronickým podpisom podané prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk),
 • osobne v pracovných dňoch a v úradných hodinách do podateľne Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v jeho sídle.
 • poštou na adresu:
  Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
  Trenčianska 56/A
  821 09 Bratislava 3
 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
JUDr. Michaela Stankociová
Email: gdpr@nssud.sk

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania