Medzinárodné aktivity

Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA-Europe)

(Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union).
www.aca-europe.eu

ACA-Europe je európske združenie zložené zo Súdneho dvora Európskej únie a štátnych rád alebo z najvyšších správnych jurisdikcií každého z členov Európskej únie. Najvyšší súd Slovenskej republiky bol prijatý za člena združenia na valnom zhromaždení 15. júna 2004, po vzniku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v roku 2021, sa tento prihlásil o členstvo a prebral pôvodnú agendu Najvyššieho súdu v združení. Valné zhromaždenie ACA-Europe sa uskutočňuje každý rok a kolokvium na určitú odbornú tému každé dva roky, a to vždy v predsedajúcej krajine. K témam, ktoré sú predmetom jednotlivých kolokvií každý člen vyplní dotazník, v ktorom odpovie na položené otázky. Z odpovedí je spracovaná súhrnná správa, ktorá je podkladom pre kolokvium. ACA-Europe každoročne usporadúva viacero odborných seminárov a zabezpečuje výmenné stáže sudcov najvyšších správnych súdov.Hlavným cieľom združenia je podporovať vzájomnú výmenu poznatkov, ako aj názorov a skúseností v oblasti právnej vedy, organizácie a fungovania súdnych a/alebo poradných orgánov jeho členov, a to predovšetkým vo vzťahu k právu Európskej únie. Združenie spravuje elektronickú databázu súdnych rozhodnutí JURIFAST a DEC.NAT.

Medzinárodná asociácia najvyšších správnych súdov (IASAI)

(International Association of Supreme Administrative Jurisdictions)
www.aihja.org

Asociácia bola založená v roku 1983 a združuje viac ako 100 najvyšších správnych súdov zo všetkých kontinentov sveta. Jej cieľom je podporovať spoluprácu v oblasti právnych otázok spadajúcich do rozhodovacej činnosti správnych súdov rozhodujúcich v poslednej inštancii a výmenu poznatkov a skúseností zo súdnej praxe. S ohľadom na rôznorodosť právnych kultúr, súdy združené v asociácii sa usilujú o zdolávanie právnych bariér komparatívnym štúdiom jednotlivých právnych systémov a spoločnými diskusiami o obdobných, a tiež rozdielnych právnych inštitútoch jednotlivých právnych systémov. Asociácia publikuje zbierku najvýznamnejších rozhodnutí súdov členských krajín na vybrané témy, ktorá je cenným nástrojom pri ich porovnávaní a analyzovaní a tým prispieva ku globálnej znalosti správneho práva. Konferencia IASAI sa koná pravidelne každé tri roky vždy na určitú odbornú tému, ku ktorej každý členský štát spracuje príslušné informácie (odpovede na otázky na základe dotazníka), z odpovedí je spracovaná súhrnná správa, ktorá je predmetom diskusie. V rámci konferencií IASAI sa usporadúvajú aj pracovné dielne/workshopy ku konkrétnej odbornej problematike. Informácie sú prístupné na webovej stránke. Od roku 2021 Najvyšší správny súd Slovenskej republiky pristúpil do asociácie a plne sa zapojil do všetkých aktivít, vrátane medzinárodných výmenných programov sudcov.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13
P.O.BOX 81290
814 90 BRATISLAVA

Kontakt pre medzinárodné aktivity
e-mail: international@nssud.sk

PREDSEDA

JUDr. Pavol NAĎ


JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.

Rozhodnutia


Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13
P.O.BOX 81290
814 90 BRATISLAVA

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk