Sudcovská rada

Sudcovská rada je orgánom sudcovskej samosprávy a podieľa sa na riadení a správe Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Má najmenej troch a najviac deväť členov volených a odvolávaných plénom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Sudcovská rada si zo svojich členov volí a odvoláva predsedu a aspoň jedného podpredsedu. Predseda Sudcovskej rady zvoláva, vedie a navrhuje program rokovania Sudcovskej rady. Pokiaľ nie je Sudcovská rada zvolená, pôsobnosť Sudcovskej rady vykonáva plénum Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.
 
Sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky:

 • sa vyjadruje k návrhu rozpočtu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
 • prerokúva správu predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky o použití rozpočtových prostriedkov,
 • prerokúva návrh Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a zaujíma k nemu stanovisko,
 • rozhoduje o námietkach sudcov,
 • podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
 • spolurozhoduje o niektorých platových veciach sudcov,
 • schvaľuje Rokovací poriadok Sudcovskej rady,
 • na požiadanie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zaujíma stanoviská vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
 • rozhoduje v iných veciach, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 • Predsedníčkou Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je JUDr. Katarína Benczová.

Členmi Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sú:

 • Mgr. Kristína Babiaková
 • JUDr. Katarína Benczová
 • JUDr. Jana Hatalová, PhD.
 • JUDr, Monika Valašíková, PhD.
 • JUDr. Juraj Vališ, LL.M.

Dokumenty Sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky:

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania