Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs6/nssudsk/home/www/connect_db.php on line 35

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs6/nssudsk/home/www/connect_db.php on line 54

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 7. apríla 2022

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí na zasadnutí pléna 7. apríla 2022.
1.

kľúčové slová: neprípustnosť súdneho prieskumu, predbežné opatrenie, úrazová renta
 
Rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne o predbežnom opatrení, ktoré čo aj len dočasne znižuje alebo pozastavuje výplatu úrazovej renty, nemôže byť vylúčené zo súdneho prieskumu na základe § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku.
 
[uznesenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Ssk 7/2021 z 30. septembra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudcovia JUDr. Jana Martinčeková a Mgr. Michal Novotný (sudca spravodajca)]

 
2.

kľúčové slová: prerušenie konania

Aj v konaní pred správnym súdom sa pri aplikácii § 25 Správneho súdneho poriadku  použije § 162 ods. 3 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého o zamietnutí návrhu na prerušenie konania podľa § 100 ods. 1 písm. b) Správneho súdneho poriadku súd rozhodne spolu s rozhodnutím vo veci samej.

[uznesenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Sžsk 133/2020 z 30. septembra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudcovia JUDr. Jana Martinčeková a Mgr. Michal Novotný (sudca spravodajca)]


3.

kľúčové slová: iný zásah, lehota
 
Na plynutie dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby proti inému zásahu podľa § 256 Správneho súdneho poriadku, a tým aj na posúdenie jej dôvodnosti, nemá vplyv, či napádaný iný zásah trval počas tejto lehoty alebo prípadne aj po jej uplynutí.

[uznesenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 10 Sžk 23/2020 z 30. septembra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudcovia JUDr. Jana Martinčeková a Mgr. Michal Novotný (sudca spravodajca)]


4.

kľúčové slová: materské (§ 49 zákona č. 461/2003 Z. z.)
 
I.           Na účely vzniku nároku na materské je potrebné pojem „starať sa o dieťa" podľa § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vykladať autonómne a nemožno ho obsahovo stotožňovať s pojmom „riadnej starostlivosti“ podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. januára 2011.

II.         Kým zákon č. 461/2003 Z. z. na účely vzniku nároku na materské podľa § 49 predpokladá zo strany poistenca osobnú starostlivosť o dieťa, zákon č. 571/2009 Z. z. na účely vzniku nároku na rodičovský príspevok považuje podmienku riadnej starostlivosti o dieťa za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne, alebo inou plnoletou fyzickou, alebo právnickou osobou (§ 3 ods. 3 a 4 zákona č. 571/2009 Z. z.).

[rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Sžsk 50/2020 z 27. októbra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Zdenka Reisenauerová (sudkyňa spravodajkyňa), sudcovia JUDr. Jana Martinčeková a Mgr. Michal Novotný]


5.

kľúčové slová: administratívne vyhostenie cudzinca

I.           Hoci správne orgány v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca nesú zodpovednosť  za riadne obstaranie  podkladov  pre rozhodnutie  (§ 32 ods. 1 Správneho poriadku), s ohľadom na špecifiká daného správneho konania nie sú schopné zabezpečiť dôkazy v prospech cudzinca bez jeho predchádzajúceho tvrdenia o existencii prekážok jeho administratívneho vyhostenia. Je  to predovšetkým cudzinec, kto disponuje relevantnými informáciami zo svojho života a kto najlepšie môže objasniť, z čoho plynie v krajine, do ktorej má byť  administratívne vyhostený,  ohrozenie jeho  života alebo  slobody.

 II.         Správny orgán je povinný zabezpečiť  k  tvrdeniu cudzinca o existencii prekážok administratívneho vyhostenia maximálne možné množstvo dôkazov a správ o krajine,  do ktorej má byť administratívne vyhostený, a to tých, ktoré podporujú tvrdenia cudzinca, ako aj tých, ktoré tvrdenia cudzinca vyvracajú.

[rozsudok Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 10 Sžak 14/2020 z 29. septembra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Elena Berthotyová, PhD. (sudkyňa spravodajkyňa), sudcovia JUDr. Marián Trenčan a prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.]


6.

kľúčové slová: pobyt cudzinca

I.           Účelom ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 6 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je odstránenie kladného rozhodnutia o pobytovom statuse štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ho dosiahol tým, že oklamal správny orgán v konaní o jeho žiadosti. Z ustanovenia § 33 ods. 6 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. je zrejmé, že sa viaže len na údaje uvedené v žiadosti o udelenie prechodného pobytu a na vyžadované prílohy.

II.         Ide  o zákonom prípustnú reakciu správneho orgánu na  to, že správny orgán po udelení prechodného pobytu zistí a preukáže, že bol žiadateľom o udelenie prechodného pobytu v konaní o jeho žiadosti oklamaný, zavádzaný alebo že mu príslušník  tretej krajiny poskytol falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby.

[rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 10 Sžak 3/2021 z 28. októbra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Elena Berthotyová, PhD. (sudkyňa spravodajkyňa), sudcovia JUDr. Marián Trenčan a prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.]


7.

kľúčové slová: zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva


Z ústavne súladného výkladu § 14 ods. 18 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ako aj z jeho účelu, úmyslu zákonodarcu a systematického zaradenia vyplýva, že neprípustnosť súdneho prieskumu sa vzťahuje len na konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa § 14 zákona č. 528/2008 Z. z. (prípadne na nadväzujúce prieskumné konanie podľa § 14 ods. 6 až 10 zákona č. 528/2008 Z. z.). Nevzťahuje sa teda na všetky konania obsiahnuté v druhej časti zákona o pomoci a podpore a ani na konanie podľa § 27a ods. 5 zákona č. 528/2008 Z. z.
 
[uznesenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sžfk 64/2019 z 27. októbra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Katarína Benczová, sudkyne Mgr. Kristína Babiaková (sudkyňa spravodajkyňa) a JUDr. Zuzana Šabová, PhD.]

 
8.

kľúčové slová: daňová exekúcia

I.           Iným zásahom orgánu verejnej správy, proti ktorému sa možno s úspechom domáhať ochrany žalobou proti inému zásahu, nemôže byť procesný postup správcu dane v rámci daňového exekučného konania predpokladaný zákonom a uskutočnený v súlade so zákonom.

II.         Začatie daňového exekučného konania nesie so sebou realizáciu úkonov v podobe prikázania pohľadávky z účtu u poskytovateľa platobných služieb a zablokovanie peňažných prostriedkov na účte v banke. Ide o špecifické právne nástroje správcu dane upravené v Daňovom poriadku, ktoré vyslovene sledujú legitímny zámer, ktorým je vymoženie daňového nedoplatku, iných peňažných plnení uložených rozhodnutím, exekučných nákladov a hotových výdavkov podľa § 149 Daňového poriadku správcom dane.

[uznesenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sžk 31/2020 z 27. októbra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Petra Príbelská, PhD. (sudkyňa spravodajkyňa), sudcovia JUDr. Anita Filová a JUDr. Juraj Vališ, LL.M.]


9.

kľúčové slová: záhradkové pozemkové úpravy

Pojem „zriadená“ záhradková osada sa vo vzťahu k jeho legálnej definícií v § 2 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, ako i judikatúrnemu vymedzeniu vníma cez prizmu legálnosti vzniku. Túto legálnosť možno vnímať v dvoch rovinách, a to súkromnoprávnej týkajúcej sa (zmluvného) oprávnenia nájomcov a užívateľov (záhradkárov) užívať pozemky v záhradkovej osade, a verejnoprávnej rovine vyžadujúcej vydanie územného rozhodnutia o využití územia na účel záhradkovej osady.

[rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Sžrk 5/2019 z 27. októbra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Jana Hatalová, PhD., sudcovia JUDr. Katarína Cangárová, LL.M., PhD., a JUDr. Marián Fečík (sudca spravodajca)]


10.

kľúčové slová: správna žaloba opomenutého účastníka

Uplynutie lehoty troch rokov od vydania napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia podľa § 179 ods. 1 Správneho súdneho poriadku je potrebné testovať k okamihu podania správnej žaloby opomenutého účastníka; v prípade, že bola podaná včas, správny súd je povinný sa žalobou riadne zaoberať a pri splnení ostatných zákonných predpokladov mu zákon nebráni žalobe vyhovieť a príslušné uznesenie vydať, aj keď v čase jeho rozhodovania už uplynul dlhší čas ako tri roky od vydania administratívneho rozhodnutia.

[uznesenie  Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 5 Sžk 25/2019 z 28. októbra 2021: predseda senátu JUDr. Marián Trenčan (sudca spravodajca), sudcovia JUDr. Elena Berthotyová, PhD., a prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.]


11.

kľúčové slová: občianske spolužitie, schválnosť

  I.        Pojem „schválnosť“ uvedený § 49 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je neurčitý právny pojem, ktorý práve z dôvodu možných následkov v podobe deliktuálnej zodpovednosti konkrétnej osoby treba vykladať vždy reštriktívne.
 
 II.        Schválnosťou treba rozumieť konanie narušujúce hrubým spôsobom pokojné a riadne spolunažívanie, pričom hrubosť takéhoto konania môže spočívať napríklad vo verbálnej agresii, fyzickej agresii nedosahujúcej intenzitu ani drobného ublíženia na zdraví či v spôsobení iného dostatočne závažného následku. Iba hrubé konanie (hrubé správanie) je priestupkovo postihnuteľné.

III.        V čom je konkrétne správanie správaním hrubým, a teda schválnosťou, musí konajúci orgán verejnej správy vyhodnotiť a následne zdôvodniť, a to pokiaľ ide o povahu, intenzitu a následok takéhoto správania. Akékoľvek konanie majúce znaky schválnosti („naprieku“) [v bežnom jazyku] automaticky nie je možné považovať za priestupkovo postihnuteľné konanie. Hrubým správaním a teda aj schválnosťou sa rozumie také správanie, ktoré prekračuje rámec iným spôsobom nevhodného správania.

[rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Asan 12/2019 z 30. septembra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Petra Príbelská, PhD., sudcovia JUDr. Anita Filová (sudkyňa spravodajkyňa) a JUDr. Juraj Vališ, LL.M.]


12.

kľúčové slová: uznesenie o vedení konania, neprípustnosť kasačnej sťažnosti

   I.        V prípade uznesenia, ktorým sa podľa § 33 Správneho súdneho poriadku do konania pribrali ďalší účastníci konania vymedzení v ustanovení § 32 ods. 3 písm. a) Správneho súdneho poriadku (účastníci prevzatí z administratívneho konania), a v prípade uznesenia o ustanovení spoločného zástupcu podľa § 52 Správneho súdneho poriadku, ide o uznesenie, ktorým sa upravuje vedenie konania. Proti takému uzneseniu kasačná sťažnosť nie je prípustná podľa § 439 ods. 2 písm. a) Správneho súdneho poriadku.

 II.        Nesprávne poučenie správneho súdu o prípustnosti kasačnej sťažnosti nezakladá jej prípustnosť.

[uznesenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Sžrk 1/2020 z 30. septembra 2021: predsedníčka senátu JUDr. Petra Príbelská, PhD., sudcovia JUDr. Anita Filová (sudkyňa spravodajkyňa) a JUDr. Juraj Vališ, LL.M.]Ďalšie aktuality a tlačové správy

Predseda súdu zrušil výberové konanie na sudcov, ktoré sa malo konať v júni 2022

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pristúpil k zrušeniu výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodu nevyhnutnosti prehodnotiť personálne potreby súdu v kontexte schválenej zmeny súdnej mapy (zákony č. 150/2022 Z. z. a č. 151/2022 Z. z.).

Najvyšší správny súd je pripravený viesť justičný dialóg

Najvyšší správny súd je ako nová inštitúcia plne pripravený spolupracovať s Ústavným súdom v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj využívať svoje oprávnenie podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania. Doposiaľ podal Najvyšší správny súd dva návrhy na Ústavný súd. Na Súdny dvor zatiaľ nebol podaný žiaden návrh.

Uchádzači o miesto sudcu najvyššieho správneho súdu majú stále možnosť predkladať svoje žiadosti

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu súdu do 23. mája 2022 (vrátane).

Prvé kroky v novej inštitucionálnej forme správneho súdnictva

Napriek krátkemu (9-mesačnému), ale intenzívnemu úsiliu sa už od začiatku najvyšší správny súd snaží o vytvorenie a ďalšie budovanie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva aj na vrcholnej úrovni, keďže správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy.

Rozhodnutie: Sudkyni Otílii Dolákovej bol dočasne pozastavený výkon funkcie

Disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu na dnešnom verejnom zasadnutí rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudkyni Otílii Dolákovej (sp. zn. 33D/15/2021). Dôvodom je obvinenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Rozhodnutie disciplinárneho senátu je právoplatné.

Senát odročil pojednávanie vo veci disciplinárneho stíhania Daniela Lipšica

Senát najvyššieho správneho súdu odročil ústne pojednávanie vo veci disciplinárneho návrhu voči špeciálnemu prokurátorovi z dôvodu, že je potrebná ďalšia analýza daného prípadu. Senát NSS SR vyhlási rozhodnutie v tejto veci 20. mája 2022 o 13:00 hod.

Informácie k pojednávaniu konanému 28. 4. 2022 o 13.00

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje v súvislosti s pojednávaním konaným 28. 4. 2022 o 13.00 vo veci vedenej pod sp. zn. 32 D 20/2021 oznámenie a opatrenie predsedníčky senátu.

Pavol Naď: Teší ma, akou optikou sa na najvyšší správny súd pozerajú naši zahraniční partneri

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu prijali veľvyslankyňu Holandského kráľovstva na Slovensku J. E. Gabriellu Sancisi. Na stretnutí diskutovali nielen o doterajšom fungovaní Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ale aj o možnej spolupráci.

Rozhodnutie: Ministerstvo zdravotníctva SR nedostatočne odôvodnilo rozhodnutie o určení maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za lieky

Najvyšší správny súd rozsudkom (sp. zn. 6 Sžk 36/2020) zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR).

Plénum najvyššieho správneho súdu prvýkrát zasadlo k zbierke rozhodnutí

Prerokovanie súdnych rozhodnutí navrhnutých na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí boli hlavnou témou pléna najvyššieho správneho súdu, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 7. apríla. Zvolal ho predseda súdu Pavol Naď.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 7. apríla 2022

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí na zasadnutí pléna 7. apríla 2022.

Na najvyššom správnom súde sa uskutočnilo prvé disciplinárne pojednávanie

Senát 32D na včerajšom ústnom pojednávaní rozhodol vo veci disciplinárneho previnenia sudcu Okresného súdu Pezinok. Disciplinárny návrh na neho podala ministerka spravodlivosti SR. Išlo tak vôbec o prvé disciplinárne pojednávanie, ktoré v histórii Slovenskej republiky vykonal najvyšší správny súd.

Rozhodnutie: O sprístupnení informácií k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ má rozhodovať Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR

Najvyšší správny súd rozsudkom (sp. zn. 6 Sžik 1/2021) zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podala Správa účelových zariadení Slovenskej republiky (SÚZA).

Vo výberovom konaní na dve miesta sudcu najvyššieho správneho súdu boli úspešní dvaja kandidáti

Sú nimi Michal Dzurdzík, ktorý aktuálne pôsobí ako predseda správneho kolégia na Krajskom súdu v Bratislave, a Martin Tiso, aktuálne pôsobiaci ako asistent sudkyne na najvyššom správnom súde. Vo výberovom procese na obsadenie dvoch voľných miest sudcu najvyššieho správneho súdu o tom rozhodli členovia výberovej komisie.

Predseda súdu Pavol Naď poďakoval verejnej ochrankyni práv za jej prácu a vyzdvihol jej činnosť, do ktorej vniesla silný ľudský aspekt

Ochrana jednotlivca či nastoľovanie nepopulárnych tém pre verejnosť a politikov. Ide o časť práce verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorú vyzdvihol počas rozlúčkového stretnutia s ňou predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Jednou z tém stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine, ktorá bezprostredne súvisí s azylovým právom.

Zverejnenie zoznamu disciplinárnych vecí

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva do pozornosti zverejnenie zoznamu vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal v disciplinárnej agende z disciplinárnych senátov Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj disciplinárnych vecí sudcov a prokurátorov, doručených do 30. novembra 2021.

Vyjadrenie najvyšších súdnych inštitúcií Slovenskej republiky k aktuálnemu dianiu na Ukrajine

Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií Slovenskej republiky odsudzujú porušovanie medzinárodného práva a porušovanie základných ľudských práv a slobôd v súvislosti s napadnutím Ukrajiny Ruskou federáciou. Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta a predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď vyjadrujú podporu zamestnankyniam a zamestnancom súdnych inštitúcií na Ukrajine, ako aj jej občanom a obyvateľom.

Predseda súdu Pavol Naď ocenil v Paríži činnosť európskych justičných inštitúcií

Nové výzvy, ktorým čelia v súčasnosti najvyššieho súdy členských štátov Európskej únie či upevňovanie právneho štátu. To sú témy, o ktorých na konferencii v Paríži diskutovali predsedníčky a predsedovia najvyšších európskych súdnych inštitúcií. Zasadnutie, ktoré zorganizovali Ústavná rada Francúzskej republiky, Štátna rada Francúzskej republiky a Kasačný súd Francúzskej republiky, sa uskutočnilo pri príležitosti predsedníctva Francúzska v Rade Európskej únie. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď.

Vytvorenie prvostupňových správnych súdov je kľúčovým segmentom plánu obnovy a odolnosti

Predstavitelia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zdôrazňujú potrebu vytvorenia prvostupňových správnych súdov. Dodávajú, že ich zriadením môže Slovenská republika dotvoriť systém správnych súdov a zaradiť sa tak medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov. Uviedol to predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď na dnešnom stretnutí s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.

Disciplinárne senáty najvyššieho správneho súdu sú kompletné

Päťčlenné disciplinárne senáty, ktoré boli do 31. januára 2022 zložené iba z troch sudcov najvyššieho správneho súdu sú od dnešného dňa kompletné. Najvyšší správny súd môže začať svoju rozhodovaciu činnosť v každom disciplinárnom konaní, keďže všetky štyri právnické profesie, ktoré sú vymedzené v zákone o disciplinárnom poriadku NSS SR, zvolili potrebný počet prísediacich sudcov disciplinárnych senátov.

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA

Od 1. januára 2022 dochádza k zmene sídla Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na Trenčiansku 56/A, 821 09 Bratislava 3.

Predseda súdu Pavol Naď a ombudsmanka Mária Patakyová sa zhodli na potrebe spolupráce v oblasti ľudských práv

Správne súdnictvo, ktoré chráni najmä subjektívne práva a činnosť verejnej ochrankyne práv sú zásadne prepojené. Uviedol to predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď na stredajšom stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Predseda súdu taktiež vyjadril ochotu spolupracovať s kanceláriou ombudsmanky pri príprave zbierky rozhodnutí najvyššieho správneho súdu.

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu podporujú vznik správnych súdov

Správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy. Vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva je preto dôležitou úlohou pre naplnenie tohto účelu. Zriadením správnych súdov nižšieho stupňa sa Slovenská republika môže zaradiť medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov.

Najvyšší správny súd má štyroch nových predsedov senátov

Výberová komisia odsúhlasila na neverejnom hlasovaní štyroch kandidátov na miesto predsedu senátu NSS SR. Udialo sa tak po verejnom vypočutí uchádzačov, na ktorom komisia vypočula šiestich prihlásených sudkýň a sudcov. Novými predsedníčkami a predsedami senátov Najvyššieho správneho súdu SR sa stanú sudkyne Anita Filová, Zuzana Mališová, Jana Martinčeková a sudca Pavol Naď.

Najvyšší správny súd sa presťahuje do nového sídla

Najbližšie roky bude Najvyšší správny súd SR sídliť v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to v projekte Rozadol Office, ktorý sa nachádza na Trenčianskej 56/A.

Termín výberového konania o dve voľné sudcovské miesta sa presúva

Výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR sa zajtra, 30. novembra, z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutoční. Rozhodol o tom predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Všetci uchádzači o post sudcu NSS SR boli o zrušení zajtrajšieho termínu výberového konania informovaní koncom minulého týždňa.

Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií presadzujú potrebu zabezpečenia jednotného výkladu otázky účastníctva

O právnych otázkach, ktoré súvisia s prechodom agendy správneho súdnictva z najvyššieho súdu na najvyšší správny súd diskutoval predseda súdu Pavol Naď s podpredsedom Ústavného súdu SR Ľubošom Szigetim, s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom a podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR Andreou Moravčíkovou.

Stážujúca portugalská sudkyňa Lobo: Občania musia vedieť, že sme tu pre nich

Pred dvoma rokmi si prostredníctvom európskeho združenia ACA-Europe podala žiadosť o stáž na Slovensku. Medzi tým svet zasiahla pandémia a na Slovensku vznikol najvyšší správny súd. Dnes sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Portugalskej republiky Ana Paula da Fonseca Lobo hovorí, že na stáž sa oplatilo počkať a v doteraz pre ňu nepoznanej krajine sa jej veľmi páči.

Národná rada schválila zákon o disciplinárnom súdnom poriadku

Zjednotenie procesných pravidiel disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a súdnym exekútorom, ale aj odstránenie súčasného neefektívneho stavu disciplinárnych konaní. To sú niektoré z hlavných cieľov vládneho návrhu zákona o disciplinárnom súdnom poriadku, ktorý dnes schválili poslanci národnej rady. Schválením zákona dostáva najvyšší správny súd do svojej pôsobnosti jednu z najdôležitejších agend.

Sudkyne a sudcovia diskutovali s prezidentom Nórskej akadémie vied a literatúry

V knihe Právne hrdinstvá napísal 12 inšpirujúcich príbehov, v ktorých právnici, ale aj sudcovia vystupujú v rolách pozitívnych hrdinov. Nórsky profesor práva Hans Petter Graver sa dlhodobo venuje otázke morálky a etiky. Spolu so sudkyňami a sudcami najvyššieho správneho súdu diskutoval v Bratislave o tom, akú úlohu zohrávajú sudcovia pri ochrane právneho štátu, aké sú výhody, respektíve nevýhody špecializácie sudcov, ale aj tom, ako aktuálne zloženie najvyššieho správneho súdu môže prispieť k právnemu vývoju v štáte.

Podpredseda Trenčan: Budovanie nezávislej súdnej inštitúcie v oblasti správneho súdnictva na Slovensku je nesmierne dôležité

Nadviazanie partnerstva, zbieranie skúseností, ale aj rozvíjanie a posilnenie francúzsko-slovenských vzťahov boli cieľom pracovnej návštevy Francúzskej republiky. Súčasťou slovenskej delegácie, tvorenou ministerkou spravodlivosti, bol aj podpredseda najvyššieho správneho súdu Marián Trenčan. Ten sa počas návštevy Francúzska stretol s podpredsedom Štátnej rady Brunom Lasserre.

Rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je v kompetencii najvyššieho správneho súdu

Najvyšší správny súd zároveň informuje, že volebné sťažnosti po víkendových doplňujúcich voľbách musia byť podané v lehote desiatich dní od vyhlásenia výsledku. Tie sa konali v sobotu 23. októbra vo vyše dvadsiatich obciach, v ktorých si voliči vyberali primátora, starostov a poslancov mestského či obecného zastupiteľstva.

Lehota na predkladanie žiadostí o miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu sa končí o niekoľko dní

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu najvyššieho správneho súdu do 25. októbra 2021 (vrátane).

Prezidentka vymenovala Mariána Trenčana do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR

Vymenovaniu predchádzalo hlasovanie Súdnej rady SR. Jej členovia ho jednohlasne zvolili ešte minulý mesiac na svojom 13. zasadnutí. Sudca Marián Trenčan bol jediným kandidátom, ktorý sa o túto funkciu uchádzal. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dnes počas slávnostného aktu v Prezidentskom paláci odovzdala vymenúvací dekrét.

O víziách a potrebách najvyšších správnych súdov v Európe diskutoval Trenčan s členmi ACA – Europe v Taliansku

Sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a kandidát na jeho podpredsedu Marián Trenčan sa zúčastnil na seminári združenia ACA – Europe, ktorá združuje najvyššie správne súdy Európskej únie. Seminár sa konal v talianskej Florencii a jeho účastníci počas troch dní diskutovali najmä o ďalšej budúcnosti správneho súdnictva v priestore európskeho spoločenstva.

Zverejnenie zoznamu vecí prevzatých z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva účastníkom konania do pozornosti zverejnenie zoznamu spisových značiek nerozhodnutých právnych vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Predseda súdu rokoval so spravodajcami Benátskej komisie

Na pôde Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa uskutočnilo stretnutie so skupinou spravodajcov Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, tzv. Benátskej komisie.

Prezidentka vymenovala ďalších sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26. augusta 2021 troch sudcov nového Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Stali sa nimi Katarína Cangárová, Michal Matulík a Peter Potásch.

Prezidentka vymenovala nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 20. júla 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala piatich nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Novovymenovanými sudcami sú Kristína Babiaková, Marián Fečík, Zuzana Šabová, Juraj Vačok a Juraj Vališ.

Pracovné pozície – Oznámenie o prijatí do dočasnej štátnej služby

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky obsadzuje 13 voľných miest v dočasnej štátnej službe na funkciu hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Spr 21/2021. Lehota na podanie žiadosti: do 20.07.2021 (vrátane).

Najvyšší správny súd sa uchádza o členstvo v ACA-Europe

Na valnom zhromaždení sa hlasovalo o 17 bodoch. Premiérovo sa na ňom zúčastnil aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď, ktorý bol pozvaný práve s cieľom zoznámiť sa s fungovaním združenia.

JUDr. Pavol Naď: Dôveru verejnosti v justíciu vieme posilniť aj dobrou spoluprácou

Vzájomnou a dobrou spoluprácou sa vieme spoločne pokúsiť o zvýšenie dôvery verejnosti v justíciu. Pri podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci sa na tom zhodli predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď a riaditeľ Justičnej akadémie SR Peter Hulla.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 BRATISLAVA 3

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk