Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 33 uznal sudcu Okresného súdu Bratislava V za vinného a uložil mu najprísnejšie disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu

Podľa disciplinárneho senátu JUDr. Michal Sobolovský stratil predpoklady sudcovskej spôsobilosti tým, že opakovane, dlhodobo a významne porušoval povinnosti sudcu.  O štyroch disciplinárnych návrhoch proti sudcovi Okresného súdu Bratislava V rozhodol disciplinárny senát č. 33 v spoločnom konaní. Disciplinárne návrhy podala Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V a predsedníčka Okresného súdu Bratislava V (sp. zn. 33 D 9/2021).
Disciplinárny senát na pondelkovom ústnom pojednávaní rozhodol, že disciplinárne obvinený sudca sa uznáva vinným za to, že v 26 konaniach vyhlásil rozsudok, ktorý v zákonnej lehote písomne nevyhotovil. Vinným ho uznal tiež za to, že svojvoľne nevykonával funkčné povinnosti sudcu v úradných miestnostiach Okresného súdu Bratislava V, hoci nemal povolenú prácu v domácom prostredí.

Predsedníčka senátu počas vyhlásenia rozhodnutia uviedla, že disciplinárne obvinený sudca sa uznáva vinným zároveň za to, že v rozpore so zákonom o sudcoch neodovzdal oprávnenej osobe celkovo 32 súdnych spisov vo veciach vedených na Okresnom súde Bratislava V po tom, čo v nich prestal byť zákonným sudcom. V závere dodala, že sudca sa taktiež v rozpore so zákonom o súdoch bezdôvodne nepodobril kontrolnej kompetencii predsedu súdu smerujúcej k odstráneniu nedostatkov v plynulosti súdnych konaní.
 
„Svojím zavineným konaním v súhrne porušil svoju povinnosť spĺňať morálny štandard a integritu sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie ako súčasť predpokladov sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu. Tým sa dopustil závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu,“ uviedla predsedníčka senátu Viola Takáčová.

Disciplinárny senát uložil disciplinárne obvinenému sudcovi súhrnné disciplinárne opatrenie, a to odvolanie z funkcie sudcu. Disciplinárny senát rozhodol v pomere hlasov 5:0. Disciplinárne obvinený sudca môže proti rozhodnutiu podať odvolanie.

Podrobné písomné odôvodnenie disciplinárneho rozhodnutia zverejní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v zákonnej lehote.

V disciplinárnej veci Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V a predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a sudca JUDr. Michal Sobolovský rozhodol senát č. 33 Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Viola Takáčová, PhD.; sudcovia Mgr. Kristína Babiaková (sudkyňa spravodajkyňa); prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. a prísediaci sudcovia JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.; Mgr. Marcel Drgon.
 
Zverejnené dňa: 3. apríl 2023


Ďalšie aktuality a tlačové správy

Na tunajšom súde sa konal workshop zameraný na aplikáciu antidiskriminačného zákona

V priebehu mesiaca máj sa v Knižnici Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky uskutočnil workshop na tému Vybrané aspekty spojené s aplikáciou antidiskriminačného zákona. Účastníkmi podujatia, ktoré bolo organizované Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v rámci interného vzdelávania, boli sudcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a zamestnanci jeho Kancelárie.
 

Návšteva sudcov a prokurátorov z vybraných krajín Európskej únie

Sudcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na čele s predsedom tunajšieho súdu prijali v závere mája skupinu sedemnástich sudcov a prokurátorov z rôznych štátov Európskej únie.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 27. mája 2024

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí pléna 27. mája 2024.

Zrušenie termínu ústneho pojednávania

Predsedníčka disciplinárneho senátu zrušila termín ústneho pojednávanie v disciplinárnej veci proti sudcovi JUDr. Jurajovi Klimentovi, nariadený na 4. júna 2024 (sp. zn. 32 D 16/2023).

Historická návšteva zo Súdneho dvora Európskej únie

V dňoch 21. a 22. mája 2024 Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vítal významnú delegáciu zo Súdneho dvora Európskej únie v zastúpení predsedu Koena Lenaertsa a sudcu Miroslava Gavalca.

Rozhodnutie: Voľby starostu obce Nechválová Polianka sú neplatné

Členovia volebného senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodli o neplatnosti volieb starostu obce Nechválová Polianka uskutočnených dňa 10. februára 2024. O preskúmanie zákonnosti volieb žiadal neúspešný kandidát na starostu obce žalobou podanou voči novo-zvolenému starostovi (sp. zn. 14 Svp 1/2024).

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa zúčastnil na fóre najvyšších súdnych orgánov členských štátov Európskej únie v Luxemburgu

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď sa v dňoch 1. až 3. mája 2024 zúčastnil mimoriadneho sudcovského fóra pre predsedov a predsedníčky najvyšších súdnych orgánov členských štátov Európskej únie. Podujatie zorganizoval Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu pri príležitosti 20. výročia najväčšieho rozšírenia v histórii Európskej únie o desať nových členských štátov vrátane Slovenskej republiky.

Zástupcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa stretli so sudcami z Malty

V uplynulom týždni Najvyšší správny súd Slovenskej republiky navštívili účastníci výmenného programu, zabezpečeného Európskou justičnou vzdelávacou sieťou, ktorého primárnym cieľom je oboznámiť účastníkov s právnym a súdnym systémom Slovenskej republiky.

Rozhodnutie: Odvolací disciplinárny senát oslobodil sudcu spod disciplinárneho návrhu

Predmetom verejného zasadnutia odvolacieho disciplinárneho senátu dňa 21. marca 2024 bolo odvolanie ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 31 D 17/2021 zo dňa 8. novembra 2022.

Vrcholní predstavitelia slovenského a poľského najvyššieho správneho súdu si vymenili informácie o vývoji rozhodovacej činnosti oboch súdov

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prijalo pozvanie na oficiálnu recipročnú návštevu Najvyššieho správneho súdu Poľskej republiky, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3. až 5. marca 2024 vo Varšave.

Najvyššie správne súdy Slovenskej a Českej republiky ukotvili vzájomnú spoluprácu v memorande

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa v priebehu minulého týždňa zúčastnil pracovného stretnutia s predsedom Najvyššieho správneho súdu Českej republiky Karlem Šimkou. V rámci pracovného stretnutia predsedovia súdov prebrali viaceré kľúčové otázky týkajúce sa budúcej spolupráce oboch inštitúcií, čo bolo zavŕšené podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci.

Na seminári ACA-Europe sa sudcovia zaoberali mechanizmami na zamedzenie protichodných rozhodnutí

Judikatúra súdov, najmä najvyšších súdnych inštancií, v súčasnosti predstavuje významný prameň práva, ktorý vnáša jasnosť do procesu interpretácie právnych noriem.

Sudca Peter Potásch predstavil činnosť Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na vzdelávacom podujatí v Budapešti

Dňa 4. marca 2024 sa sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Peter Potásch zúčastnil na základe pozvania Central European Academy (University of Miskolc) vzdelávacieho podujatia určeného pre právnikov z viacerých krajín Európy.

Rozhodnutie: Senát č. 11 rozhodol v konaní o prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prvýkrát rozhodoval v konaní o prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí konštatoval, že žaloba je dôvodná a preto rozhodol o prijatí návrhu žalobcu Róberta Šveca na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky (sp. zn. 11 Svp 1/2024).

Návšteva delegácie z Kúrie Maďarska

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky hostilo v uplynulých dňoch oficiálnu návštevu predstaviteľov Kúrie Maďarska, vedenú jej predsedom Andrásom Zs. Vargom.

Sudca Tomáš Langášek z Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zdieľal svoje skúsenosti z oblasti disciplinárnych konaní

Český partnerský súd v disciplinárnych veciach koná a rozhoduje už pätnásť rokov, a tak má väčšie skúsenosti v oblasti disciplinárnych konaní sudcov, prokurátorov a exekútorov než Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 18. januára 2024

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí pléna 18. januára 2024.

Predseda Pavol Naď: Iba skutočná pomoc ľuďom, realizovaná s výrazným osobným nasadením, môže byť zdrojom budovania dôvery občana v štát a jeho inštitúcie

Aj takýmito slovami ocenil predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pôsobenie Róberta Dobrovodského vo funkcii verejného ochrancu práv.

Ustanovenia zákona o pobyte cudzincov, týkajúce sa zamietnutia žiadosti o udelenie pobytu policajným útvarom pri nesúhlasnom stanovisku SIS a VS, sú neústavné

Ústavný súd Slovenskej republiky o tom rozhodol na plenárnom zasadnutí 13. decembra 2023.
Ich neústavnosť napadol Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v prejednávanom prípade, v ktorom policajný útvar zrušil cudzincovi trvalý pobyt na základe nesúhlasného stanoviska Slovenskej informačnej služby (SIS).

Predstavitelia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky privítali po prvýkrát v histórii delegáciu zo Správneho súdneho dvora Rakúskej republiky

Bilaterálne rokovanie sa uskutočnilo 6. decembra 2023 a nadviazalo na minuloročné stretnutie, ktoré sa konalo vo Viedni. Už v tom čase predstavitelia oboch súdov prejavili záujem o vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií o činnostiach oboch súdov.

Rozhodnutie: Odvolací disciplinárny senát rozhodol vo veci trestu za osvedčenie vydržania notárom

Odvolací disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zamietol odvolanie ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu tunajšieho súdu, ktorým bol notár Igor Čabra uznaný za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia (sp. zn. 42 Do 1/2023).

Sudca Juraj Vačok diskutoval o postavení najvyšších správnych súdov na konferencii v Poznani

V dňoch 23. a 24. novembra 2023 sa uskutočnila na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani v Poľskej republike konferencia venovaná roli najvyšších správnych súdov z komparatívnej perspektívy.

Rozhodnutie: Odvolací disciplinárny senát rozhodol prvýkrát o odvolaní v disciplinárnych veciach

Odvolací disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na dnešnom verejnom zasadnutí zamietol odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu tunajšieho súdu, ktorým bol sudca Okresného súdu Zvolen Mgr. Dalibor Miľan uznaný za vinného. Prvostupňový disciplinárny senát mu uložil disciplinárne opatrenie, a to zníženie funkčného platu o 60 % na obdobie jedného roka. Proti rozhodnutiu sa odvolala navrhovateľka, predsedníčka Okresného súdu Zvolen, keďže pre sudcu navrhovala najprísnejšie disciplinárne opatrenie, a to odvolanie z funkcie sudcu (sp. zn. 41 Do 2/2023).

Rozhodnutie: Senát č. 12 zamietol volebnú žalobu z obce Žehra

Volebný senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zamietol volebnú žalobu, ktorú podal po doplňujúcich voľbách neúspešný kandidát na funkciu starostu obce Žehra. Podľa členov senátu nebolo zo strany žalobcu preukázané také ovplyvnenie volieb starostu, ktoré by malo za následok ich nezákonnosť (sp. zn. 12 Svp 2/2023).

Zástupcovia vrcholných inštitúcií súdnictva zorganizovali odborné sympózium na tému daňového podvodu

Interdisciplinárne pohľady na daňový podvod. To je názov odborného sympózia, ktoré pripravili Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v spolupráci s Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Na podujatí so svojimi odbornými príspevkami vystúpili nielen sudcovia týchto inštitúcií, ale aj zástupca akademickej obce. Medzi zúčastnenými nechýbali predsedovia oboch slovenských najvyšších súdov Pavol Naď a Ján Šikuta i zahraničný hosť, predseda Najvyššieho správneho súdu Českej republiky Karel Šimka.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky odštartoval pilotný projekt v spolupráci so Súdnym dvorom Európskej únie

Počas uplynulých troch týždňov pôsobil na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky stážista zo Súdneho dvora Európskej únie Jozef Čuboň. Pôsobenie vo vrcholnej inštitúcii správneho súdnictva mu umožnil pilotný projekt medzi tunajším súdom a spoločným justičným orgánom Európskej únie, ktorý sa uskutočnil pod záštitou predsedu súdu Pavla Naďa a sudcu Súdneho dvora Európskej únie Miroslava Gavalca.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 33 uznal sudcu Mestského súdu Bratislava I za vinného

Podľa členov senátu disciplinárne obvinený JUDr. Roland Kemény ešte ako sudca Okresného súdu Bratislava I nepostupoval v jemu pridelenej trestnej veci svedomito a nekonal bez zbytočných prieťahov, čím spôsobil premlčanie trestného stíhania. Disciplinárny senát mu za to uložil súhrnné disciplinárne opatrenie vo forme zníženia funkčného platu o 30 % na obdobie troch mesiacov, keďže zohľadnil iné jemu uložené disciplinárne opatrenie. Disciplinárny návrh na sudcu JUDr. Rolanda Keményho podala ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (sp. zn. 33 D 7/2023).

Rozhodnutie: Volebný senát v novom konaní zamietol volebnú žalobu z obce Hromoš

Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v januári tohto roka rozhodol o volebnej žalobe, ktorú podal neúspešný kandidát proti zvolenému kandidátovi vo voľbách starostu obce Hromoš. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým vyhlásil voľby za neplatné, podal žalovaný (úspešný kandidát vo voľbách) sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorou sa domáhal vyslovenia porušenia svojich práv rozsudkom tunajšieho súdu. Ústavný súd Slovenskej republiky sťažnosti vyhovel, rozsudok volebného senátu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie (sp. zn. 13 Svp 3/2023).

Pavol Naď: Správne súdnictvo v terajšej novej podobe môže zabezpečiť kvalitnejšiu a odbornejšiu ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky je pripravený zaangažovať do judikatórneho procesu popri iných subjektoch aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Uviedol to predseda tunajšieho súdu Pavol Naď na stretnutí s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou.

Prví študenti z troch slovenských vysokých škôl už stážujú v Kancelárii Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Ich pôsobenie vo vrcholnej inštitúcii správneho súdnictva umožnilo podpísanie troch memoránd o vzájomnej spolupráci medzi právnickými fakultami (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy) a Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky a jeho Kanceláriou, ku ktorému došlo koncom júna tohto kalendárneho roka.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky nemá právomoc rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Kontrolu ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je podľa Ústavy Slovenskej republiky oprávnený realizovať Ústavný súd Slovenskej republiky. Predstavitelia tunajšieho súdu tak reagujú na viaceré medializované informácie, podľa ktorých by prípadnú kontrolu ústavnosti a zákonnosti nadchádzajúcich parlamentných volieb mal zabezpečovať Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Predseda súdu Pavol Naď sa zúčastnil na slávnostnom podujatí, ktoré zorganizovali predstavitelia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku

Na oslave, ktorá sa konala v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky, vystúpil zároveň so slávnostným príhovorom, v ktorom vyjadril túžbu po ešte hlbšom prepojení medzi oboma vrcholnými inštitúciami. Dodal, že toto inštitucionálne prehlbovanie vzájomnej spolupráce zabezpečí, aby Slovenská republika zostala aj naďalej právnym štátom.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 33 uznal za vinného sudcu Mestského súdu Bratislava IV

Členovia disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v odvolacom konaní zmenili rozhodnutie bývalého disciplinárneho senátu tak, že uznali sudcu JUDr. Mariána Kurinca za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil nečinnosťou vo viacerých veciach, v ktorých rozhodoval ako zákonný sudca. Sudcovi Mestského súdu Bratislava IV disciplinárny senát uložil súhrnné disciplinárne opatrenie – zníženie funkčného platu o 70 % na obdobie jedného roka (sp. zn. 33 D 4/2021).

Volebné senáty rozhodujú po doplňujúcich voľbách do orgánov samospráv obcí o dvoch volebných žalobách

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky boli v zákonnej 10-dňovej lehote doručené dve volebné žaloby na preskúmanie ústavnosti a zákonnosti doplňujúcich volieb v dvoch obciach – Žehra a Haluzice. Žaloby už boli metódou náhodného výberu pridelené volebným senátom a v oboch konaniach začali zákonní sudcovia vykonávať prvotné procesné úkony. Doplňujúce komunálne voľby sa konali 9. septembra 2023 v 17 obciach.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 31 oslobodil sudkyňu Okresného súdu Pezinok spod disciplinárneho návrhu

Členovia disciplinárneho senátu počas utorkového pojednávania oslobodili sudkyňu Okresného súdu Pezinok (predtým Okresný súd Bratislava II) JUDr. Evu Bielikovú spod disciplinárneho návrhu, pretože skutok, ktorý sa jej kládol za vinu, nie je disciplinárnym previnením. Disciplinárny návrh na sudkyňu podala v roku 2021 ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (sp. zn. 31 D 16/2022).

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 31 oslobodil sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spod disciplinárneho návrhu

Sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Danu Wänkeovú členovia disciplinárneho senátu oslobodili spod disciplinárneho návrhu, pretože skutky, ktoré sa jej kládli za vinu, nie sú disciplinárnym previnením. Disciplinárny návrh na sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podali predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (sp. zn. 31 D 16/2021; sp. zn. 33 D 21/2021).

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 33 uznal za vinnú sudkyňu Špecializovaného trestného súdu a uložil jej disciplinárne opatrenie vo forme napomenutia

Podľa členov disciplinárneho senátu sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Mgr. Pamela Záleská zavinene porušila povinnosti sudcu, a to tak, že včas nevypracovala rozhodnutie a neodovzdala ho na expedovanie. Za to jej členovia disciplinárneho senátu uložili disciplinárne opatrenie – napomenutie. Disciplinárny návrh na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu podal v júli tohto roka predseda tamojšieho súdu JUDr. Ján Hrubala (sp. zn. 33 D 9/2023).

Súdny dvor Európskej únie podá výklad časových aspektov zásady prípustnosti retroaktivity právnej normy v prospech páchateľa verejnoprávneho deliktu

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (veľký senát) sa 16. augusta 2023 obrátil na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania vo veci, ktorá mu bola predložená senátom č. 5. Ide o prvý takýto návrh podaný veľkým senátom vrcholného súdu Slovenskej republiky v histórii a štvrtú vec, ktorú Najvyšší správny súd Slovenskej republiky predložil Súdnemu dvoru Európskej únie.

Kasačný senát č. 7 nariadil historicky prvé kasačné pojednávanie v činnosti tunajšieho súdu

Kasačný senát č. 7 Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky nariadil historicky prvé kasačné pojednávanie v činnosti tunajšieho súdu. Členovia senátu na ňom budú riešiť právnu otázku nárokov na materské zo súbehu viacerých nemocenských poistení. Vzhľadom na skutočnosť, že senát č. 7 chce komplexnejšie prebrať súvisiace právne otázky zásadnejšieho charakteru, považoval za potrebné v dotknutej veci nariadiť pojednávanie (sp. zn. 7 Ssk 61/2021).

Predseda súdu vyhlásil výberové konanie na obsadenie troch voľných miest sudcu

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď vyhlásil výberové konanie na obsadenie troch voľných miest sudcu tunajšieho súdu. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu súdu do pondelka 2. októbra 2023 (vrátane).

Rozhodnutie: Senát č. 4 rozhodol v najstaršej veci, ktorú tunajší súd prevzal z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Ide o návrh doručený Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky ešte v roku 2014. Žalobca – Advokátska kancelária Mandzák a spol., s. r. o. – sa v návrhu domáhal ochrany pred nezákonným zásahom zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy. Senát tunajšieho súdu návrh žalobcu zamietol, keďže žalobca pri formulovaní petitu neuviedol takú mieru jeho konkretizácie, ktorá by umožnila jeho vykonateľnosť (sp. zn. 1 Sžz 1/2017).

Druhý rok činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Súd za toto obdobie vybavil 3500 z celkového počtu 5530 prevzatých alebo nových doručených prípadov. V roku 2023 senáty Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vybavili viac vecí, ako mu bolo doručených. Podľa predsedu súdu Pavla Naďa je inštitúcia v súčasnosti v štádiu dolaďovania nastavených procesov. Za najväčšiu výzvu súdu na najbližšie roky považuje zrýchlenie konaní a ešte väčšiu kvalitu súdnych rozhodnutí.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 21. júna 2023

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí pléna 21. júna 2023.

Podpredseda súdu Marián Trenčan sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii, ktorej usporiadateľom bol Najvyšší súd Ukrajiny

Efektívnosť súdnej ochrany sociálnych práv v čase mieru a vojny, špecifiká správneho konania v kontexte vojnového stavu a skúsenosti zahraničných expertov či sudcov so súdnou ochranou sociálnych práv počas mimoriadnej situácie. To boli hlavné témy medzinárodnej vedeckej a praktickej konferencie, ktorú zorganizoval Správny kasačný súd patriaci pod Najvyšší súd Ukrajiny. S odborným príspevkom na  online konferencii vystúpil aj slovenský zástupca, a to podpredseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Marián Trenčan.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a jeho Kancelária rozbieha spoluprácu s tromi právnickými fakultami

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a jeho Kancelárie podpísalo s tromi právnickými fakultami memorandá o vzájomnej spolupráci. Študenti právnických fakúlt budú môcť absolvovať od budúceho akademického roka odbornú stáž vo vrcholnej súdnej inštitúcii.

Slovensko malo prvýkrát vo svojej histórii zástupcov na stretnutí poľských a českých sudcov správnych súdov

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa zúčastnilo na stretnutí poľských a českých sudcov správnych súdov. Predsedu súdu Pavla Naďa a podpredsedu súdu Mariána Trenčana pozval ako zahraničných pozorovateľov a zároveň čestných hostí na stretnutie do Krakova predseda Najvyššieho správneho súdu Poľskej republiky Jacek Chlebny.

Predsedníčka senátu Elena Berthotyová: Mal by sa zmeniť náš postoj k osudom tých, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v situácii hľadania medzinárodnej ochrany

Počas expertného workshopu na tému sloboda, migrácia a azyl to uviedla predsedníčka senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Elena Berthotyová. Dodala, že zmeniť by sa mal tiež postoj politikov, ktorí utečeneckú tému často zneužívajú. Expertný workshop sa uskutočnil minulý týždeň na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá podujatie pripravila v spolupráci s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má od dnešného dňa dvoch nových sudcov

Sú nimi sudca Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. a sudca Okresného súdu Bratislava I Mgr. Peter Mach, PhD. Obidvaja sudcovia uspeli vo výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo vo februári tohto roka. O ich preložení na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhodli členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na svojom ostatnom zasadnutí.

Na novovzniknutých správnych súdoch budú ako sudcovia pôsobiť od zajtra viacerí asistenti sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a jeho Kancelárie sa na slávnostných raňajkách rozlúčilo s asistentmi, ktorých vymenuje zajtra prezidentka Slovenskej republiky do funkcie sudcu. Šiesti asistenti sudcov tunajšieho súdu sa od 1. júna stanú sudcami na novovzniknutých prvostupňových správnych súdoch a zároveň jeden ďalší asistent sudcu bol do funkcie sudcu vymenovaný už 11. mája.

Ustanovenia azylového zákona, ktoré cudzincom neumožňujú vyjadriť sa k utajovaným skutočnostiam pri rozhodovaní o azyle a doplnkovej ochrane, sú protiústavné

Ústavný súd Slovenskej republiky na základe návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol, že časti viacerých ustanovení azylového zákona sú protiústavné. Predsedníčka senátu Elena Berthotyová v návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov uvádza, že napadnuté časti zákona o azyle popierajú princíp rovnosti účastníkov súdneho konania, ktorý je nevyhnutnou súčasťou každého právneho štátu.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 32 oslobodil spod disciplinárneho návrhu sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Disciplinárny návrh na predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a prezidenta Združenia sudcov Slovenska JUDr. Františka Moznera podala v danej veci ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky. Navrhovateľka mu kládla za vinu spôsobenie prieťahov v dovolacích konaniach, včasné nevyhotovenie súdnych rozhodnutí a uvedenie nepravdivých informácií o zaslaní súdneho spisu (sp. zn. 32 D 22/2022).

Delegácie slovenského a českého najvyššieho správneho súdu sa po polroku stretli na Slovensku

Činnosť Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a prezentácia práce vedúcimi zamestnancami jednotlivých organizačných útvarov boli hlavnými témami stretnutia so zástupcami českého najvyššieho správneho súdu. Na stretnutí boli prítomní aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď a predseda Najvyššieho správneho súdu Českej republiky Karel Šimka.

Sudca Štátnej rady Talianskej republiky Raffaele Greco absolvoval dvojtýždňovú odbornú stáž na Slovensku

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky počas uplynulých dvoch týždňov hostil sudcu Štátnej rady Talianskej republiky, ktorá predstavuje najvyššie postavený orgán v oblasti správneho súdnictva v Taliansku. Sudca Raffaele Greco sa profesijne zaoberá ochranou zdravia, verejným poriadkom či prípadmi prisťahovalectva. Počas odbornej stáže na Slovensku absolvoval niekoľko stretnutí.

Vrcholné inštitúcie správneho súdnictva Slovenska a Poľska sú dôstojnými partnermi v diskusiách týkajúcich sa ich rozhodovacej činnosti v európskom právnom priestore

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky hostilo počas uplynulých dní oficiálnu návštevu predstaviteľov Najvyššieho správneho súdu Poľskej republiky, vedenú jeho predsedom, pánom Jacekom Chlebnym. Ten spolu s kolegami prijal osobné pozvanie od predsedu súdu Pavla Naďa. Na oficiálnu návštevu Slovenska ho pozval koncom minulého roka, a to počas ich osobného stretnutia vo Varšave, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti osláv storočnice existencie správneho súdnictva v Poľsku.

Začalo sa prípravné vzdelávanie pre sudkyne a sudcov novovznikajúcich správnych súdov

V priestoroch knižnice Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa v pondelok začalo päťdňové prípravné vzdelávanie, ktoré je určené pre nových sudcov správnych súdov a kandidátov na funkciu sudcov týchto súdov. Na vzdelávacom podujatí sa zúčastňuje prezenčnou, ale aj dištančnou formou viac ako 45 budúcich sudkýň a sudcov troch novovznikajúcich správnych súdov z celého Slovenska.

Rozhodnutie: Senát č. 6 zamietol kasačnú sťažnosť, ktorou sa žalobca domáhal zmeny rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s registráciou cirkvi

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky potvrdil postup a závery Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré ako prvostupňový správny orgán odmietlo registrovať Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska. Táto náboženská organizácia podľa kasačného súdu nespĺňa zákonné pojmové znaky cirkvi a jej činnosť je v rozpore so zásadami ľudskosti a znášanlivosti (sp. zn. 6 Sžk 33/2020).

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 31 oslobodil sudcu Okresného súdu Žilina. Navrhovateľ sa môže proti disciplinárnemu rozhodnutiu odvolať

Disciplinárny návrh proti sudcovi JUDr. Danielovi Bérešovi podal predseda Okresného súdu Žilina. Kládol mu za vinu spáchanie závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu, ktorého sa mal disciplinárne obvinený sudca dopustiť tým, že neodmietol žiadosť fyzickej osoby o ovplyvňovanie členov výberovej komisie v hromadnom výberovom konaní na funkciu sudcu (sp. zn. 31 D 6/2022).

Predsedníčka senátu Elena Berthotyová: Povolanie sudcu je jedno z najvznešenejších a najťažších

Uviedla to počas prednášky v súdnej sieni Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dodala, že poslaním sudcu je rozhodovať, čo znamená vyberať si medzi viacerými možnými  riešeniami. Predsedníčka senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vystúpila so svojou prednáškou v rámci podujatia Job Fair 2023 – Law.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 33 uznal sudcu Okresného súdu Bratislava V za vinného a uložil mu najprísnejšie disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu

Podľa disciplinárneho senátu JUDr. Michal Sobolovský stratil predpoklady sudcovskej spôsobilosti tým, že opakovane, dlhodobo a významne porušoval povinnosti sudcu.  O štyroch disciplinárnych návrhoch proti sudcovi Okresného súdu Bratislava V rozhodol disciplinárny senát č. 33 v spoločnom konaní. Disciplinárne návrhy podala Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V a predsedníčka Okresného súdu Bratislava V (sp. zn. 33 D 9/2021).

Zástupcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezentovali tunajší súd na veľtrhu pracovných príležitostí pre študentov práva

Udialo sa tak tento týždeň v rámci podujatia organizovaného Európskym združením študentov práva Bratislava a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Job Fair 2023 – Law. Uvedené podujatie sa uskutočnilo vo vestibule právnickej fakulty, kde mala každá zúčastnená inštitúcia umiestnený svoj vlastný pult s informačnými materiálmi.

Na medzinárodnej konferencii sa diskutovalo aj o správnom trestaní

Významní akademici sa počas trojdňovej medzinárodnej konferencie v Piešťanoch zaoberali otázkami spojenými s poznaním a výkladom práva. Súčasťou medzištátneho podujatia, ktoré naviazalo na predchádzajúce odborné stretnutia z oblasti teórie štátu a práva, bol aj predseda senátu prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Reakcia na tlačové vyhlásenie členky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Dany Jelinkovej Dudzíkovej, LL.M. týkajúce sa hospodárenia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Sudkyne a sudcovia európskych súdov analyzovali na dvojdňovom seminári organizácie ACA-Europe zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu

Analýza jednotlivých foriem zneužívania dominantného postavenia s akcentom na ekonomické kritériá a vyhodnocovanie hĺbkových ekonomických dopadov takéhoto konania na vnútorný trh. To bola hlavná téma na medzinárodnom školení s názvom „Európske súťažné právo“. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky na dvojdňovom podujatí organizácie ACA-Europe reprezentovala predsedníčka senátu JUDr. Katarína Benczová.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 6. marca 2023

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí pléna 6. marca 2023.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 32 uznal za vinného sudcu Špecializovaného trestného súdu. Za spáchanie závažného disciplinárneho previnenia mu senát znížil funkčný plat

Podľa senátu spáchal sudca JUDr. Michal Truban závažné disciplinárne previnenie za čo mu senát uložil disciplinárne opatrenie – zníženie funkčného platu o 50 % na obdobie šiestich mesiacov. Disciplinárny návrh na disciplinárne obvineného sudcu podal v októbri 2020 predseda Súdnej rady Slovenskej republiky a predseda Špecializovaného trestného súdu. V disciplinárnom návrhu žiadali preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa (sp. zn. 32 D 15/2021).

Disciplinárny senát č. 33 odročil disciplinárne konanie so sudcom Okresného súdu Bratislava V. Ústne pojednávanie bude pokračovať v druhej polovici tohto mesiaca

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky odročil dnešné ústne pojednávanie v disciplinárnej veci vedenej voči disciplinárne obvinenému sudcovi JUDr. Michalovi Sobolovskému. O štyroch disciplinárnych návrhoch sudcu Okresného súdu Bratislava V rozhoduje disciplinárny senát č. 33 v spoločnom konaní. Navrhovateľmi sú Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V a predsedníčka Okresného súdu Bratislava V (sp. zn. 33 D 9/2021).

Senát č. 11 sa v súvislosti s rozhodovaním vo veci odobratia bezpečnostnej previerky spoločnosti Bonul obráti na Súdny dvor Európskej únie

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zrušil zajtrajšie pojednávanie, na ktorom sa mal senát č. 11 zaoberať správnou žalobou podanou spoločnosťou BONUL, s.r.o (sp. zn. 25 Snr 1/2021). Súkromná bezpečnostná služba podala žalobu v súvislosti s rozhodnutím o odobratí bezpečnostnej previerky. Senát dnes prijal uznesenie, ktorým rozhodol o prerušení konania z dôvodu potreby podania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru Európskej únie.

Predseda súdu Pavol Naď sa zúčastnil na oslavách 30. výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Na slávnostnom podujatí vystúpil aj s príhovorom

Tento rok si pripomíname 30. výročie začatia činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý bol konštituovaný Ústavou Slovenskej republiky ako nezávislý súdny orgán na ochranu ústavnosti. Práve pri tejto príležitosti zorganizovali predstavitelia tohto vrcholového orgánu súdnictva slávnostné podujatie, na ktorom s príhovormi vystúpili viacerí pozvaní hostia. Oslava sa konala v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

Vo výberovom konaní na obsadenie piatich sudcovských miest boli úspešní dvaja uchádzači

Sú nimi sudca Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. a sudca Okresného súdu Bratislava I. Mgr. Peter Mach, PhD. Vo výberovom procese na obsadenie piatich voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky o tom rozhodli členky a členovia výberovej komisie.

Rozhodovanie vo volebnej agende je ukončené

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhodol v zákonnej 90-dňovej lehote vo všetkých 107 volebných právnych veciach. V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí rozhodol súd celkovo o 105 volebných žalobách. Pokiaľ ide o voľby do orgánov samosprávnych krajov, súd rozhodol v dvoch prípadoch. O ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy rozhodovalo v štyroch senátoch 20 sudkýň a sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Rozhodnutie: Senát č. 14 vyhlásil voľby starostu obce Vojany za neplatné

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky konštatoval, že vykonaným dokazovaním, najmä nahliadnutím do volebnej dokumentácie a vyhodnotením neplatných hlasovacích lístkov, bolo preukázané, že došlo k manipulácii volebných výsledkov vo forme zneplatnenia hlasovacích lístkov v neprospech žalobcu. Udialo sa tak v čase medzi odovzdaním hlasovacích lístkov, ich spočítaním a vyhotovením zápisnice o výsledku volieb, teda v dobe, počas ktorej mali úplnú kontrolu nad odovzdanými hlasovacími lístkami členovia miestnej volebnej komisie (sp. zn. 14 Svp 6/2022).

Rozhodnutie: Senát č. 12 vyhlásil voľby v obci Žehra za neplatné

Voľby do funkcie starostu obce Žehra (konané dňa 29. októbra 2022) boli podľa členov senátu zostavené spôsobom, ktorý odporuje ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce, a preto Najvyšší správny súd Slovenskej republiky musel vyhlásiť voľby do funkcie starostu obce Žehra za neplatné (sp. zn. 12 Svp 20/2022).

Justičná nobilita sa stretla na Otvorení justičného roka 2023. Prítomným hosťom sa prihovoril aj predseda súdu Pavol Naď

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Viliam Karas, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta a predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď spoločne otvorili justičný rok 2023. Ako hostitelia slávnostného dňa sú presvedčení, že podujatie, ktoré sa konalo prvýkrát v histórii slovenskej justície si postupne vytvorí dlhoročnú tradíciu.

Rozhodnutie: Senát č. 12 vyhlásil voľby starostu a voľby do obecného zastupiteľstva obce Haluzice za neplatné

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že voličská základňa obce Haluzice (okres Nové Mesto nad Váhom) pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. októbra 2022, bola zostavená spôsobom, ktorý odporuje ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce (sp. zn. 12 Svp 17/2022).

Rozhodnutie: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vyhlásil ďalšie voľby za neplatné

Ide o voľby starostu obce Bystrany (sp. zn. 11 Svp 6/2022) a voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne vo volebnom obvode č. 3 (sp. zn. 11 Svp 9/2022). Anonymizované rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v uvedených dvoch volebných veciach sú už zverejnené na jeho webovom sídle.

Rozhodnutie: Volebný senát vyhlásil voľby starostu obce Hromoš za neplatné

Ide o prvé takéto rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vo volebnej agende. Ten konštatoval závažné porušenie zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, pričom zistené nezákonné konanie malo vplyv na dosiahnutý výsledok napádaných volieb. Žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Hromoš bola súdu doručená 9. novembra 2022 (sp. zn. 13 Svp 16/2022).

Rozhodnutie: Disciplinárny senát uznal za vinnú notárku, ktorá z nedbanlivosti postupovala v rozpore s povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou

Disciplinárny senát č. 31 Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky uznal za vinnú notárku JUDr. Jarmilu Kováčovú. Tá spísala zápisnicu o úschove peňazí, avšak podmienky ich vydania v nej upravila rozporne. Tým postupovala v rozpore s § 36 ods. 1 Notárskeho poriadku a s časťou II čl. 1 ods. 5 Etického kódexu notára. Následne v rozpore s § 68 ods. 3 Notárskeho poriadku nevydala predmet úschovy v zmysle pokynov uvedených v zápisnici, čím sumu približne 180 000 € poukázala na iný účet, než bol uvedený medzi príjemcom a zložiteľom v kúpnej zmluve. Disciplinárny návrh na notárku JUDr. Jarmilu Kováčovú podal v júni minulého roka prezident Notárskej komory Slovenskej republiky (sp. zn. 31 D 13/2022).

Sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, ktorej disciplinárny senát uložil najprísnejšie disciplinárne opatrenie, sa proti rozhodnutiu odvolala

Disciplinárny senát 33D Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky dňa 11. októbra 2022 odvolal z funkcie sudkyňu Krajského súdu v Košiciach JUDr. Moniku Géciovú, PhD. Tá podľa rozhodnutia disciplinárneho senátu vykonávala svoju funkciu počas pracovného času pod vplyvom alkoholu, čím spáchala závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu [§ 116 ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov].

JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. sa stal sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Sudca Michal Dzurdzík uspel minulý rok vo výberovom konaní na obsadenie dvoch voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Súdna rada Slovenskej republiky na jej 14. zasadnutí dňa 19. októbra 2022 rozhodla o jeho preložení z Krajského súdu v Bratislave na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky k 1. januáru 2023. Ako člen doplní kasačný senát 4S – riadiacou predsedníčkou tohto senátu je JUDr. Monika Valašiková, ďalšími jeho členmi sú predseda senátu prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. a predsedníčka senátu JUDr. Zuzana Mališová.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát 32D oslobodil sudcu Okresného súdu Žilina

Disciplinárny senát 32D Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodnutím z 21. decembra 2022 oslobodil sudcu Okresného súdu Žilina JUDr. Daniela Béreša spod disciplinárneho návrhu podaného ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky, pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je disciplinárne obvinený stíhaný (sp. zn. 32 D 22/2021).

Prvé anonymizované rozhodnutia vo volebnej agende sú už zverejnené

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejnil na svojom webovom sídle prvé rozhodnutia vo volebnej agende. Tie sa týkajú volieb starostu a poslancov v obciach Kolta v Nitrianskom kraji, Kalinkovo v Bratislavskom kraji a starostu obce Heľpa v Banskobystrickom kraji. K prvým trom zverejneným rozhodnutiam pribudnú v priebehu najbližších mesiacov ďalšie.

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky určil nový termín výberového konania na obsadenie piatich voľných miest sudcu

Výberové konanie na obsadenie piatich voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa uskutoční začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka 2023. Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky určil nový termín výberového konania, a to tak, že výberový proces začne 6. februára 2023 o 8.30 hod. v budove súdu.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má štyroch nových predsedov senátov

Vo výberovom konaní na obsadenie šiestich miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky boli úspešní štyria uchádzači. Výberová komisia odsúhlasila na neverejnom hlasovaní troch kandidátov a jednu kandidátku. Udialo sa tak po uskutočnení ústnej časti výberového konania, na ktorom výberová komisia vypočula všetkých štyroch prihlásených uchádzačov. Novou predsedníčkou a predsedami senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 15. decembra 2022 stali sudkyňa Kristína Babiaková a sudcovia Michal Matulník, Juraj Vačok a Juraj Vališ.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát prerušil disciplinárne konanie proti sudkyni Okresného súdu Bratislava I JUDr. Denise Cvikovej

Disciplinárny senát 32D Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na dnešnom neverejnom zasadnutí podľa § 27 ods. 2 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) prerušil disciplinárne konanie proti disciplinárne obvinenej sudkyni JUDr. Denise Cvikovej (sp. zn. 32 D 9/2021, pôvodne vedené Disciplinárnym senátom pod sp. zn. 3 Ds 2/2020).

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď sa zúčastnil na oslavách 100. výročia vzniku Najvyššieho správneho súdu Poľskej republiky

Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti justičných autorít a najvyššej politickej a spoločenskej elity Poľska a taktiež za prítomnosti predstaviteľov najvyšších správnych súdov členských krajín Európskej únie. Súčasťou zahraničného programu predsedu súdu Pavla Naďa bolo aj mimoriadne stretnutie s prezidentom Poľskej republiky Andrzejom Dudom v paláci Belweder.

Podpredseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Marián Trenčan sa zúčastnil na oslavách 70. výročia vzniku Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu

Súčasťou trojdňového zahraničného programu bolo aj mimoriadne fórum sudcov Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo za účasti pozvaných hostí. „Spravodlivosť v dosahu občana“ sa stalo ústredným heslom osláv 70. výročia od nástupu prvých členov do funkcie sudcu Súdneho dvora Európskej únie.

Európsky rozmer správneho súdnictva bol jednou z viacerých tém na stretnutí predstaviteľov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky s budúcimi sudcami a prokurátormi

Potenciálni budúci sudcovia a prokurátori z viacerých krajín Európskej únie diskutovali na pôde Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky s jeho zástupcami. Cieľom návštevy bolo okrem iného zvýšiť vzájomné porozumenie rôznych justičných kultúr a ich právnych systémov. Do zahraničného programu Justičnej akadémie Slovenskej republiky AIAKOS 2022 boli zapojené aj dve asistentky Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – Martina Tymková a Štefánia Šubová.

Rozhodnutie: O nerozhodnutých disciplinárnych veciach sudcu Okresného súdu Bratislava V rozhodne disciplinárny senát 33D v spoločnom konaní

Disciplinárny senát 33D rozhodol uznesením o spojení štyroch disciplinárnych vecí, ktoré sú na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky vedené voči sudcovi Okresného súdu Bratislava V JUDr. Michalovi Sobolovskému, na jedno spoločné konanie. Disciplinárny senát vyhovel požiadavke, ktorú ešte pred začatím októbrového ústneho pojednávania vzniesol disciplinárne obvinený sudca. Predsedníčka senátu zároveň nariadila nový termín ústneho pojednávania na 13. december 2022 so začiatkom o 9:30 hod.

Aktuálne informácie týkajúce sa Správneho súdu v Bratislave

Správny súd v Bratislave je súd zriadený na základe § 1 písm. a) zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súčasť sústavy súdov Slovenskej republiky s právomocou pre výkon správneho súdnictva v konaniach podľa § 6 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Svoju činnosť a výkon súdnictva započne dňa 1. januára 2023 (§ 3 ods. 1 a 3 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

JUDr. Martin Tiso sa stal sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Do sudcovskej funkcie ho vymenovala v pondelok 21. novembra 2022 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. JUDr. Martin Tiso doplní ako člen kasačný senát 6S. Riadiacou predsedníčkou tohto senátu je JUDr. Viola Takáčová, PhD. a ďalším jeho členom JUDr. Michal Matulník, PhD.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát uznal za vinného sudcu Okresného súdu Zvolen

Podľa disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa disciplinárne obvinený sudca Okresného súdu Zvolen Mgr. Dalibor Miľan dopustil pokračovacieho závažného disciplinárneho previnenia. Disciplinárny senát mu za to uložil disciplinárne opatrenie, a to zníženie funkčného platu o 60 % na obdobie jedného roka. Disciplinárny návrh na disciplinárne obvineného sudcu podala predsedníčka Okresného súdu Zvolen (sp. zn. 31 D 7/2022).

Delegácia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozvíjala vzťahy s Najvyšším správnym súdom Českej republiky

V rámci utužovania spolupráce so zahraničnými inštitúciami delegácia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 8. novembra 2022 navštívila Najvyšší správny súd Českej republiky, kde sa stretla s jeho vedením a vybranými zástupcami. Predstavitelia oboch súdov si v rámci diskusie vymenili poznatky a skúsenosti ohľadom vedenia a organizácie činnosti súdu.

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zrušil termín výberového konania na obsadenie piatich voľných miest sudcu

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zrušil termín výberového konania na obsadenie piatich voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa malo pôvodne začať 28. novembra 2022. Dôvodom je nemožnosť realizácie hodnotenia sudcov prihlásených do predmetného výberového konania vzhľadom na neúplné zloženie hodnotiacej komisie.

Pavol Naď: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky je čoraz viac etablovaný nielen na domácej pôde, ale aj v štruktúrach zahraničných inštitúcií

Predseda Súdneho dvora Európskej únie Koen Lenaerts prijal v Luxemburgu predstaviteľov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – predsedu súdu Pavla Naďa a podpredsedu súdu Mariána Trenčana. Oficiálne prijatie sa uskutočnilo aj za účasti slovenských sudcov pôsobiacich na Súdnom dvore Európskej únie.

Volebné senáty Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodujú o 99 volebných žalobách

Počet volebných žalôb je konečný a všetky sú už metódou náhodného výberu pridelené sudkyniam a sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Vo viacerých konaniach začali volebné senáty vykonávať aj procesné úkony. Najvyšší počet žalôb dostal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky z Košického kraja, najmenej z Trnavského kraja.

Rozhodnutie: Krajský súd v Banskej Bystrici musí opätovne rozhodnúť vo veci, ktorá sa týka zmeny pohlavia

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 19. októbra 2022 zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým zamietol správnu žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala ochrany svojich subjektívnych práv proti opatreniu Mesta Zvolen – Matričný úrad (ďalej aj ako „matrika“) a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie. Žalobkyňa v roku 2019 požiadala matriku, aby zapísala do príslušnej evidencie, zmenu jej mena, rodného čísla a pohlavia z mužského na ženské (ďalej ako „žiadosť o zmenu pohlavia“ alebo „žiadosť“). Matrika žiadosti žalobkyne nevyhovela s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k ukončeniu zmeny pohlavia „chirurgickým zákrokom“ (sp. zn. 1 Sžk 38/2021).

Lehota na podávanie volebných žalôb sa skončila, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ich k dnešnému dňu eviduje vyše 60

Počet volebných žalôb nie je konečný, keďže súd bude v najbližších dňoch prijímať volebné žaloby, ktoré žalobcovia odoslali v stredu 9. novembra 2022 (tzv. „došlá pošta“). Konečný počet volebných žalôb vrátane zoznamu žalobcov zverejní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky začiatkom budúceho týždňa.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát uznal za vinného sudcu Okresného súdu Bratislava III

Podľa disciplinárneho senátu sudca Okresného súdu Bratislava III JUDr. Marián Kurinec ako zákonný sudca vo veci vedenej na tamojšom súde čiastočne nerešpektoval právny názor odvolacieho súdu obsiahnutý v uznesení Krajského súdu v Bratislave, čím spôsobil ďalšie prieťahy v konaní. Disciplinárny senát znížil disciplinárne obvinenému sudcovi funkčný plat o 30 % na obdobie šiestich mesiacov (sp. zn. 31 D 17/2021).

Rozhodnutie: Disciplinárny senát oslobodil sudkyne Krajského súdu v Bratislave

Disciplinárny senát 32D Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky oslobodil sudkyne Krajského súdu v Bratislave JUDr. Andreu Haitovú a JUDr. Ivonu Hrčekovú spod disciplinárneho návrhu Ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky. Disciplinárny senát na dnešnom ústnom pojednávaní jednomyseľne rozhodol o tom, že skutok, ktorého sa disciplinárne obvinené dopustili, nie je disciplinárnym previnením (sp. zn. 32 D 13/2021).

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má právomoc rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky je pripravený na agendu, ktorá sa týka rozhodovania vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa doručenia žaloby a vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od doručenia žaloby. Tá musí byť podaná v lehote desiatich dní odo dňa vyhlásenia výsledku volieb.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 13. októbra 2022

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí pléna 13. októbra 2022.

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

Zástupcovia právnických povolaní si už po trinástykrát zmerajú svoje sily na športovo-spoločenskom podujatí známom v právnickej obci pod názvom „Memoriál Milana Hanzela“. Turnaj sa uskutoční v nedeľu 6. novembra 2022 na futbalovom ihrisku s umelou trávou – Mladá Garda. Podujatie organizuje občianske združenie Učená právnická spoločnosť.

Sudcovia a prokurátori zo Slovenskej republiky navštívili viaceré európske inštitúcie

Návšteva Úradu Európskej prokuratúry, Súdneho dvora Európskej únie či Európskeho súdu pre ľudské práva, a niekoľko stretnutí s viacerými zástupcami Slovenska v týchto inštitúciách, boli súčasťou päťdňovej stáže, ktorú zorganizovala Justičná akadémia Slovenskej republiky. Na zahraničnej stáži sa zúčastnila aj sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky JUDr. Viola Takáčová, PhD.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát 31D uznal sudcu Okresného súdu Bratislava V za vinného a uložil mu úhrnné disciplinárne opatrenie

Sudca Okresného súdu Bratislava V JUDr. Michal Sobolovský sa svojím konaním dopustil opakovaného disciplinárneho previnenia – zavineného porušenia povinností sudcu [§ 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich]. Disciplinárny senát za to sudcovi Okresného súdu Bratislava V uložil úhrnné disciplinárne opatrenie, a to zníženie funkčného platu o 20 % na obdobie troch mesiacov. Disciplinárny návrh na sudcu podala predsedníčka Okresného súdu Bratislava V (sp. zn. 31 D 6/2021).

Rozhodnutie: Disciplinárny senát 33D uložil disciplinárne opatrenie – napomenutie sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Disciplinárny senát 33D uznal sudcu JUDr. Martina Piovartsyho vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil tým, že ako člen dovolacieho senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nerešpektoval právny názor Ústavného súdu Slovenskej republiky. Disciplinárny návrh na sudcu podala ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (sp. zn. 33 D 17/2021). Dnešné rozhodnutie disciplinárneho senátu je konečné.

O fungovaní Súdneho dvora Európskej únie sa so sudcami a asistentmi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zhováral sudca Miroslav Gavalec

Organizácia činnosti Súdneho dvora Európskej únie funguje na vysokej úrovni. Od prijatia návrhu až po rozhodnutie o predbežnej otázke musí podanie prejsť niekoľkými štádiami posudzovania. Na prednáške so sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a ich asistentmi to uviedol sudca Súdneho dvora Európskej únie Miroslav Gavalec. Počas diskusie zúčastneným bližšie ozrejmil, ako vyzerá každodenná práca asistentov sudcov a hovoril aj o nezastupiteľnej úlohe analytického útvaru Súdneho dvora Európskej únie. Diskusiu moderoval podpredseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Marián Trenčan.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát 33D uložil sudkyni Krajského súdu v Košiciach najprísnejšie disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu

Sudkyňa Krajského súdu v Košiciach JUDr. Monika Géciová, PhD. vykonávala svoju funkciu počas pracovného času pod vplyvom alkoholu, čím spáchala závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu [§ 116 ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich]. Disciplinárny návrh na sudkyňu podala predsedníčka Krajského súdu v Košiciach (sp. zn. 33 D 22/2022).

Zmena úradných hodín podateľne a informačného centra

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky informuje, že došlo k zmene úradných hodín podateľne a informačného centra. V piatok budú tieto hodiny len do 13.00. Bližšie informácie možno nájsť tu.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol súčasťou viacerých podujatí počas osláv storočnice Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Univerzity Komenského oslavuje storočnicu. Pri tejto príležitosti  si pre širokú verejnosť pripravila niekoľko zaujímavých podujatí. Na viacerých z nich  sa zúčastnili aj zástupcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a jeho kancelárie.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil ústne pojednávanie so sudkyňou Denisou Cvikovou

Disciplinárny senát 32D najvyššieho správneho súdu odročil ústne pojednávanie (sp. zn. 32 D 9/2021) so sudkyňou Okresného súdu Bratislava l Denisou Cvikovou na 14. decembra 2022 o 13.00 hod.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát 32D najvyššieho správneho súdu oslobodil sudkyňu JUDr. Andreu Haitovú spod disciplinárneho návrhu

Disciplinárny návrh na sudkyňu Krajského súdu v Bratislave podala dňa 27. januára 2020 bývalá predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, a to pre závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu [§ 116 ods. 3 písm. d) v spojení s § 116 ods. 2 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich].

Sudca Juraj Vačok: Emil Hácha – kontroverzná osobnosť v kontroverznej dobe

Odkrytie osobnosti Emila Háchu v čo najširšom kontexte a hľadanie konkrétnych vplyvov, ktoré formovali jeho rozhodovanie v určitých chvíľach. To boli nosné témy konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto významného právnika. S odborným príspevkom vystúpil na konferencii v českom Olomouci aj sudca najvyššieho správneho súdu prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil pojednávanie so sudkyňami Andreou Haitovou a Ivonou Hrčekovou na 7. novembra 2022

Počas dnešného pojednávania disciplinárny senát 32D najvyššieho správneho súdu vypočul dvoch svedkov (sp. zn. 32 D 13/2021).

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil pojednávanie so sudcom Daliborom Miľanom na 5. októbra 2022

Dnešné ústne pojednávanie, ktoré sa konalo na návrh predsedníčky Okresného súdu Zvolen, odročili členovia disciplinárneho senátu 31D najvyššieho správneho súdu na 5. októbra 2022 so začiatkom o 9:30 hod. (sp. zn. 31 D 7/2022).

Predseda súdu vyhlásil výberové konanie na obsadenie piatich voľných miest sudcu

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil výberové konanie na obsadenie piatich voľných miest sudcu najvyššieho správneho súdu. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu súdu do 21. októbra 2022 (vrátane).

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil pojednávanie so sudcom Michalom Sobolovským na neurčito

Senát 33D najvyššieho správneho súdu tak rozhodol počas dnešného ústneho pojednávania po tom, ako disciplinárne obvinený sudca vzniesol námietku zaujatosti voči dvom členom disciplinárneho senátu. Disciplinárny návrh na sudcu Okresného súdu Bratislava V podala jeho predsedníčka Anna Križáková (sp. zn. 33 D 5/2022).

Prvý rok činnosti najvyššieho správneho súdu

Najvyšší správny súd za prvý rok svojej činnosti rozhodol vo vyše 1700 veciach. V kasačnej agende vydal súd vyše 1600 rozhodnutí a uznesení. V disciplinárnej agende rozhodli senáty najvyššieho správneho súdu od 1. februára 2022 vo vyše 80 disciplinárnych veciach. Na jeseň čaká sudkyne a sudcov najvyššieho správneho súdu taktiež volebná agenda.

Reakcia na článok Plus 7 dní s názvom: „"Naši ľudia" alebo "rôzne metre" - aj tak funguje súdnictvo pod Kolíkovou“

Novinársky prejav redaktorky Lenky Dale uverejnilo vydavateľstvo  News and Media Holding, a.s. 17. júla 2022 najprv v elektronickej podobe na webovom sídle plus7dni.pluska.sk a 21. júla 2022 v printovej podobe v týždenníku Plus 7 dní.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát oslobodil spod disciplinárneho návrhu súdnu exekútorku Soňu Stodolovú

Disciplinárny návrh podala vo februári 2022 na najvyšší správny súd ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky. Disciplinárne obvinená exekútorka mala podľa nej spôsobiť prieťahy v exekučnom konaní. Podľa disciplinárneho senátu 33D najvyššieho správneho súdu skutok, ktorého sa disciplinárne obvinená dopustila, nie je disciplinárnym previnením, a preto ju spod návrhu oslobodil (sp. zn. 33 D 3/2022).

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 27. júna 2022

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí na zasadnutí pléna 27. júna 2022.

Sudcovia najvyššieho správneho súdu aktivujú veľký senát

Veľký senát slúži na zjednocovanie odlišných právnych názorov prezentovaných jednotlivými kasačnými senátmi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Do veľkého senátu bolo doposiaľ predložených spolu 6 vecí na zaujatie stanoviska k odchylným právnym názorom.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát rozhodol, že špeciálny prokurátor sa disciplinárne previnil, a udelil mu písomné pokarhanie

Disciplinárny senát 32D najvyššieho správneho súdu (sp. zn. 32 D 20/2021) rozhodol, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa dopustil disciplinárneho previnenia v súvislosti s jeho vyjadreniami k obvineniu príslušníkov policajnej inšpekcie. Dostane za to písomné pokarhanie. Rozhodnutie disciplinárneho senátu je právoplatné.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil ústne pojednávanie so sudkyňou Andreou Haitovou

Disciplinárny senát 32D najvyššieho správneho súdu odročil disciplinárne ústne pojednávanie (sp. zn. 32D 8/2021) so sudkyňou Krajského súdu Bratislava Andreou Haitovou na 2. augusta 2022 o 13:00 hod.

Najvyšší správny súd bol prvýkrát od svojho vzniku súčasťou kongresu IASAJ

Úloha najvyšších správnych súdov počas pandémie COVID-19. To bolo hlavnou témou kongresu Medzinárodnej asociácie najvyšších správnych súdov (IASAJ), ktorý tento rok organizovala Štátna rada Belgického kráľovstva. Najvyšší správny súd zastupoval počas troch dní v Bruseli jeho predseda Pavol Naď.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil ústne pojednávanie so sudkyňou Denisou Cvikovou

Disciplinárny senát 32D najvyššieho správneho súdu odročil disciplinárne ústne pojednávanie (sp. zn. 32 D 9/2021) so sudkyňou Okresného súdu Bratislava I Denisou Cvikovou na 5. októbra 2022. Tá nesúhlasila s dnešným pojednávaním, keďže nemala dodržanú 10-dňovú lehotu na prípravu. Predsedníčka senátu Anita Filová vyhlásila, že upovedomenie o ústnom pojednávaní vo vzťahu k disciplinárne obvinenej podal najvyšší správny súd na poštu dňa 19. mája 2022.

Marián Trenčan diskutoval v Ríme o možnostiach a konkrétnych nástrojoch zabezpečenia súdnej ochrany súkromných subjektov

Členovia ACA – Europe, teda združenia spájajúceho najvyššie správne súdy a štátne rady EÚ, sa prednedávnom stretli, aby spoločne diskutovali o nástrojoch, ktoré sa používajú v jednotlivých členských štátoch na ochranu súkromných subjektov v konaniach pred orgánmi verejnej správy. Najvyšší správny súd zastupoval na májovom stretnutí v Ríme jeho podpredseda Marián Trenčan.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát potvrdil dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcovi Michalovi Sobolovskému

Disciplinárny senát 33D najvyššieho správneho súdu potvrdil sudcovi Okresného súdu Bratislava V Michalovi Sobolovskému dočasné pozastavenie výkonu funkcie (sp. zn. 33 D 12/2021). Disciplinárny senát 33D štvrtkovým rozhodnutím zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu z júna 2020.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát zastavil disciplinárne konanie voči sudkyni Otílii Dolákovej

Disciplinárny senát 33D najvyššieho správneho súdu zastavil disciplinárne konanie (sp. zn. 33D/23/2021) voči sudkyni Okresného súdu Bratislava I Otílii Dolákovej. Tá má v súčasnosti, na základe ďalšieho rozhodnutia disciplinárneho senátu (sp. zn. 33D/15/2021), dočasne pozastavený výkon funkcie sudkyne.

Pavol Naď: S predstaviteľmi Ústavného súdu Slovenskej republiky sme sa zhodli na potrebe prehlbovania spolupráce medzi oboma inštitúciami

Rozhodovacia činnosť oboch súdnych inštitúcií, prehlbovanie spolupráce, ako aj aktuálna situácia v súdnictve boli hlavnými témami stretnutia predstaviteľov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky. Rokovanie predstaviteľov sa uskutočnilo v Košiciach.

Sudca Michal Novotný sa v Bruseli zúčastnil na záverečnej konferencii projektu, ktorý dlhodobo podporuje justičné vzdelávanie

Sudca najvyššieho správneho súdu Michal Novotný sa v predposledný májový týždeň zúčastnil na záverečnej konferencii trojročného projektu FRICoRE – Fundamental Rights In Courts and Regulation (Základné práva na súdoch a v právnej úprave). Ide o projekt justičného vzdelávania, ktorý má poskytnúť sudcom a iným právnikom v praxi usmernenia pri výbere postupov a prostriedkov pri presadzovaní základných práv na vnútroštátnej úrovni, s osobitným dôrazom na oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, zdravotníckeho či azylového práva a zákazu diskriminácie.

Predseda súdu sa pri príležitosti prvého roka od vymenovania do funkcie stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Doterajšia činnosť najvyššieho správneho súdu, stav vybavovania agend, kreovanie senátov, ale aj výzvy na najbližšie obdobie. To sú niektoré z tém, ktoré boli hlavným predmetom dnešného stretnutia prezidentky Zuzany Čaputovej a predsedu najvyššieho správneho súdu Pavla Naďa. Stretnutie sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci pri príležitosti prvého roka od vymenovania Pavla Naďa do funkcie predsedu súdu.

Predseda súdu zrušil výberové konanie na sudcov, ktoré sa malo konať v júni 2022

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pristúpil k zrušeniu výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodu nevyhnutnosti prehodnotiť personálne potreby súdu v kontexte schválenej zmeny súdnej mapy (zákony č. 150/2022 Z. z. a č. 151/2022 Z. z.).

Najvyšší správny súd je pripravený viesť justičný dialóg

Najvyšší správny súd je ako nová inštitúcia plne pripravený spolupracovať s Ústavným súdom v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj využívať svoje oprávnenie podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania. Doposiaľ podal Najvyšší správny súd dva návrhy na Ústavný súd. Na Súdny dvor zatiaľ nebol podaný žiaden návrh.

Uchádzači o miesto sudcu najvyššieho správneho súdu majú stále možnosť predkladať svoje žiadosti

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu súdu do 23. mája 2022 (vrátane).

Prvé kroky v novej inštitucionálnej forme správneho súdnictva

Napriek krátkemu (9-mesačnému), ale intenzívnemu úsiliu sa už od začiatku najvyšší správny súd snaží o vytvorenie a ďalšie budovanie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva aj na vrcholnej úrovni, keďže správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy.

Rozhodnutie: Sudkyni Otílii Dolákovej bol dočasne pozastavený výkon funkcie

Disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu na dnešnom verejnom zasadnutí rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudkyni Otílii Dolákovej (sp. zn. 33D/15/2021). Dôvodom je obvinenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Rozhodnutie disciplinárneho senátu je právoplatné.

Senát odročil pojednávanie vo veci disciplinárneho stíhania Daniela Lipšica

Senát najvyššieho správneho súdu odročil ústne pojednávanie vo veci disciplinárneho návrhu voči špeciálnemu prokurátorovi z dôvodu, že je potrebná ďalšia analýza daného prípadu. Senát NSS SR vyhlási rozhodnutie v tejto veci 20. mája 2022 o 13:00 hod.

Informácie k pojednávaniu konanému 28. 4. 2022 o 13.00

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje v súvislosti s pojednávaním konaným 28. 4. 2022 o 13.00 vo veci vedenej pod sp. zn. 32 D 20/2021 oznámenie a opatrenie predsedníčky senátu.

Pavol Naď: Teší ma, akou optikou sa na najvyšší správny súd pozerajú naši zahraniční partneri

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu prijali veľvyslankyňu Holandského kráľovstva na Slovensku J. E. Gabriellu Sancisi. Na stretnutí diskutovali nielen o doterajšom fungovaní Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ale aj o možnej spolupráci.

Rozhodnutie: Ministerstvo zdravotníctva SR nedostatočne odôvodnilo rozhodnutie o určení maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za lieky

Najvyšší správny súd rozsudkom (sp. zn. 6 Sžk 36/2020) zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR).

Plénum najvyššieho správneho súdu prvýkrát zasadlo k zbierke rozhodnutí

Prerokovanie súdnych rozhodnutí navrhnutých na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí boli hlavnou témou pléna najvyššieho správneho súdu, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 7. apríla. Zvolal ho predseda súdu Pavol Naď.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 7. apríla 2022

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí na zasadnutí pléna 7. apríla 2022.

Na najvyššom správnom súde sa uskutočnilo prvé disciplinárne pojednávanie

Senát 32D na včerajšom ústnom pojednávaní rozhodol vo veci disciplinárneho previnenia sudcu Okresného súdu Pezinok. Disciplinárny návrh na neho podala ministerka spravodlivosti SR. Išlo tak vôbec o prvé disciplinárne pojednávanie, ktoré v histórii Slovenskej republiky vykonal najvyšší správny súd.

Rozhodnutie: O sprístupnení informácií k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ má rozhodovať Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR

Najvyšší správny súd rozsudkom (sp. zn. 6 Sžik 1/2021) zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podala Správa účelových zariadení Slovenskej republiky (SÚZA).

Vo výberovom konaní na dve miesta sudcu najvyššieho správneho súdu boli úspešní dvaja kandidáti

Sú nimi Michal Dzurdzík, ktorý aktuálne pôsobí ako predseda správneho kolégia na Krajskom súdu v Bratislave, a Martin Tiso, aktuálne pôsobiaci ako asistent sudkyne na najvyššom správnom súde. Vo výberovom procese na obsadenie dvoch voľných miest sudcu najvyššieho správneho súdu o tom rozhodli členovia výberovej komisie.

Predseda súdu Pavol Naď poďakoval verejnej ochrankyni práv za jej prácu a vyzdvihol jej činnosť, do ktorej vniesla silný ľudský aspekt

Ochrana jednotlivca či nastoľovanie nepopulárnych tém pre verejnosť a politikov. Ide o časť práce verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorú vyzdvihol počas rozlúčkového stretnutia s ňou predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Jednou z tém stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine, ktorá bezprostredne súvisí s azylovým právom.

Zverejnenie zoznamu disciplinárnych vecí

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva do pozornosti zverejnenie zoznamu vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal v disciplinárnej agende z disciplinárnych senátov Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj disciplinárnych vecí sudcov a prokurátorov, doručených do 30. novembra 2021.

Vyjadrenie najvyšších súdnych inštitúcií Slovenskej republiky k aktuálnemu dianiu na Ukrajine

Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií Slovenskej republiky odsudzujú porušovanie medzinárodného práva a porušovanie základných ľudských práv a slobôd v súvislosti s napadnutím Ukrajiny Ruskou federáciou. Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta a predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď vyjadrujú podporu zamestnankyniam a zamestnancom súdnych inštitúcií na Ukrajine, ako aj jej občanom a obyvateľom.

Predseda súdu Pavol Naď ocenil v Paríži činnosť európskych justičných inštitúcií

Nové výzvy, ktorým čelia v súčasnosti najvyššieho súdy členských štátov Európskej únie či upevňovanie právneho štátu. To sú témy, o ktorých na konferencii v Paríži diskutovali predsedníčky a predsedovia najvyšších európskych súdnych inštitúcií. Zasadnutie, ktoré zorganizovali Ústavná rada Francúzskej republiky, Štátna rada Francúzskej republiky a Kasačný súd Francúzskej republiky, sa uskutočnilo pri príležitosti predsedníctva Francúzska v Rade Európskej únie. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď.

Vytvorenie prvostupňových správnych súdov je kľúčovým segmentom plánu obnovy a odolnosti

Predstavitelia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zdôrazňujú potrebu vytvorenia prvostupňových správnych súdov. Dodávajú, že ich zriadením môže Slovenská republika dotvoriť systém správnych súdov a zaradiť sa tak medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov. Uviedol to predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď na dnešnom stretnutí s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.

Disciplinárne senáty najvyššieho správneho súdu sú kompletné

Päťčlenné disciplinárne senáty, ktoré boli do 31. januára 2022 zložené iba z troch sudcov najvyššieho správneho súdu sú od dnešného dňa kompletné. Najvyšší správny súd môže začať svoju rozhodovaciu činnosť v každom disciplinárnom konaní, keďže všetky štyri právnické profesie, ktoré sú vymedzené v zákone o disciplinárnom poriadku NSS SR, zvolili potrebný počet prísediacich sudcov disciplinárnych senátov.

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA

Od 1. januára 2022 dochádza k zmene sídla Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na Trenčiansku 56/A, 821 09 Bratislava 3.

Predseda súdu Pavol Naď a ombudsmanka Mária Patakyová sa zhodli na potrebe spolupráce v oblasti ľudských práv

Správne súdnictvo, ktoré chráni najmä subjektívne práva a činnosť verejnej ochrankyne práv sú zásadne prepojené. Uviedol to predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď na stredajšom stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Predseda súdu taktiež vyjadril ochotu spolupracovať s kanceláriou ombudsmanky pri príprave zbierky rozhodnutí najvyššieho správneho súdu.

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu podporujú vznik správnych súdov

Správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy. Vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva je preto dôležitou úlohou pre naplnenie tohto účelu. Zriadením správnych súdov nižšieho stupňa sa Slovenská republika môže zaradiť medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov.

Najvyšší správny súd má štyroch nových predsedov senátov

Výberová komisia odsúhlasila na neverejnom hlasovaní štyroch kandidátov na miesto predsedu senátu NSS SR. Udialo sa tak po verejnom vypočutí uchádzačov, na ktorom komisia vypočula šiestich prihlásených sudkýň a sudcov. Novými predsedníčkami a predsedami senátov Najvyššieho správneho súdu SR sa stanú sudkyne Anita Filová, Zuzana Mališová, Jana Martinčeková a sudca Pavol Naď.

Najvyšší správny súd sa presťahuje do nového sídla

Najbližšie roky bude Najvyšší správny súd SR sídliť v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to v projekte Rozadol Office, ktorý sa nachádza na Trenčianskej 56/A.

Termín výberového konania o dve voľné sudcovské miesta sa presúva

Výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR sa zajtra, 30. novembra, z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutoční. Rozhodol o tom predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Všetci uchádzači o post sudcu NSS SR boli o zrušení zajtrajšieho termínu výberového konania informovaní koncom minulého týždňa.

Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií presadzujú potrebu zabezpečenia jednotného výkladu otázky účastníctva

O právnych otázkach, ktoré súvisia s prechodom agendy správneho súdnictva z najvyššieho súdu na najvyšší správny súd diskutoval predseda súdu Pavol Naď s podpredsedom Ústavného súdu SR Ľubošom Szigetim, s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom a podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR Andreou Moravčíkovou.

Stážujúca portugalská sudkyňa Lobo: Občania musia vedieť, že sme tu pre nich

Pred dvoma rokmi si prostredníctvom európskeho združenia ACA-Europe podala žiadosť o stáž na Slovensku. Medzi tým svet zasiahla pandémia a na Slovensku vznikol najvyšší správny súd. Dnes sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Portugalskej republiky Ana Paula da Fonseca Lobo hovorí, že na stáž sa oplatilo počkať a v doteraz pre ňu nepoznanej krajine sa jej veľmi páči.

Národná rada schválila zákon o disciplinárnom súdnom poriadku

Zjednotenie procesných pravidiel disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a súdnym exekútorom, ale aj odstránenie súčasného neefektívneho stavu disciplinárnych konaní. To sú niektoré z hlavných cieľov vládneho návrhu zákona o disciplinárnom súdnom poriadku, ktorý dnes schválili poslanci národnej rady. Schválením zákona dostáva najvyšší správny súd do svojej pôsobnosti jednu z najdôležitejších agend.

Sudkyne a sudcovia diskutovali s prezidentom Nórskej akadémie vied a literatúry

V knihe Právne hrdinstvá napísal 12 inšpirujúcich príbehov, v ktorých právnici, ale aj sudcovia vystupujú v rolách pozitívnych hrdinov. Nórsky profesor práva Hans Petter Graver sa dlhodobo venuje otázke morálky a etiky. Spolu so sudkyňami a sudcami najvyššieho správneho súdu diskutoval v Bratislave o tom, akú úlohu zohrávajú sudcovia pri ochrane právneho štátu, aké sú výhody, respektíve nevýhody špecializácie sudcov, ale aj tom, ako aktuálne zloženie najvyššieho správneho súdu môže prispieť k právnemu vývoju v štáte.

Podpredseda Trenčan: Budovanie nezávislej súdnej inštitúcie v oblasti správneho súdnictva na Slovensku je nesmierne dôležité

Nadviazanie partnerstva, zbieranie skúseností, ale aj rozvíjanie a posilnenie francúzsko-slovenských vzťahov boli cieľom pracovnej návštevy Francúzskej republiky. Súčasťou slovenskej delegácie, tvorenou ministerkou spravodlivosti, bol aj podpredseda najvyššieho správneho súdu Marián Trenčan. Ten sa počas návštevy Francúzska stretol s podpredsedom Štátnej rady Brunom Lasserre.

Rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je v kompetencii najvyššieho správneho súdu

Najvyšší správny súd zároveň informuje, že volebné sťažnosti po víkendových doplňujúcich voľbách musia byť podané v lehote desiatich dní od vyhlásenia výsledku. Tie sa konali v sobotu 23. októbra vo vyše dvadsiatich obciach, v ktorých si voliči vyberali primátora, starostov a poslancov mestského či obecného zastupiteľstva.

Lehota na predkladanie žiadostí o miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu sa končí o niekoľko dní

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu najvyššieho správneho súdu do 25. októbra 2021 (vrátane).

Prezidentka vymenovala Mariána Trenčana do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR

Vymenovaniu predchádzalo hlasovanie Súdnej rady SR. Jej členovia ho jednohlasne zvolili ešte minulý mesiac na svojom 13. zasadnutí. Sudca Marián Trenčan bol jediným kandidátom, ktorý sa o túto funkciu uchádzal. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dnes počas slávnostného aktu v Prezidentskom paláci odovzdala vymenúvací dekrét.

O víziách a potrebách najvyšších správnych súdov v Európe diskutoval Trenčan s členmi ACA – Europe v Taliansku

Sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a kandidát na jeho podpredsedu Marián Trenčan sa zúčastnil na seminári združenia ACA – Europe, ktorá združuje najvyššie správne súdy Európskej únie. Seminár sa konal v talianskej Florencii a jeho účastníci počas troch dní diskutovali najmä o ďalšej budúcnosti správneho súdnictva v priestore európskeho spoločenstva.

Zverejnenie zoznamu vecí prevzatých z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva účastníkom konania do pozornosti zverejnenie zoznamu spisových značiek nerozhodnutých právnych vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Predseda súdu rokoval so spravodajcami Benátskej komisie

Na pôde Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa uskutočnilo stretnutie so skupinou spravodajcov Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, tzv. Benátskej komisie.

Prezidentka vymenovala ďalších sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26. augusta 2021 troch sudcov nového Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Stali sa nimi Katarína Cangárová, Michal Matulík a Peter Potásch.

Prezidentka vymenovala nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 20. júla 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala piatich nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Novovymenovanými sudcami sú Kristína Babiaková, Marián Fečík, Zuzana Šabová, Juraj Vačok a Juraj Vališ.

Pracovné pozície – Oznámenie o prijatí do dočasnej štátnej služby

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky obsadzuje 13 voľných miest v dočasnej štátnej službe na funkciu hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Spr 21/2021. Lehota na podanie žiadosti: do 20.07.2021 (vrátane).

JUDr. Pavol Naď: Dôveru verejnosti v justíciu vieme posilniť aj dobrou spoluprácou

Vzájomnou a dobrou spoluprácou sa vieme spoločne pokúsiť o zvýšenie dôvery verejnosti v justíciu. Pri podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci sa na tom zhodli predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď a riaditeľ Justičnej akadémie SR Peter Hulla.

Najvyšší správny súd sa uchádza o členstvo v ACA-Europe

Na valnom zhromaždení sa hlasovalo o 17 bodoch. Premiérovo sa na ňom zúčastnil aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď, ktorý bol pozvaný práve s cieľom zoznámiť sa s fungovaním združenia.

Hľadáme asistenta sudcu

Zaujíma Ťa správne právo a chceš sa podieľať na rozhodovaní Najvyššieho správneho súdu SR? V pozícii asistenta alebo asistentky sudcu budeš mať možnosť pripravovať podklady, vypracovávať právne rozbory a návrhy rozhodnutí vo veciach pridelených na rozhodnutie senátom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania