Prvé kroky v novej inštitucionálnej forme správneho súdnictva

Napriek krátkemu (9-mesačnému), ale intenzívnemu úsiliu sa už od začiatku najvyšší správny súd snaží o vytvorenie a ďalšie budovanie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva aj na vrcholnej úrovni, keďže správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy.
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva účinnosťou od 1. januára 2021 ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, so začiatkom výkonu svojej činnosti od 1. augusta 2021.

ZLOŽENIE NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU

Najvyšší správny súd sa aktuálne skladá z 21 sudcov.

Pre najvyšší správny súd je obohatením, že jeho sudcovský základ tvoria tak skúsení sudcovia pôsobiaci v správnom súdnictve predtým na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), resp. na krajských súdoch, ako aj sudcovia, ktorí na najvyšší správny súd prišli z advokácie, štátnej správy či akademickej sféry (dvaja sudcovia na najvyššom správnom súde sú vysokoškolskí profesori).

Rovnakým prispením k pestrosti súdu je aj fakt, že zbor asistentov sudcov ako odborného personálu poskytujúceho potrebnú súčinnosť sudcom je zložený zo skúsených asistentov sudcov, ktorí pôsobili v správnom súdnictve na najvyššom súde, resp. krajských súdoch, ale aj z asistentov sudcov, ktorí pôsobili prípadne v iných právnych oblastiach v sektore orgánov verejnej správy, u verejnej ochrankyne práv či na okresných súdoch.

Vyššie opísaná pestrosť zloženia sudcovského a asistentského základu súdu je na pomery Slovenskej republiky neobvyklá a nepochybne v mnohých ohľadoch aj prínosná.

Na súde tiež pôsobí aktuálne 69 prísediacich sudcov.

Na najvyššom správnom súde je zriadených: 7 trojčlenných senátov v kasačnej agende správneho súdnictva (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov), 3 päťčlenné senáty v prvostupňovej agende správneho súdnictva a volebného súdnictva (napr. agenda rozpustenia politickej strany), 3 päťčlenné prvostupňové disciplinárne senáty zložené z troch sudcov najvyššieho správneho súdu a dvoch prísediacich sudcov najvyššieho správneho súdu, 2 päťčlenné odvolacie disciplinárne senáty a veľký senát najvyššieho správneho súdu zložený zo 7 sudcov, určený na zjednocovanie rozhodovacej činnosti trojčlenných kasačných senátov súdu. Najvyšší správny súd zabezpečuje rovnako i činnosť kompetenčného senátu najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu, do ktorého vysiela svojich 4 sudcov a ktorého predsedom je v súčasnosti predseda najvyššieho správneho súdu. Z uvedeného výpočtu je zrejmé, že každý sudca najvyššieho správneho súdu teda súčasne pôsobí vo viacerých senátoch a v rôznorodej agende.

Je potrebné ešte uviesť, že vedenie súdu sa snaží dopĺňať počet sudcov, v marci 2022 sa uskutočnilo výberové konanie, v ktorom uspeli dvaja kandidáti, a to Michal Dzurdzík, sudca a predseda správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave, a Martin Tiso, doterajší asistent sudcu najvyššieho správneho súdu. Ďalšie výberové konanie na obsadenie dvoch miest sudcov najvyššieho správneho súdu je plánované na záver júna 2022. Rovnako sa v máji 2022 uskutoční výberové konanie na 4 miesta predsedov senátov, víťazi tohto výberového konania doplnia 4 sudcov, ktorí sa stali predsedami senátov v decembri 2021.

MÍĽNIKY

Cieľom činnosti najvyššieho správneho súdu je predovšetkým dosiahnutie vyššieho štandardu prístupu k súdu, rýchlejších konaní, vyššej efektívnosti pri rozhodovaní a taktiež pomoci a priblíženie sa občanom.

Uvedené ciele sa snaží dosahovať prostredníctvom napĺňania míľnikov vo viacerých oblastiach.

Míľnik 1): Transparentnosť a informovanie verejnosti

V rámci informovania širokej verejnosti najvyšší správny súd publikuje a do budúcna bude pokračovať v uverejňovaní aktualít a tlačových správ o rozhodovacej činnosti súdu, a to v podrobnej, ale širokej verejnosti zrozumiteľnej podobe, čo možno považovať za v našich podmienkach nový prístup k mediálnej prezentácii súdnej inštitúcie. Tieto aktuality a tlačové správy obsahujú vždy aj údaj o zložení senátu a sudcovi spravodajcovi.

Na webovom sídle sú tiež zverejňované súdne rozhodnutia v rozsahu širšom, než sa tak deje na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, a to na základe rozhodnutia predsedu súdu.

Najvyšší správny súd aktívne informuje o svojej činnosti aj prostredníctvom uverejňovania právnych viet súdnych rozhodnutí schválených plénom do svojej Zbierky stanovísk a rozhodnutí, a to bezprostredne po ich schválení plénom.

Pri prechode agendy z najvyššieho súdu, resp. z disciplinárnych orgánov sudcov a prokurátorov informoval o novom pridelení každého jedného spisu aj s uvedením spisovej značky.

Najvyššiemu správnemu súdu záleží na posilnení dôvery v justíciu s ľudskou tvárou. Preto na svojom webovom sídle  zverejnil fotografie a životopisy sudcov, čo predstavuje na pomery slovenskej justície inovatívny krok.

Míľnik 2): Vnútorné procesy

Sudcovská rada najvyššieho správneho súdu bola zvolená 3. augusta 2021 a jej členmi sa stali sudkyne Kristína Babiaková, Katarína Benczová, Jana Hatalová a Monika Valašiková, ako aj sudca Juraj Vališ. Za predsedníčku sudcovskej rady bola zvolená sudkyňa Katarína Benczová, za jej podpredsedníčku sudkyňa Monika Valašiková.

Plénum najvyššieho správneho súdu 3. augusta 2021 schválilo svoj rokovací poriadok.

Predseda najvyššieho správneho súdu vydal 5. augusta 2021 rozvrh práce súdu na rok 2021. Tento bol menený celkovo 5-krát, z toho jeho piata zmena bola zásadná a vyžiadala si značnú prácu pri príprave, keďže súvisela so začatím výkonu disciplinárneho súdnictva na najvyššom správnom súde od 1. decembra 2021. Predseda najvyššieho správneho súdu vydal rozvrh práce na rok 2022.

Na súde sa pravidelne uskutočňujú odborné rokovania sudcov a asistentov sudcov pod názvom „fórum“, kde sa diskutuje na vopred avizované témy týkajúce sa právnych otázok rozhodovaných na najvyššom správnom súde. Cieľom uvedeného fóra je okrem plodnej výmeny názorov aj zabezpečiť jednotnosť v rozhodovaní jednotlivých senátov súdu vďaka vzájomnej včasnej informovanosti sudcov a asistentov sudcov o jednotlivých prípadoch.

Pre súd poskytuje svoje služby odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie najvyššieho správneho súdu (ďalej len „Kancelária“), ktorý sa aktívne zapája v medzinárodných a európskych združeniach a asociáciách a odpovedá na právne otázky v dotazníkoch členských štátov. Jeho úlohou je tiež vypracovávať analytické a komparatívne rešerše podľa požiadaviek sudcov. Nemožno opomenúť ani evidenčnú činnosť uvedeného odboru, ktorou je zabezpečené vedenie evidencie rozhodnutí a viacerých zoznamov vo forme tabuliek.

Míľnik 3): Vonkajšie vzťahy

Najvyšší správny súd sa snaží byť plnohodnotnou a prospešnou inštitúciou nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí s cieľom začleniť sa, rozvíjať medzinárodné vzťahy a spoluprácu s dôležitými partnermi v európskych a celosvetových odborných združeniach, ako je Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA-Europe), Medzinárodná asociácia najvyšších správnych súdov (IASAI-AIHJA), ako aj Súdna sieť Európskej únie (JNEU-RJUE) a Sieť najvyšších súdov (SCN-RCS) v rámci Rady Európy. Najvyšší správny súd je členom týchto organizácií a aktívne v ňom poskytuje informácie o právnom poriadku a judikatúre v oblasti správneho práva, napr. prostredníctvom už spomínaných odborných dotazníkov.

Počas svojej krátkej pôsobnosti sa na najvyššom správnom súde uskutočnilo už viacero stretnutí a oficiálnych prijatí. Na jeseň 2021 na súde stážovala portugalská sudkyňa špecializujúca sa na správne súdnictvo. Vedenie súdu prijalo predstaviteľov Benátskej komisie, holandskú ambasádorku v Slovenskej republike a opakovane i verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú.

Predstavitelia súdu uskutočnili aj viaceré zahraničné návštevy. Zúčastnili sa na seminári združenia ACA-Europe v Taliansku, absolvovali pracovnú návštevu Francúzskej republiky, v súvislosti s nadviazaním partnerstva a s posilnením francúzsko-slovenských vzťahov, ako aj v súvislosti s konferenciou pri príležitosti predsedníctva Francúzska v Rade Európskej únie, či  návštevu českého najvyššieho správneho súdu.

Míľnik 4): Administratívne zabezpečenie najvyššieho správneho súdu

Činnosť súdu administratívne zabezpečuje Kancelária.

Kancelária sa snaží aplikovať inovatívne spôsoby personálneho manažovania inštitúcie, čoho dôkazom je napr. aj nedávny anonymný  hĺbkový dotazník zamestnaneckej a sudcovskej spokojnosti. Z tohto dotazníka chce vedenie súdu a kancelária čerpať a pravidelne takúto aktivitu v budúcnosti opakovať.

Vedenie kancelárie prináša sudcom a zamestnancom potrebnú podporu v podobe príjemného a materiálne a technologicky nadštandardného vybavenia sídla súdu, čo bolo popri inom kladne hodnotené opýtanými aj v spomínanom hĺbkovom dotazníku.

VÝHĽADOVÉ CIELE NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU

Najvyšší správny súd pripravuje vydávanie odborného časopisu Žurnál správneho súdnictva. Jeho primárnym zameraním je hlavne oblasť správneho práva, ale aj oblasť ústavného práva, súdnej kontroly volebného procesu, práva Európskej únie, medzinárodného práva verejného a práva disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a prípadne iných právnických povolaní. Štatút tohto odborného časopisu bol už prijatý. Garantom projektu je sudca Peter Potásch, ktorý prišiel na najvyšší správny súd z akademického prostredia.

Najvyšší správny súd taktiež plánuje nadviazať užšiu spoluprácu s akademickou obcou, a to prostredníctvom plánovaného projektu stáží študentov z právnických fakúlt. Uvedený projekt by mohol byť naštartovaný od akademického roku 2022/2023.

Najvyšší správny súd by na svojej pôde v budúcnosti rád privítal odborníkov z praxe, domácich aj zahraničných, ktorí by mohli sudcom a asistentom na pravidelnej báze prednášať na odborné témy. Takto by chcel svojim sudcom a asistentom sudcov prinášať vzdelávanie aj nad rámec poskytovaný Justičnou akadémiou Slovenskej republiky. Samostatne plánuje najvyšší správny súd poskytovať svojim sudcom a asistentom sudcov tiež ďalšie jazykové vzdelávanie.

Najvyšší správny súd má zámer po dobudovaní otvoriť svoju špecializovanú knižnicu odbornej verejnosti.

V blízkej budúcnosti odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie bude pracovať na tom, aby evidencia rozhodnutí bola praktickejšia, a to po zavedení interného evidenčného systému, ktorý bude poskytovať plnohodnotný vyhľadávač rozhodnutí s logickými operátormi. Takisto, podľa vzoru Súdneho dvora Európskej únie, by uvedený odbor rád pripravoval anotácie ku každému spisu.

Rovnako sú v blízkej dobe plánované návštevy spriaznených inštitúcií doma (Ústavný súd Slovenskej republiky), ako aj v zahraničí (Európsky súd pre ľudské práva, Súdny dvor Európskej únie). Plánované je aj prijatie návštev zo zahraničia, a to predstaviteľov českého najvyššieho správneho súdu.

Najvyšší správny súd je síce novovzniknutá inštitúcia, ale o to viac si jej najvyšší predstavitelia uvedomujú svoju zodpovednosť a dôležitosť správneho, volebného a disciplinárneho súdnictva ako troch pilierov najvyššieho správneho súdu pre vládu práva.

Ďalšie aktuality a tlačové správy

Predseda súdu zrušil výberové konanie na sudcov, ktoré sa malo konať v júni 2022

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pristúpil k zrušeniu výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodu nevyhnutnosti prehodnotiť personálne potreby súdu v kontexte schválenej zmeny súdnej mapy (zákony č. 150/2022 Z. z. a č. 151/2022 Z. z.).

Najvyšší správny súd je pripravený viesť justičný dialóg

Najvyšší správny súd je ako nová inštitúcia plne pripravený spolupracovať s Ústavným súdom v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj využívať svoje oprávnenie podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania. Doposiaľ podal Najvyšší správny súd dva návrhy na Ústavný súd. Na Súdny dvor zatiaľ nebol podaný žiaden návrh.

Uchádzači o miesto sudcu najvyššieho správneho súdu majú stále možnosť predkladať svoje žiadosti

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu súdu do 23. mája 2022 (vrátane).

Prvé kroky v novej inštitucionálnej forme správneho súdnictva

Napriek krátkemu (9-mesačnému), ale intenzívnemu úsiliu sa už od začiatku najvyšší správny súd snaží o vytvorenie a ďalšie budovanie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva aj na vrcholnej úrovni, keďže správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy.

Rozhodnutie: Sudkyni Otílii Dolákovej bol dočasne pozastavený výkon funkcie

Disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu na dnešnom verejnom zasadnutí rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudkyni Otílii Dolákovej (sp. zn. 33D/15/2021). Dôvodom je obvinenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Rozhodnutie disciplinárneho senátu je právoplatné.

Senát odročil pojednávanie vo veci disciplinárneho stíhania Daniela Lipšica

Senát najvyššieho správneho súdu odročil ústne pojednávanie vo veci disciplinárneho návrhu voči špeciálnemu prokurátorovi z dôvodu, že je potrebná ďalšia analýza daného prípadu. Senát NSS SR vyhlási rozhodnutie v tejto veci 20. mája 2022 o 13:00 hod.

Informácie k pojednávaniu konanému 28. 4. 2022 o 13.00

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje v súvislosti s pojednávaním konaným 28. 4. 2022 o 13.00 vo veci vedenej pod sp. zn. 32 D 20/2021 oznámenie a opatrenie predsedníčky senátu.

Pavol Naď: Teší ma, akou optikou sa na najvyšší správny súd pozerajú naši zahraniční partneri

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu prijali veľvyslankyňu Holandského kráľovstva na Slovensku J. E. Gabriellu Sancisi. Na stretnutí diskutovali nielen o doterajšom fungovaní Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ale aj o možnej spolupráci.

Rozhodnutie: Ministerstvo zdravotníctva SR nedostatočne odôvodnilo rozhodnutie o určení maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za lieky

Najvyšší správny súd rozsudkom (sp. zn. 6 Sžk 36/2020) zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR).

Plénum najvyššieho správneho súdu prvýkrát zasadlo k zbierke rozhodnutí

Prerokovanie súdnych rozhodnutí navrhnutých na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí boli hlavnou témou pléna najvyššieho správneho súdu, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 7. apríla. Zvolal ho predseda súdu Pavol Naď.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 7. apríla 2022

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí na zasadnutí pléna 7. apríla 2022.

Na najvyššom správnom súde sa uskutočnilo prvé disciplinárne pojednávanie

Senát 32D na včerajšom ústnom pojednávaní rozhodol vo veci disciplinárneho previnenia sudcu Okresného súdu Pezinok. Disciplinárny návrh na neho podala ministerka spravodlivosti SR. Išlo tak vôbec o prvé disciplinárne pojednávanie, ktoré v histórii Slovenskej republiky vykonal najvyšší správny súd.

Rozhodnutie: O sprístupnení informácií k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ má rozhodovať Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR

Najvyšší správny súd rozsudkom (sp. zn. 6 Sžik 1/2021) zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podala Správa účelových zariadení Slovenskej republiky (SÚZA).

Vo výberovom konaní na dve miesta sudcu najvyššieho správneho súdu boli úspešní dvaja kandidáti

Sú nimi Michal Dzurdzík, ktorý aktuálne pôsobí ako predseda správneho kolégia na Krajskom súdu v Bratislave, a Martin Tiso, aktuálne pôsobiaci ako asistent sudkyne na najvyššom správnom súde. Vo výberovom procese na obsadenie dvoch voľných miest sudcu najvyššieho správneho súdu o tom rozhodli členovia výberovej komisie.

Predseda súdu Pavol Naď poďakoval verejnej ochrankyni práv za jej prácu a vyzdvihol jej činnosť, do ktorej vniesla silný ľudský aspekt

Ochrana jednotlivca či nastoľovanie nepopulárnych tém pre verejnosť a politikov. Ide o časť práce verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorú vyzdvihol počas rozlúčkového stretnutia s ňou predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Jednou z tém stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine, ktorá bezprostredne súvisí s azylovým právom.

Zverejnenie zoznamu disciplinárnych vecí

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva do pozornosti zverejnenie zoznamu vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal v disciplinárnej agende z disciplinárnych senátov Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj disciplinárnych vecí sudcov a prokurátorov, doručených do 30. novembra 2021.

Vyjadrenie najvyšších súdnych inštitúcií Slovenskej republiky k aktuálnemu dianiu na Ukrajine

Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií Slovenskej republiky odsudzujú porušovanie medzinárodného práva a porušovanie základných ľudských práv a slobôd v súvislosti s napadnutím Ukrajiny Ruskou federáciou. Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta a predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď vyjadrujú podporu zamestnankyniam a zamestnancom súdnych inštitúcií na Ukrajine, ako aj jej občanom a obyvateľom.

Predseda súdu Pavol Naď ocenil v Paríži činnosť európskych justičných inštitúcií

Nové výzvy, ktorým čelia v súčasnosti najvyššieho súdy členských štátov Európskej únie či upevňovanie právneho štátu. To sú témy, o ktorých na konferencii v Paríži diskutovali predsedníčky a predsedovia najvyšších európskych súdnych inštitúcií. Zasadnutie, ktoré zorganizovali Ústavná rada Francúzskej republiky, Štátna rada Francúzskej republiky a Kasačný súd Francúzskej republiky, sa uskutočnilo pri príležitosti predsedníctva Francúzska v Rade Európskej únie. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď.

Vytvorenie prvostupňových správnych súdov je kľúčovým segmentom plánu obnovy a odolnosti

Predstavitelia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zdôrazňujú potrebu vytvorenia prvostupňových správnych súdov. Dodávajú, že ich zriadením môže Slovenská republika dotvoriť systém správnych súdov a zaradiť sa tak medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov. Uviedol to predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď na dnešnom stretnutí s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.

Disciplinárne senáty najvyššieho správneho súdu sú kompletné

Päťčlenné disciplinárne senáty, ktoré boli do 31. januára 2022 zložené iba z troch sudcov najvyššieho správneho súdu sú od dnešného dňa kompletné. Najvyšší správny súd môže začať svoju rozhodovaciu činnosť v každom disciplinárnom konaní, keďže všetky štyri právnické profesie, ktoré sú vymedzené v zákone o disciplinárnom poriadku NSS SR, zvolili potrebný počet prísediacich sudcov disciplinárnych senátov.

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA

Od 1. januára 2022 dochádza k zmene sídla Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na Trenčiansku 56/A, 821 09 Bratislava 3.

Predseda súdu Pavol Naď a ombudsmanka Mária Patakyová sa zhodli na potrebe spolupráce v oblasti ľudských práv

Správne súdnictvo, ktoré chráni najmä subjektívne práva a činnosť verejnej ochrankyne práv sú zásadne prepojené. Uviedol to predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď na stredajšom stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Predseda súdu taktiež vyjadril ochotu spolupracovať s kanceláriou ombudsmanky pri príprave zbierky rozhodnutí najvyššieho správneho súdu.

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu podporujú vznik správnych súdov

Správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy. Vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva je preto dôležitou úlohou pre naplnenie tohto účelu. Zriadením správnych súdov nižšieho stupňa sa Slovenská republika môže zaradiť medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov.

Najvyšší správny súd má štyroch nových predsedov senátov

Výberová komisia odsúhlasila na neverejnom hlasovaní štyroch kandidátov na miesto predsedu senátu NSS SR. Udialo sa tak po verejnom vypočutí uchádzačov, na ktorom komisia vypočula šiestich prihlásených sudkýň a sudcov. Novými predsedníčkami a predsedami senátov Najvyššieho správneho súdu SR sa stanú sudkyne Anita Filová, Zuzana Mališová, Jana Martinčeková a sudca Pavol Naď.

Najvyšší správny súd sa presťahuje do nového sídla

Najbližšie roky bude Najvyšší správny súd SR sídliť v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to v projekte Rozadol Office, ktorý sa nachádza na Trenčianskej 56/A.

Termín výberového konania o dve voľné sudcovské miesta sa presúva

Výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR sa zajtra, 30. novembra, z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutoční. Rozhodol o tom predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Všetci uchádzači o post sudcu NSS SR boli o zrušení zajtrajšieho termínu výberového konania informovaní koncom minulého týždňa.

Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií presadzujú potrebu zabezpečenia jednotného výkladu otázky účastníctva

O právnych otázkach, ktoré súvisia s prechodom agendy správneho súdnictva z najvyššieho súdu na najvyšší správny súd diskutoval predseda súdu Pavol Naď s podpredsedom Ústavného súdu SR Ľubošom Szigetim, s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom a podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR Andreou Moravčíkovou.

Stážujúca portugalská sudkyňa Lobo: Občania musia vedieť, že sme tu pre nich

Pred dvoma rokmi si prostredníctvom európskeho združenia ACA-Europe podala žiadosť o stáž na Slovensku. Medzi tým svet zasiahla pandémia a na Slovensku vznikol najvyšší správny súd. Dnes sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Portugalskej republiky Ana Paula da Fonseca Lobo hovorí, že na stáž sa oplatilo počkať a v doteraz pre ňu nepoznanej krajine sa jej veľmi páči.

Národná rada schválila zákon o disciplinárnom súdnom poriadku

Zjednotenie procesných pravidiel disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a súdnym exekútorom, ale aj odstránenie súčasného neefektívneho stavu disciplinárnych konaní. To sú niektoré z hlavných cieľov vládneho návrhu zákona o disciplinárnom súdnom poriadku, ktorý dnes schválili poslanci národnej rady. Schválením zákona dostáva najvyšší správny súd do svojej pôsobnosti jednu z najdôležitejších agend.

Sudkyne a sudcovia diskutovali s prezidentom Nórskej akadémie vied a literatúry

V knihe Právne hrdinstvá napísal 12 inšpirujúcich príbehov, v ktorých právnici, ale aj sudcovia vystupujú v rolách pozitívnych hrdinov. Nórsky profesor práva Hans Petter Graver sa dlhodobo venuje otázke morálky a etiky. Spolu so sudkyňami a sudcami najvyššieho správneho súdu diskutoval v Bratislave o tom, akú úlohu zohrávajú sudcovia pri ochrane právneho štátu, aké sú výhody, respektíve nevýhody špecializácie sudcov, ale aj tom, ako aktuálne zloženie najvyššieho správneho súdu môže prispieť k právnemu vývoju v štáte.

Podpredseda Trenčan: Budovanie nezávislej súdnej inštitúcie v oblasti správneho súdnictva na Slovensku je nesmierne dôležité

Nadviazanie partnerstva, zbieranie skúseností, ale aj rozvíjanie a posilnenie francúzsko-slovenských vzťahov boli cieľom pracovnej návštevy Francúzskej republiky. Súčasťou slovenskej delegácie, tvorenou ministerkou spravodlivosti, bol aj podpredseda najvyššieho správneho súdu Marián Trenčan. Ten sa počas návštevy Francúzska stretol s podpredsedom Štátnej rady Brunom Lasserre.

Rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je v kompetencii najvyššieho správneho súdu

Najvyšší správny súd zároveň informuje, že volebné sťažnosti po víkendových doplňujúcich voľbách musia byť podané v lehote desiatich dní od vyhlásenia výsledku. Tie sa konali v sobotu 23. októbra vo vyše dvadsiatich obciach, v ktorých si voliči vyberali primátora, starostov a poslancov mestského či obecného zastupiteľstva.

Lehota na predkladanie žiadostí o miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu sa končí o niekoľko dní

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu najvyššieho správneho súdu do 25. októbra 2021 (vrátane).

Prezidentka vymenovala Mariána Trenčana do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR

Vymenovaniu predchádzalo hlasovanie Súdnej rady SR. Jej členovia ho jednohlasne zvolili ešte minulý mesiac na svojom 13. zasadnutí. Sudca Marián Trenčan bol jediným kandidátom, ktorý sa o túto funkciu uchádzal. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dnes počas slávnostného aktu v Prezidentskom paláci odovzdala vymenúvací dekrét.

O víziách a potrebách najvyšších správnych súdov v Európe diskutoval Trenčan s členmi ACA – Europe v Taliansku

Sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a kandidát na jeho podpredsedu Marián Trenčan sa zúčastnil na seminári združenia ACA – Europe, ktorá združuje najvyššie správne súdy Európskej únie. Seminár sa konal v talianskej Florencii a jeho účastníci počas troch dní diskutovali najmä o ďalšej budúcnosti správneho súdnictva v priestore európskeho spoločenstva.

Zverejnenie zoznamu vecí prevzatých z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva účastníkom konania do pozornosti zverejnenie zoznamu spisových značiek nerozhodnutých právnych vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Predseda súdu rokoval so spravodajcami Benátskej komisie

Na pôde Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa uskutočnilo stretnutie so skupinou spravodajcov Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, tzv. Benátskej komisie.

Prezidentka vymenovala ďalších sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26. augusta 2021 troch sudcov nového Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Stali sa nimi Katarína Cangárová, Michal Matulík a Peter Potásch.

Prezidentka vymenovala nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 20. júla 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala piatich nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Novovymenovanými sudcami sú Kristína Babiaková, Marián Fečík, Zuzana Šabová, Juraj Vačok a Juraj Vališ.

Pracovné pozície – Oznámenie o prijatí do dočasnej štátnej služby

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky obsadzuje 13 voľných miest v dočasnej štátnej službe na funkciu hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Spr 21/2021. Lehota na podanie žiadosti: do 20.07.2021 (vrátane).

Najvyšší správny súd sa uchádza o členstvo v ACA-Europe

Na valnom zhromaždení sa hlasovalo o 17 bodoch. Premiérovo sa na ňom zúčastnil aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď, ktorý bol pozvaný práve s cieľom zoznámiť sa s fungovaním združenia.

JUDr. Pavol Naď: Dôveru verejnosti v justíciu vieme posilniť aj dobrou spoluprácou

Vzájomnou a dobrou spoluprácou sa vieme spoločne pokúsiť o zvýšenie dôvery verejnosti v justíciu. Pri podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci sa na tom zhodli predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď a riaditeľ Justičnej akadémie SR Peter Hulla.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 BRATISLAVA 3

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk