Národná rada schválila zákon o disciplinárnom súdnom poriadku

Zjednotenie procesných pravidiel disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a súdnym exekútorom, ale aj odstránenie súčasného neefektívneho stavu disciplinárnych konaní. To sú niektoré z hlavných cieľov vládneho návrhu zákona o disciplinárnom súdnom poriadku, ktorý dnes schválili poslanci národnej rady. Schválením zákona dostáva najvyšší správny súd do svojej pôsobnosti jednu z najdôležitejších agend.
Platná právna úprava disciplinárneho konania nie je rovnaká pre všetky právnické povolania a je charakteristická najmä svojou výraznou roztrieštenosťou. Riešením tejto situácie je schválený vládny návrh zákona, ktorý zjednocuje procesné pravidlá disciplinárneho konania pre viaceré právnické profesie. Zároveň zveruje disciplinárnu právomoc do rúk sudcom z povolania spolu s reprezentantmi stavov.

„Jednotná právna úprava pre vybrané právnické profesie je dôležitá aj vo vzťahu
k občianskej spoločnosti a posilneniu dôvery v právny štát. Som presvedčený, že nový disciplinárny súdny poriadok prispeje k vyššej dôvere občanov v justíciu a prinesie ešte väčšiu transparentnosť do disciplinárneho konania,“ povedal predseda NSS SR Pavol Naď, ktorý verí, že rozhodnutia najvyššieho správneho súdu budú do budúcnosti pôsobiť aj preventívne.  


Disciplinárne konanie

Disciplinárne konanie pred najvyšším správnym súdom je koncipované ako návrhové konanie a  je nastavené primárne ako jednostupňové. Odvolanie je prípustné len proti disciplinárnemu rozhodnutiu, ktorým sa ukladá najprísnejšia sankcia spočívajúca v odvolaní z funkcie. Súčasne sa pripúšťa obnova konania.

Disciplinárne konanie je možné začať iba v prípade, ak bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania, ktorý zákon po novom označuje pojmom „disciplinárny návrh“. Začína sa dňom doručenia disciplinárneho návrhu najvyššiemu správnemu súdu. Ak podajú disciplinárny návrh proti tomu istému disciplinárne obvinenému pre ten istý skutok viacerí navrhovatelia, disciplinárne konanie sa začína na návrh, ktorý bol doručený ako prvý v poradí.


Disciplinárne senáty

Každý senát sa skladá z piatich členov, a to 3 sudcov z povolania (z ktorých jeden je predsedom senátu) a dvoch prísediacich disciplinárneho senátu. Zámerne zvolený nepárny počet členov disciplinárneho senátu je dostatočnou zárukou pre disciplinárne obvineného, že o jeho vine alebo nevine bude riadne rozhodnuté.

Zloženie disciplinárnych senátov taktiež zaručuje potrebnú mieru transparentnosti disciplinárneho konania a výrazne upevňuje legitimitu členov disciplinárneho senátu. Cieľom právnej úpravy tak nie je odobrať právomoc stavom nad svojimi členmi. Práve naopak, zákon predpokladá úzku kooperáciu medzi najvyšším správnym súdom a orgánmi, ktoré reprezentujú jednotlivé právnické stavy. Dotknuté stavovské organizácie disponujú návrhovým oprávnením, s využitím ktorého môžu navrhnúť svojich zástupcov ako nezávislých prísediacich do disciplinárnych senátov. Jednotlivé stavovské organizácie tak majú aj naďalej významnú rolu pri dotváraní pravidiel profesionálneho správania.
 

Právnické profesie, ktoré podliehajú novému disciplinárnemu súdnemu poriadku

Ministerstvo spravodlivosti sa po dlhých úvahách rozhodlo zaradiť pod disciplinárnu právomoc najvyššieho správneho súdu okrem sudcov a prokurátorov aj súdnych exekútorov a notárov. Základné kritérium pre výber zvolených právnických profesií posudzuje to, či je alebo nie je daný subjekt nositeľom verejnej moci. Ďalšie kritérium zohľadňuje samotný výkon práce jednotlivých členov týchto právnických profesií, ktoré majú alebo nemajú charakter verejnej služby. Profesie, ktoré sú po novom podriadené disciplinárnej právomoci najvyššieho správneho súdu sú dôkladne zvažované aj
z personálneho, osobného, funkčného a inštitucionálneho aspektu.


Navrhovatelia disciplinárnych konaní

Pri vymedzení návrhového oprávnenia vychádzalo ministerstvo spravodlivosti z platného právneho stavu. Vo všetkých prípadoch platí všeobecné pravidlo, že návrhovým oprávnením disponuje vždy niekoľko osôb popri sebe, ktorých spoločnou črtou je, že zastávajú rôzne funkcie, spravidla vedúce pozície, či už v rámci profesijnej samosprávy, inštitúcie či úradu, alebo sú subjektom so špeciálnym postavením.


December 2021

Nový disciplinárny súdny poriadok nadobudne účinnosť od 1. decembra 2021, spolu s ustanoveniami, ktoré upravujú kreovanie databáz prísediacich sudcov disciplinárnych senátov.

Ďalšie aktuality a tlačové správy

Zverejnenie zoznamu vecí prevzatých z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva účastníkom konania do pozornosti zverejnenie zoznamu spisových značiek nerozhodnutých právnych vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Stážujúca portugalská sudkyňa Lobo: Občania musia vedieť, že sme tu pre nich

Pred dvoma rokmi si prostredníctvom európskeho združenia ACA-Europe podala žiadosť o stáž na Slovensku. Medzi tým svet zasiahla pandémia a na Slovensku vznikol najvyšší správny súd. Dnes sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Portugalskej republiky Ana Paula da Fonseca Lobo hovorí, že na stáž sa oplatilo počkať a v doteraz pre ňu nepoznanej krajine sa jej veľmi páči.

Národná rada schválila zákon o disciplinárnom súdnom poriadku

Zjednotenie procesných pravidiel disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a súdnym exekútorom, ale aj odstránenie súčasného neefektívneho stavu disciplinárnych konaní. To sú niektoré z hlavných cieľov vládneho návrhu zákona o disciplinárnom súdnom poriadku, ktorý dnes schválili poslanci národnej rady. Schválením zákona dostáva najvyšší správny súd do svojej pôsobnosti jednu z najdôležitejších agend.

Sudkyne a sudcovia diskutovali s prezidentom Nórskej akadémie vied a literatúry

V knihe Právne hrdinstvá napísal 12 inšpirujúcich príbehov, v ktorých právnici, ale aj sudcovia vystupujú v rolách pozitívnych hrdinov. Nórsky profesor práva Hans Petter Graver sa dlhodobo venuje otázke morálky a etiky. Spolu so sudkyňami a sudcami najvyššieho správneho súdu diskutoval v Bratislave o tom, akú úlohu zohrávajú sudcovia pri ochrane právneho štátu, aké sú výhody, respektíve nevýhody špecializácie sudcov, ale aj tom, ako aktuálne zloženie najvyššieho správneho súdu môže prispieť k právnemu vývoju v štáte.

Podpredseda Trenčan: Budovanie nezávislej súdnej inštitúcie v oblasti správneho súdnictva na Slovensku je nesmierne dôležité

Nadviazanie partnerstva, zbieranie skúseností, ale aj rozvíjanie a posilnenie francúzsko-slovenských vzťahov boli cieľom pracovnej návštevy Francúzskej republiky. Súčasťou slovenskej delegácie, tvorenou ministerkou spravodlivosti, bol aj podpredseda najvyššieho správneho súdu Marián Trenčan. Ten sa počas návštevy Francúzska stretol s podpredsedom Štátnej rady Brunom Lasserre.

Rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je v kompetencii najvyššieho správneho súdu

Najvyšší správny súd zároveň informuje, že volebné sťažnosti po víkendových doplňujúcich voľbách musia byť podané v lehote desiatich dní od vyhlásenia výsledku. Tie sa konali v sobotu 23. októbra vo vyše dvadsiatich obciach, v ktorých si voliči vyberali primátora, starostov a poslancov mestského či obecného zastupiteľstva.

Lehota na predkladanie žiadostí o miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu sa končí o niekoľko dní

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu najvyššieho správneho súdu do 25. októbra 2021 (vrátane).

Prezidentka vymenovala Mariána Trenčana do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR

Vymenovaniu predchádzalo hlasovanie Súdnej rady SR. Jej členovia ho jednohlasne zvolili ešte minulý mesiac na svojom 13. zasadnutí. Sudca Marián Trenčan bol jediným kandidátom, ktorý sa o túto funkciu uchádzal. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dnes počas slávnostného aktu v Prezidentskom paláci odovzdala vymenúvací dekrét.

O víziách a potrebách najvyšších správnych súdov v Európe diskutoval Trenčan s členmi ACA – Europe v Taliansku

Sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a kandidát na jeho podpredsedu Marián Trenčan sa zúčastnil na seminári združenia ACA – Europe, ktorá združuje najvyššie správne súdy Európskej únie. Seminár sa konal v talianskej Florencii a jeho účastníci počas troch dní diskutovali najmä o ďalšej budúcnosti správneho súdnictva v priestore európskeho spoločenstva.

Predseda súdu rokoval so spravodajcami Benátskej komisie

Na pôde Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa uskutočnilo stretnutie so skupinou spravodajcov Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, tzv. Benátskej komisie.

Prezidentka vymenovala ďalších sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26. augusta 2021 troch sudcov nového Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Stali sa nimi Katarína Cangárová, Michal Matulík a Peter Potásch.

Prezidentka vymenovala nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 20. júla 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala piatich nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Novovymenovanými sudcami sú Kristína Babiaková, Marián Fečík, Zuzana Šabová, Juraj Vačok a Juraj Vališ.

Pracovné pozície – Oznámenie o prijatí do dočasnej štátnej služby

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky obsadzuje 13 voľných miest v dočasnej štátnej službe na funkciu hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Spr 21/2021. Lehota na podanie žiadosti: do 20.07.2021 (vrátane).

Najvyšší správny súd sa uchádza o členstvo v ACA-Europe

Na valnom zhromaždení sa hlasovalo o 17 bodoch. Premiérovo sa na ňom zúčastnil aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď, ktorý bol pozvaný práve s cieľom zoznámiť sa s fungovaním združenia.

JUDr. Pavol Naď: Dôveru verejnosti v justíciu vieme posilniť aj dobrou spoluprácou

Vzájomnou a dobrou spoluprácou sa vieme spoločne pokúsiť o zvýšenie dôvery verejnosti v justíciu. Pri podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci sa na tom zhodli predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď a riaditeľ Justičnej akadémie SR Peter Hulla.

PREDSEDA

JUDr. Pavol NAĎ


JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.

Rozhodnutia


Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13
P.O.BOX 81290
814 90 BRATISLAVA

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk