Najvyšší správny súd je pripravený viesť justičný dialóg

Najvyšší správny súd je ako nová inštitúcia plne pripravený spolupracovať s Ústavným súdom v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj využívať svoje oprávnenie podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania. Doposiaľ podal Najvyšší správny súd dva návrhy na Ústavný súd. Na Súdny dvor zatiaľ nebol podaný žiaden návrh.
1. návrh: Právomoc súdov pri preskúmavaní rozhodnutí o bezpečnostných previerkach (podaný v novembri 2021)

Najvyšší správny súd (senát 12S) sa historicky prvýkrát obrátil na Ústavný súd s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov. Dospel k záveru, že ustanovenie § 11 písm. a) Správneho súdneho poriadku nie je v súlade s  čl. 5 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Preto Najvyšší správny súd uznesením z 3. novembra 2021 sp. zn. 2 Snr 1/2020 rozhodol o prerušení konania a podal návrh na  Ústavný súd.

Národný bezpečnostný úrad v októbri 2019 rozhodol, že žalobcu nemožno považovať za bezpečnostne spoľahlivú osobu a ukončil mu bezpečnostnú previerku. O jeho odvolaní rozhodol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, zriadený podľa ústavného zákona
č. 254/2006 Z. z. Na základe tohto ústavného zákona rozhodnutia výboru preskúmaval Najvyšší súd.

Prípad sa tak vo februári 2020 dostal na Najvyšší súd. V čase podania správnej žaloby patrila právomoc podľa Správneho súdneho poriadku Najvyššiemu súdu. 1. augusta 2021 však nadobudla účinnosť novela Správneho súdneho poriadku, podľa ktorej by mal o tejto správnej žalobe rozhodovať novozriadený Najvyšší správny súd.

Podľa Najvyššieho správneho súdu je taká úprava v rozpore s ústavným zákonom č. 254/2006 Z. z., podľa ktorého je na preskúmanie rozhodnutí výboru stále príslušný Najvyšší súd. Najvyšší správny súd sa dostal do situácie, v ktorej mu zákonná právna úprava prikazuje konať, avšak právna norma vyššej právnej sily zveruje pôsobnosť na dané konanie inému súdu.

Najvyšší správny súd uviedol, že právna úprava prijatá zákonom (Správny súdny poriadok) je novšia v porovnaní s právnou úpravou prijatou ústavným zákonom č. 254/2006 Z. z. Napriek tomu však nemohol aplikovať novšiu právnu úpravu, keďže by konal v rozpore s právnou normou vyššej právnej sily. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rovnako nemohol postúpiť vec Najvyššiemu súdu, pretože aj napriek zjavnému rozporu s predpisom vyššej právnej sily je viazaný prezumpciou správnosti účinnej zákonnej úpravy.

O uznesení rozhodol senát 12S v zložení z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., a zo sudcov JUDr. Anity Filovej, JUDr. Zuzany Mališovej, prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. (sudca spravodajca) a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. Uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 4:1.

Odlišné stanovisko

Odlišné stanovisko pripojila sudkyňa JUDr. Anita Filová. V ňom píše, že rozumie dôvodom, pre ktoré väčšina senátu zvolila v tejto veci legitímny postup, avšak dodáva, že prerušenie konania sa priamo dotkne žalobcu.

Podľa sudkyne JUDr. Anity Filovej, okrem iného, rozhodovanie v predmetnej agende patrí do pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu. Odpoveď na to podľa nej poskytuje dôvodová správa, podľa ktorej chcel ústavodarca osobám dotknutým rozhodovaním podľa ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. zabezpečiť súdny prieskum od najvyššej inštitúcie v správnom súdnictve (v čase prijatia tohto ústavného zákona to bol Najvyšší súd).

Zánik právomoci a pôsobnosti Najvyššieho súdu v oblasti správneho súdnictva a ich ústavný prechod na Najvyšší správny súd mal preto podľa sudkyne aj zásadné dôsledky pre výklad čl. 5 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. Dodáva, že obsahu a významu formálneho označenia orgánu Najvyššieho súdu v predmetnom článku totiž od 1. januára 2021 zodpovedá práve a len Najvyšší správny súd.

Podľa sudkyne JUDr. Anity Filovej obstojí aj prístup, že v kontexte ústavnej zmeny vyvolávajúcej rozčlenenie kompetencií Najvyššieho súdu a zánik jeho kompetencie v oblasti správneho súdnictva možno ponechanie pojmu „Najvyšší súd Slovenskej republiky“ v čl. 5 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. považovať za legislatívnu chybu, a to opomenutie novelizácie súvisiacich ustanovení spojených s podstatnou zmenou právneho poriadku.

Najvyšší súd taktiež nemá v pozitívnom práve upravený procesný postup pri preskúmavaní rozhodnutí organov verejnej správy. Po prípadnom vyhovujúcom náleze Ústavného súdu by bol potrebný ďalší výklad a dotvárania práva v záujme dosiahnutia potrebného procesného štandardu. Ten účastníkom konania garantuje pri preskúmavaní správnych rozhodnutí a činnosti správnych súdov práve Správny súdny poriadok. Uvádza, že súčasná platná a účinná úprava neupravuje procesný postup Najvyššieho súdu pre prípad rozhodovania tohto typu agendy.  

Vývoj po podaní návrhu

Ústavný súd v tejto veci ešte nerozhodol. Sudcom spravodajcom v konaní pred Ústavným sudom je jeho podpredseda Ľuboš Szigeti.

Poslanci Národnej rady podali 14. januára 2022 návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. Cieľom predkladaného návrhu je podporiť jednoznačnosť výkladu čl. 5 tohto ústavného zákona. Predkladatelia návrhu v dôvodovej správe uvádzajú, že preskúmanie rozhodnutia výboru je výkonom správneho súdnictva, a teda výkladom novej úpravy v Ústave Slovenskej republiky možno dospieť k záveru, že táto agenda patrí do pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu. Uvedené je podporené aj tou skutočnosťou, že procesná úprava v Správnom súdnom poriadku neumožňuje aplikovať tento procesný predpis Najvyššiemu súdu. Návrh tohto ústavného zákona bol schválený 4. mája 2022.

2. návrh: Zrušovanie pobytu cudzinca na základe neprístupného stanoviska Slovenskej informačnej služby (podaný vo februári 2022)

Najvyšší správny súd (senát 2S) sa rozhodol podať Ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZoPC“). Dospel k názoru, že ustanovenia § 48 ods. 2 písm. h) a § 125 ods. 6 ZoPC nie sú v súlade s ustanovením čl. 1 ods. 1, s č. 12 ods. 1 a ods. 2, s čl. 13 ods. 4, s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy a s čl. 47 Charty základných práv Európskej únie. Preto Najvyšší správny súd uznesením z 15. februára 2022 sp. zn. 2 Sak 2/2021 prerušil konanie a obrátil sa na Ústavný súd.

V uvedenej veci Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Banská Bystrica zrušilo trvalý pobyt udelený žalobcovi, a to na základe informácie zaslanej Slovenskou informačnou službou (SIS). V nej sa uvádza, že SIS disponuje informáciami, ktoré odôvodňujú udelenie nesúhlasu s udelením trvalého pobytu na 5 rokov. Odvolanie žalobcu bolo zamietnuté žalovaným, Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica, s poukazom na to, že nesúhlasné stanovisko SIS bolo rozhodujúcim podkladom na to, aby bol naplnený zákonný dôvod na zrušenie trvalého pobytu.

Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie žalovaného pre nedostatočné odôvodnenie a pre porušenia práva na spravodlivý proces.

Žalovaný podal kasačnú sťažnosť z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že prvostupňový správny orgán pri zisťovaní podkladov pre rozhodnutie postupoval v súlade so ZoPC a ustanoveniami Správneho poriadku, pričom trval na tom, že pri rozhodovaní o zrušení trvalého pobytu nebolo možné postupovať iným spôsobom, ako aplikáciou ustanovenia § 50 ods. 1 písm. a) s poukazom na § 48 ods. 2 písm. h) ZoPC a § 125 ods. 6 ZoPC, ktoré striktne ukladá policajnému útvaru zrušiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky účastníkovi konania bez možnosti iného riešenia. Dodal, že nedisponoval oprávnením na odtajnenie obsahu informácie SIS, a preto nebola možná bližšia špecifikácia obsahu písomnosti.

Najvyšší správny súd konštatoval, že napadnuté ustanovenia zákona popierajú princíp rovnosti účastníkov súdneho konania a odopierajú tiež garantované procesné práva. Nesprístupnenie dôvodov, na základe ktorých orgán verejnej správy rozhodol, podľa názoru Najvyššieho správneho súdu odníma účastníkovi konania možnosť vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom.

Zásada rovnosti účastníkov v správnom konaní, ktoré predchádzalo uvedenému rozsudku, je podľa Najvyššieho správneho súdu narušená tým, že správny orgán má k dispozícii dôkazy (utajované skutočnosti), ktorými cudzinec nedisponuje a nemá žiadnu možnosť sa s týmito dôkazmi oboznámiť. Tieto dôkazy nie sú súčasťou spisu a ani správny orgán utajovanú skutočnosť cudzincovi v žiadnom rozsahu a v žiadnej forme nesprístupňuje. Právo vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom nemôže byť obmedzené zákonom a napadnuté ustanovenia ZoPC odnímajú dotknutému cudzincovi možnosť uplatniť svoje základné právo na prístup ku všetkým vykonávaným dôkazom, ako ich garantuje čl. 48 ods. 2 Ústavy.

Najvyšší správny súd zastáva názor, že je ústavne neprijateľné, aby rozhodovanie o udelení prechodného a trvalého pobytu cudzinca bolo založené výhradne na stanovisku SIS a Vojenského spravodajstva, keď sa dotknutý žiadateľ nedozvie žiadne dôvody stanoviska, pre ktoré jeho žiadosť bola zamietnutá. Senát si je zároveň vedomý, že poskytnutie plnej informácie, ktorá je výsledkom operatívneho šetrenia príslušných orgánov a je predmetom utajenia, by mohlo potenciálne spôsobiť ohrozenie utajovanej skutočnosti. Ak by však oboznámenie účastníka s plným znením utajovanej skutočnosti v konaní malo znamenať popretie tohto základného účelu ochrany utajovaných skutočností, možno podľa názoru Najvyššieho správneho súdu akceptovať, že správny orgán oznámi len pre konanie relevantný obsah skutočnosti, a to v primeranej forme.

Stret relevantných záujmov (základného práva na spravodlivé správne a súdne konanie a záujem štátu na ochrane utajovaných skutočností a bezpečnosti) riešia napadnuté ustanovenia bezvýhradným uprednostnením záujmu štátu na ochrane utajovaných skutočností a popretím základných práv účastníka konania.

Na základe týchto dôvodov Najvyšší správny súd prerušil konanie až do zaujatia stanoviska Ústavným súdom k spornej otázke, a podal návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.

O uznesení rozhodol senát 2S v zložení z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov JUDr. Mariána Trenčana  a prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. Uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.

Vývoj po podaní návrhu

Ústavný súd v tejto veci ešte nerozhodol. Sudcom spravodajcom v konaní pred Ústavným sudom je sudca Martin Vernarský

Justičný dialóg

Pokiaľ ide o spoluprácu s Ústavným súdom, aktuálne prebieha konanie o štyroch návrhoch o súlade právnych predpisov, ktoré tematicky spadajú do pôsobnosti  Najvyššieho správneho súdu. Pred Súdnym dvorom Európskej únie žiadne konanie v pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu aktuálne neprebieha.

Od 1. augusta 2021, keď Najvyšší správny súd začal svoju činnosť, bola jedna vec spadajúca do jeho pôsobnosti ukončená pred Ústavným súdom, a jedna bola ukončená pred Súdnym dvorom.


Ústavný súd 
nerozhodnuté vecirozhodnuté veci
PL. ÚS 15/2020PL. ÚS 18/2018
Rvp 920/2021 
Rvp 2383/2021 
Rvp 676/2022 

Súdny dvor Európskej únie 
nerozhodnuté vecirozhodnuté veci
 C-186/20 (vnútroštátne konanie: 5 Sžfk 34/2018, rozhodnuté rozsudkom z 31. marca 2022)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uznesenie Najvyššieho správneho súdu z 3. novembra 2021 sp. zn. 2 Snr 1/2020

2. Návrh predložený Ústavnému súdu

3. Odlišné stanovisko sudkyne JUDr. Anity Filovej

4. Uznesenie Najvyššieho správneho súdu z 15. februára 2022 sp. zn. 2 Sak 2/2021

5. Návrh predložený Ústavnému súdu


Ďalšie aktuality a tlačové správy

Hľadá sa analytik

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil ústne pojednávanie so sudkyňou Andreou Haitovou

Disciplinárny senát 32D najvyššieho správneho súdu odročil disciplinárne ústne pojednávanie (sp. zn. 32D 8/2021) so sudkyňou Krajského súdu Bratislava Andreou Haitovou na 2. augusta 2022 o 13:00 hod.

Najvyšší správny súd bol prvýkrát od svojho vzniku súčasťou kongresu IASAJ

Úloha najvyšších správnych súdov počas pandémie COVID-19. To bolo hlavnou témou kongresu Medzinárodnej asociácie najvyšších správnych súdov (IASAJ), ktorý tento rok organizovala Štátna rada Belgického kráľovstva. Najvyšší správny súd zastupoval počas troch dní v Bruseli jeho predseda Pavol Naď.

Marián Trenčan diskutoval v Ríme o možnostiach a konkrétnych nástrojoch zabezpečenia súdnej ochrany súkromných subjektov

Členovia ACA – Europe, teda združenia spájajúceho najvyššie správne súdy a štátne rady EÚ, sa prednedávnom stretli, aby spoločne diskutovali o nástrojoch, ktoré sa používajú v jednotlivých členských štátoch na ochranu súkromných subjektov v konaniach pred orgánmi verejnej správy. Najvyšší správny súd zastupoval na májovom stretnutí v Ríme jeho podpredseda Marián Trenčan.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát odročil ústne pojednávanie so sudkyňou Denisou Cvikovou

Disciplinárny senát 32D najvyššieho správneho súdu odročil disciplinárne ústne pojednávanie (sp. zn. 32 D 9/2021) so sudkyňou Okresného súdu Bratislava I Denisou Cvikovou na 5. októbra 2022. Tá nesúhlasila s dnešným pojednávaním, keďže nemala dodržanú 10-dňovú lehotu na prípravu. Predsedníčka senátu Anita Filová vyhlásila, že upovedomenie o ústnom pojednávaní vo vzťahu k disciplinárne obvinenej podal najvyšší správny súd na poštu dňa 19. mája 2022.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát potvrdil dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcovi Michalovi Sobolovskému

Disciplinárny senát 33D najvyššieho správneho súdu potvrdil sudcovi Okresného súdu Bratislava V Michalovi Sobolovskému dočasné pozastavenie výkonu funkcie (sp. zn. 33 D 12/2021). Disciplinárny senát 33D štvrtkovým rozhodnutím zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu z júna 2020.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát zastavil disciplinárne konanie voči sudkyni Otílii Dolákovej

Disciplinárny senát 33D najvyššieho správneho súdu zastavil disciplinárne konanie (sp. zn. 33D/23/2021) voči sudkyni Okresného súdu Bratislava I Otílii Dolákovej. Tá má v súčasnosti, na základe ďalšieho rozhodnutia disciplinárneho senátu (sp. zn. 33D/15/2021), dočasne pozastavený výkon funkcie sudkyne.

Pavol Naď: S predstaviteľmi Ústavného súdu Slovenskej republiky sme sa zhodli na potrebe prehlbovania spolupráce medzi oboma inštitúciami

Rozhodovacia činnosť oboch súdnych inštitúcií, prehlbovanie spolupráce, ako aj aktuálna situácia v súdnictve boli hlavnými témami stretnutia predstaviteľov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky. Rokovanie predstaviteľov sa uskutočnilo v Košiciach.

Sudca Michal Novotný sa v Bruseli zúčastnil na záverečnej konferencii projektu, ktorý dlhodobo podporuje justičné vzdelávanie

Sudca najvyššieho správneho súdu Michal Novotný sa v predposledný májový týždeň zúčastnil na záverečnej konferencii trojročného projektu FRICoRE – Fundamental Rights In Courts and Regulation (Základné práva na súdoch a v právnej úprave). Ide o projekt justičného vzdelávania, ktorý má poskytnúť sudcom a iným právnikom v praxi usmernenia pri výbere postupov a prostriedkov pri presadzovaní základných práv na vnútroštátnej úrovni, s osobitným dôrazom na oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, zdravotníckeho či azylového práva a zákazu diskriminácie.

Predseda súdu sa pri príležitosti prvého roka od vymenovania do funkcie stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Doterajšia činnosť najvyššieho správneho súdu, stav vybavovania agend, kreovanie senátov, ale aj výzvy na najbližšie obdobie. To sú niektoré z tém, ktoré boli hlavným predmetom dnešného stretnutia prezidentky Zuzany Čaputovej a predsedu najvyššieho správneho súdu Pavla Naďa. Stretnutie sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci pri príležitosti prvého roka od vymenovania Pavla Naďa do funkcie predsedu súdu.

Najvyšší správny súd je pripravený viesť justičný dialóg

Najvyšší správny súd je ako nová inštitúcia plne pripravený spolupracovať s Ústavným súdom v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj využívať svoje oprávnenie podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania. Doposiaľ podal Najvyšší správny súd dva návrhy na Ústavný súd. Na Súdny dvor zatiaľ nebol podaný žiaden návrh.

Predseda súdu zrušil výberové konanie na sudcov, ktoré sa malo konať v júni 2022

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pristúpil k zrušeniu výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodu nevyhnutnosti prehodnotiť personálne potreby súdu v kontexte schválenej zmeny súdnej mapy (zákony č. 150/2022 Z. z. a č. 151/2022 Z. z.).

Uchádzači o miesto sudcu najvyššieho správneho súdu majú stále možnosť predkladať svoje žiadosti

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu súdu do 23. mája 2022 (vrátane).

Prvé kroky v novej inštitucionálnej forme správneho súdnictva

Napriek krátkemu (9-mesačnému), ale intenzívnemu úsiliu sa už od začiatku najvyšší správny súd snaží o vytvorenie a ďalšie budovanie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva aj na vrcholnej úrovni, keďže správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy.

Rozhodnutie: Sudkyni Otílii Dolákovej bol dočasne pozastavený výkon funkcie

Disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu na dnešnom verejnom zasadnutí rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudkyni Otílii Dolákovej (sp. zn. 33D/15/2021). Dôvodom je obvinenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Rozhodnutie disciplinárneho senátu je právoplatné.

Senát odročil pojednávanie vo veci disciplinárneho stíhania Daniela Lipšica

Senát najvyššieho správneho súdu odročil ústne pojednávanie vo veci disciplinárneho návrhu voči špeciálnemu prokurátorovi z dôvodu, že je potrebná ďalšia analýza daného prípadu. Senát NSS SR vyhlási rozhodnutie v tejto veci 20. mája 2022 o 13:00 hod.

Informácie k pojednávaniu konanému 28. 4. 2022 o 13.00

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje v súvislosti s pojednávaním konaným 28. 4. 2022 o 13.00 vo veci vedenej pod sp. zn. 32 D 20/2021 oznámenie a opatrenie predsedníčky senátu.

Pavol Naď: Teší ma, akou optikou sa na najvyšší správny súd pozerajú naši zahraniční partneri

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu prijali veľvyslankyňu Holandského kráľovstva na Slovensku J. E. Gabriellu Sancisi. Na stretnutí diskutovali nielen o doterajšom fungovaní Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ale aj o možnej spolupráci.

Rozhodnutie: Ministerstvo zdravotníctva SR nedostatočne odôvodnilo rozhodnutie o určení maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za lieky

Najvyšší správny súd rozsudkom (sp. zn. 6 Sžk 36/2020) zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR).

Plénum najvyššieho správneho súdu prvýkrát zasadlo k zbierke rozhodnutí

Prerokovanie súdnych rozhodnutí navrhnutých na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí boli hlavnou témou pléna najvyššieho správneho súdu, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 7. apríla. Zvolal ho predseda súdu Pavol Naď.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 7. apríla 2022

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí na zasadnutí pléna 7. apríla 2022.

Na najvyššom správnom súde sa uskutočnilo prvé disciplinárne pojednávanie

Senát 32D na včerajšom ústnom pojednávaní rozhodol vo veci disciplinárneho previnenia sudcu Okresného súdu Pezinok. Disciplinárny návrh na neho podala ministerka spravodlivosti SR. Išlo tak vôbec o prvé disciplinárne pojednávanie, ktoré v histórii Slovenskej republiky vykonal najvyšší správny súd.

Rozhodnutie: O sprístupnení informácií k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ má rozhodovať Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR

Najvyšší správny súd rozsudkom (sp. zn. 6 Sžik 1/2021) zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podala Správa účelových zariadení Slovenskej republiky (SÚZA).

Vo výberovom konaní na dve miesta sudcu najvyššieho správneho súdu boli úspešní dvaja kandidáti

Sú nimi Michal Dzurdzík, ktorý aktuálne pôsobí ako predseda správneho kolégia na Krajskom súdu v Bratislave, a Martin Tiso, aktuálne pôsobiaci ako asistent sudkyne na najvyššom správnom súde. Vo výberovom procese na obsadenie dvoch voľných miest sudcu najvyššieho správneho súdu o tom rozhodli členovia výberovej komisie.

Predseda súdu Pavol Naď poďakoval verejnej ochrankyni práv za jej prácu a vyzdvihol jej činnosť, do ktorej vniesla silný ľudský aspekt

Ochrana jednotlivca či nastoľovanie nepopulárnych tém pre verejnosť a politikov. Ide o časť práce verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorú vyzdvihol počas rozlúčkového stretnutia s ňou predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Jednou z tém stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine, ktorá bezprostredne súvisí s azylovým právom.

Zverejnenie zoznamu disciplinárnych vecí

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva do pozornosti zverejnenie zoznamu vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal v disciplinárnej agende z disciplinárnych senátov Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj disciplinárnych vecí sudcov a prokurátorov, doručených do 30. novembra 2021.

Vyjadrenie najvyšších súdnych inštitúcií Slovenskej republiky k aktuálnemu dianiu na Ukrajine

Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií Slovenskej republiky odsudzujú porušovanie medzinárodného práva a porušovanie základných ľudských práv a slobôd v súvislosti s napadnutím Ukrajiny Ruskou federáciou. Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta a predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď vyjadrujú podporu zamestnankyniam a zamestnancom súdnych inštitúcií na Ukrajine, ako aj jej občanom a obyvateľom.

Predseda súdu Pavol Naď ocenil v Paríži činnosť európskych justičných inštitúcií

Nové výzvy, ktorým čelia v súčasnosti najvyššieho súdy členských štátov Európskej únie či upevňovanie právneho štátu. To sú témy, o ktorých na konferencii v Paríži diskutovali predsedníčky a predsedovia najvyšších európskych súdnych inštitúcií. Zasadnutie, ktoré zorganizovali Ústavná rada Francúzskej republiky, Štátna rada Francúzskej republiky a Kasačný súd Francúzskej republiky, sa uskutočnilo pri príležitosti predsedníctva Francúzska v Rade Európskej únie. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď.

Vytvorenie prvostupňových správnych súdov je kľúčovým segmentom plánu obnovy a odolnosti

Predstavitelia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zdôrazňujú potrebu vytvorenia prvostupňových správnych súdov. Dodávajú, že ich zriadením môže Slovenská republika dotvoriť systém správnych súdov a zaradiť sa tak medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov. Uviedol to predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď na dnešnom stretnutí s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.

Disciplinárne senáty najvyššieho správneho súdu sú kompletné

Päťčlenné disciplinárne senáty, ktoré boli do 31. januára 2022 zložené iba z troch sudcov najvyššieho správneho súdu sú od dnešného dňa kompletné. Najvyšší správny súd môže začať svoju rozhodovaciu činnosť v každom disciplinárnom konaní, keďže všetky štyri právnické profesie, ktoré sú vymedzené v zákone o disciplinárnom poriadku NSS SR, zvolili potrebný počet prísediacich sudcov disciplinárnych senátov.

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA

Od 1. januára 2022 dochádza k zmene sídla Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na Trenčiansku 56/A, 821 09 Bratislava 3.

Predseda súdu Pavol Naď a ombudsmanka Mária Patakyová sa zhodli na potrebe spolupráce v oblasti ľudských práv

Správne súdnictvo, ktoré chráni najmä subjektívne práva a činnosť verejnej ochrankyne práv sú zásadne prepojené. Uviedol to predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď na stredajšom stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Predseda súdu taktiež vyjadril ochotu spolupracovať s kanceláriou ombudsmanky pri príprave zbierky rozhodnutí najvyššieho správneho súdu.

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu podporujú vznik správnych súdov

Správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy. Vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva je preto dôležitou úlohou pre naplnenie tohto účelu. Zriadením správnych súdov nižšieho stupňa sa Slovenská republika môže zaradiť medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo autonómnou súčasťou sústavy súdov.

Najvyšší správny súd má štyroch nových predsedov senátov

Výberová komisia odsúhlasila na neverejnom hlasovaní štyroch kandidátov na miesto predsedu senátu NSS SR. Udialo sa tak po verejnom vypočutí uchádzačov, na ktorom komisia vypočula šiestich prihlásených sudkýň a sudcov. Novými predsedníčkami a predsedami senátov Najvyššieho správneho súdu SR sa stanú sudkyne Anita Filová, Zuzana Mališová, Jana Martinčeková a sudca Pavol Naď.

Najvyšší správny súd sa presťahuje do nového sídla

Najbližšie roky bude Najvyšší správny súd SR sídliť v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to v projekte Rozadol Office, ktorý sa nachádza na Trenčianskej 56/A.

Termín výberového konania o dve voľné sudcovské miesta sa presúva

Výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR sa zajtra, 30. novembra, z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutoční. Rozhodol o tom predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Všetci uchádzači o post sudcu NSS SR boli o zrušení zajtrajšieho termínu výberového konania informovaní koncom minulého týždňa.

Predstavitelia najvyšších súdnych inštitúcií presadzujú potrebu zabezpečenia jednotného výkladu otázky účastníctva

O právnych otázkach, ktoré súvisia s prechodom agendy správneho súdnictva z najvyššieho súdu na najvyšší správny súd diskutoval predseda súdu Pavol Naď s podpredsedom Ústavného súdu SR Ľubošom Szigetim, s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom a podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR Andreou Moravčíkovou.

Stážujúca portugalská sudkyňa Lobo: Občania musia vedieť, že sme tu pre nich

Pred dvoma rokmi si prostredníctvom európskeho združenia ACA-Europe podala žiadosť o stáž na Slovensku. Medzi tým svet zasiahla pandémia a na Slovensku vznikol najvyšší správny súd. Dnes sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Portugalskej republiky Ana Paula da Fonseca Lobo hovorí, že na stáž sa oplatilo počkať a v doteraz pre ňu nepoznanej krajine sa jej veľmi páči.

Národná rada schválila zákon o disciplinárnom súdnom poriadku

Zjednotenie procesných pravidiel disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a súdnym exekútorom, ale aj odstránenie súčasného neefektívneho stavu disciplinárnych konaní. To sú niektoré z hlavných cieľov vládneho návrhu zákona o disciplinárnom súdnom poriadku, ktorý dnes schválili poslanci národnej rady. Schválením zákona dostáva najvyšší správny súd do svojej pôsobnosti jednu z najdôležitejších agend.

Sudkyne a sudcovia diskutovali s prezidentom Nórskej akadémie vied a literatúry

V knihe Právne hrdinstvá napísal 12 inšpirujúcich príbehov, v ktorých právnici, ale aj sudcovia vystupujú v rolách pozitívnych hrdinov. Nórsky profesor práva Hans Petter Graver sa dlhodobo venuje otázke morálky a etiky. Spolu so sudkyňami a sudcami najvyššieho správneho súdu diskutoval v Bratislave o tom, akú úlohu zohrávajú sudcovia pri ochrane právneho štátu, aké sú výhody, respektíve nevýhody špecializácie sudcov, ale aj tom, ako aktuálne zloženie najvyššieho správneho súdu môže prispieť k právnemu vývoju v štáte.

Podpredseda Trenčan: Budovanie nezávislej súdnej inštitúcie v oblasti správneho súdnictva na Slovensku je nesmierne dôležité

Nadviazanie partnerstva, zbieranie skúseností, ale aj rozvíjanie a posilnenie francúzsko-slovenských vzťahov boli cieľom pracovnej návštevy Francúzskej republiky. Súčasťou slovenskej delegácie, tvorenou ministerkou spravodlivosti, bol aj podpredseda najvyššieho správneho súdu Marián Trenčan. Ten sa počas návštevy Francúzska stretol s podpredsedom Štátnej rady Brunom Lasserre.

Rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je v kompetencii najvyššieho správneho súdu

Najvyšší správny súd zároveň informuje, že volebné sťažnosti po víkendových doplňujúcich voľbách musia byť podané v lehote desiatich dní od vyhlásenia výsledku. Tie sa konali v sobotu 23. októbra vo vyše dvadsiatich obciach, v ktorých si voliči vyberali primátora, starostov a poslancov mestského či obecného zastupiteľstva.

Lehota na predkladanie žiadostí o miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu sa končí o niekoľko dní

Predseda najvyššieho správneho súdu Pavol Naď vyhlásil koncom minulého mesiaca výberové konanie na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR. Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu najvyššieho správneho súdu do 25. októbra 2021 (vrátane).

Prezidentka vymenovala Mariána Trenčana do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR

Vymenovaniu predchádzalo hlasovanie Súdnej rady SR. Jej členovia ho jednohlasne zvolili ešte minulý mesiac na svojom 13. zasadnutí. Sudca Marián Trenčan bol jediným kandidátom, ktorý sa o túto funkciu uchádzal. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dnes počas slávnostného aktu v Prezidentskom paláci odovzdala vymenúvací dekrét.

O víziách a potrebách najvyšších správnych súdov v Európe diskutoval Trenčan s členmi ACA – Europe v Taliansku

Sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a kandidát na jeho podpredsedu Marián Trenčan sa zúčastnil na seminári združenia ACA – Europe, ktorá združuje najvyššie správne súdy Európskej únie. Seminár sa konal v talianskej Florencii a jeho účastníci počas troch dní diskutovali najmä o ďalšej budúcnosti správneho súdnictva v priestore európskeho spoločenstva.

Zverejnenie zoznamu vecí prevzatých z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva účastníkom konania do pozornosti zverejnenie zoznamu spisových značiek nerozhodnutých právnych vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Predseda súdu rokoval so spravodajcami Benátskej komisie

Na pôde Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa uskutočnilo stretnutie so skupinou spravodajcov Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, tzv. Benátskej komisie.

Prezidentka vymenovala ďalších sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26. augusta 2021 troch sudcov nového Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Stali sa nimi Katarína Cangárová, Michal Matulík a Peter Potásch.

Prezidentka vymenovala nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 20. júla 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala piatich nových sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Novovymenovanými sudcami sú Kristína Babiaková, Marián Fečík, Zuzana Šabová, Juraj Vačok a Juraj Vališ.

Pracovné pozície – Oznámenie o prijatí do dočasnej štátnej služby

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky obsadzuje 13 voľných miest v dočasnej štátnej službe na funkciu hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Spr 21/2021. Lehota na podanie žiadosti: do 20.07.2021 (vrátane).

Najvyšší správny súd sa uchádza o členstvo v ACA-Europe

Na valnom zhromaždení sa hlasovalo o 17 bodoch. Premiérovo sa na ňom zúčastnil aj predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď, ktorý bol pozvaný práve s cieľom zoznámiť sa s fungovaním združenia.

JUDr. Pavol Naď: Dôveru verejnosti v justíciu vieme posilniť aj dobrou spoluprácou

Vzájomnou a dobrou spoluprácou sa vieme spoločne pokúsiť o zvýšenie dôvery verejnosti v justíciu. Pri podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci sa na tom zhodli predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď a riaditeľ Justičnej akadémie SR Peter Hulla.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 BRATISLAVA 3

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk